| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PK-A/BT/4142/01/2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Gliwice od Gminy Knurów wykonywania zadania publicznego dotyczącego zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

zawarte

pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krystiana Tomalę, działającym na podstawie Uchwały Nr VII/186/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 r.

a

Gminą Knurów reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa, działającą na podstawie Uchwały Nr XXI/336/2008 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie przejęcia przez Miasto Gliwice od Gminy Knurów wykonywania zadania publicznego dotyczącego zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,

o następującej treści:

§ 1.

1. Gmina Knurów przekazuje a Miasto Gliwice przyjmuje do realizacji zadanie publiczne dotyczące zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły.

2. Transport i opieka, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie na trasie:

- do szkoły: Gliwice (od ulicy Perkoza 10) – Katowice (do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17),

- ze szkoły: Katowice (z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17) – Gliwice (do ulicy Perkoza 10).

3. Wykonanie zadania będzie realizowane przez wybraną w drodze przetargu firmę „TRANSMARKO” Marek Masny z siedzibą w Katowicach, ul. Grota Roweckiego 5.

§ 2.

1. Środki finansowe w postaci dotacji celowej na powierzone Miastu Gliwice zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać, co miesiąc z góry. Miesięczna kwota dotacji za ucznia stanowi iloczyn kwoty 26,15 zł i ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.

2. Dotacja za:

1) miesiąc wrzesień zostanie przekazana do 16.09.2013 r.,

2) kolejne miesiące będzie przekazywana do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zadanie będzie realizowane,

3) miesiąc styczeń 2014 r. zostanie przekazana do 13.01.2014 r.

3. Miesięczna wysokość dotacji określona w § 2 ust. 1 uzależniona od ilości dni nauki szkolnej, określonej w Rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Dotację, o której mowa w ust. 1 Gmina Knurów będzie przekazywać na rachunek Miasta Gliwice: ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252.

§ 3.

Porozumienie obowiązuje od 2 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 4.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5.

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy dla Miasta Gliwice Sąd Powszechny.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Miasto Gliwice                                                                                               Gmina Knurów

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Prezydenta Miasta


Adam Rams

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »