| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PK-A/BT/4142/01/2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Gliwice od Gminy Knurów wykonywania zadania publicznego dotyczącego zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

zawarte

pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krystiana Tomalę, działającym na podstawie Uchwały Nr VII/186/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 r.

a

Gminą Knurów reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa, działającą na podstawie Uchwały Nr XXI/336/2008 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie przejęcia przez Miasto Gliwice od Gminy Knurów wykonywania zadania publicznego dotyczącego zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,

o następującej treści:

§ 1.

1. Gmina Knurów przekazuje a Miasto Gliwice przyjmuje do realizacji zadanie publiczne dotyczące zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły.

2. Transport i opieka, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie na trasie:

- do szkoły: Gliwice (od ulicy Perkoza 10) – Katowice (do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17),

- ze szkoły: Katowice (z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17) – Gliwice (do ulicy Perkoza 10).

3. Wykonanie zadania będzie realizowane przez wybraną w drodze przetargu firmę „TRANSMARKO” Marek Masny z siedzibą w Katowicach, ul. Grota Roweckiego 5.

§ 2.

1. Środki finansowe w postaci dotacji celowej na powierzone Miastu Gliwice zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać, co miesiąc z góry. Miesięczna kwota dotacji za ucznia stanowi iloczyn kwoty 26,15 zł i ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu.

2. Dotacja za:

1) miesiąc wrzesień zostanie przekazana do 16.09.2013 r.,

2) kolejne miesiące będzie przekazywana do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zadanie będzie realizowane,

3) miesiąc styczeń 2014 r. zostanie przekazana do 13.01.2014 r.

3. Miesięczna wysokość dotacji określona w § 2 ust. 1 uzależniona od ilości dni nauki szkolnej, określonej w Rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Dotację, o której mowa w ust. 1 Gmina Knurów będzie przekazywać na rachunek Miasta Gliwice: ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252.

§ 3.

Porozumienie obowiązuje od 2 września 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 4.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5.

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy dla Miasta Gliwice Sąd Powszechny.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Miasto Gliwice                                                                                               Gmina Knurów

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Prezydenta Miasta


Adam Rams

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »