| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/288/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 18 października 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 4. ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z oraganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanowić Nagrodę Gminy Lubomia oraz wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

2. Ustalić zasady i tryb przyznawania Nagrody Gminy Lubomia oraz wyróżnień określone w Regulaminie  stanowiącym  załącznk do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVII/267/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/288/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 października 2013 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Gminy Lubomia

§ 1.

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia  sportowe.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

§ 2.

1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane w oparciu o składane wnioski:

1) nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych,

3) wyróżnienia w postaci np: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w ust. 1 mają charakter uznaniowy i przyznaje je Wójt Gminy Lubomia.

3. Wnioski wymagają uzyskania pozytywnej opinii Komisji powołanej przez Wójta Gminy.

§ 3.

Złożenie wniosku, o którym mowa w § 1ust.3, nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody, mimo spełnienia kryteriów warunkujących otrzymanie nagrody.

§ 4.

Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nie przyznania nagrody lub wyróżnienia nie przysługuje odwołanie.

§ 5.

1. Nagrodę może otrzymać osoba lub zespół osób zamieszkałych na terenie gminy Lubomia, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpiad.

2. Wyróżnienia mogą otrzymać trenerzy zawodników którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy.

§ 6.

Wniosek wymieniony w § 1 ust. 2 i 3 musi zawierac następujące informacje:

1) dane osobowe wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata,

3) informację o osiągnięciu sportowym kandydata,

4) dokument potwierdzający osiągnięcie sportowe zawodnika.

§ 7.

1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomia w terminach:

- do dnia 10 grudnia 2013 roku za rok 2012,

- do końca lutego roku następnego po uzyskaniu osiągnięcia.

2. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagród, wnioskodawcy zostanie wyznaczony 7 dniowy termin do  ich usunięcia.

§ 8.

Do składania wniosków są uprawnione:

1) trenerzy, nauczyciele i wychowawcy zawodników,

2) organizacje, instytucje kulturalno-oświatowe oraz sportowe z terenu gminy,

3) osoby zainteresowane indywidualnie lub osoby polecające do nagrody.

§ 9.

Wniosek nie będzie rozpatrywany w przypadku:

1) śmierci kandydata,

2) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie,

3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

§ 10.

1. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe:

1) Nagroda I stopnia za udział w zawodach co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,

2) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca I - III na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

3) Nagroda III stopnia  za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatowym.

2. W danym roku kalendarzowym osobie lub zespołowi osób można przyznać tylko jedną nagrodę w jednej z kategorii wymienionych w ust. 1.

§ 11.

1. Środki finansowe przeznaczone na nagrody pochodzą z budżetu Gminy Lubomia. Wysokość nagrody uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Lubomia i może podlegać zmianom.

2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej przez Wójta Gminy Lubomia, w wysokości:

1) Nagroda I stopnia do 1000,00 zł,

2) Nagroda II stopnia do 600,00 zł,

3) Nagroda III stopnia do 400,00 zł.

3. Nagroda dla trenera zawodnika który osiągnął wysoki wynik sportowy może zostać przyznana raz w roku w wysokości nagrody przyznanej zawodnikowi w trybie określonym jak dla zawodników.

§ 12.

Nagrody i wyróżnienia będą wręczane na sesji Rady Gminy Lubomia lub podczas uroczystości szkolnych albo lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »