| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/289/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 18 października 2013r.

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanowić dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwaną dalej dopłatą) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), który spełnia następujące warunki:

a) na nieruchomości zamieszkuje rodzina wielodzietna – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia,

b) na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) na nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka wytwarzania odpadów komunalnych.

2. Za rodzinę uważa się rodziców lub opiekunów prawnych i ich dzieci.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dopłata w wysokości 100% miesięcznej niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny) dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie.

4. Przyznanie dopłaty następuje na wniosek: właścicieli nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego i osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu z zastrzeżeniem ust. 5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, wniosek mogą złożyć wyłącznie właściciele wyodrębnionego lokalu lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokalu.

6. Wniosek o dopłatę składany jest do Wójta Gminy Lubomia, który przyznaje dopłatę w drodze decyzji administracyjnej.

7. Jeżeli dziecko ukończyło 18 rok życia i kontynuuje naukę, do wniosku o przyznanie dopłaty należy dołączyć zaświadczenie z placówki edukacyjnej.

8. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na przyznanie dopłaty, uprawnieni do jej otrzymania obowiązani są powiadomić Wójta Gminy Lubomia w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.  

9. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do otrzymania dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

10. Dopłatę wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jej przyznania.

11. Należności z tytułu nienależnie pobranej dopłaty podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 2. 1. Dopłatę przyznaje się na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2. Przyznana dopłata podlega zarachowaniu na poczet wymagalnej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik do Uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 października 2013 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE  DOPŁATY  DLA WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY Z TYTUŁU  OPŁAT  ZA  GOSPODAROWANIE
ODPADAMI  KOMUNALNYMI.

.......................................................

Dzień-Miesiąc-Rok

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.)

Składający - Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których
mowa w art. 6c ust. 1 wyżej powołanej ustawy.

Miejsce składania - Wójt Gminy Lubomia
   ul. Szkolna 1
44 – 360 Lubomia

A. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK


Nazwisko i imię ..............................................................................................................................................

Numer PESEL ...............................................................................

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE


Miejscowość .......................................................... ulica ......................................................................

Nr domu ................ Nr lokalu ...................

C. ILOŚĆ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RODZINY WIELODZIETNEJ

Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Nazwiska i imiona dzieci/data urodzenia

...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

D. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Data ..................................... Czytelny podpis

..................................................................................................

E. ADNOTACJE ORGANU

Uwagi organu

Data i podpis przyjmującego formularz


reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »