| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z Terenami Przemysłowymi w Łaziskach Górnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 23 maja 2013 r. poz. 594) oraz art.3 ust.1, art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), w związku z Uchwałą nr XXXV/467/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLVI/611/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych

Rada Miejska w Łaziskach Górnych stwierdza zgodność projektu„zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych” ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne”zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XVIII/127/99 z dnia 28 grudnia 1999r., z późniejszymi zmianami

i uchwala:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszary w granicach określonych na rysunkach zmian planu stanowiących załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolemMN,(załącznik nr 1 i nr 2);

2) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oznaczony symbolemPU,(załącznik nr 4);

3) teren rolny oznaczony symbolemR,(załącznik nr 2);

4) teren infrastruktury technicznej rurociągu tłocznego wody technologicznej oznaczony symbolemWP, (załącznik nr 3);

5) teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej oznaczony symbolemKDL, (załącznik nr 1);

6) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolemKDW,(załącznik nr 2);

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 Przeznaczenie terenu, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

4) Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

7) Rozdział 7 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

8) Rozdział 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) Rozdział 9 Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) Rozdział 10 Ustalenia końcowe;

§ 3. Na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmian planu w skali 1:1000 (teren nr 64a) stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

2) Załącznik nr 2 - Rysunek zmian planu w skali 1:1000 (teren nr 64b) stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu,

3) Załącznik nr 3 - Rysunek zmian planu w skali 1:1000 (teren nr 47) stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu,

4) Załącznik nr 4 - Rysunek zmian planu w skali 1:1000 (teren nr 49) stanowiący część graficzną zmian planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu.

5) Załącznik nr 5- Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych;

6) Załącznik nr 6 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. W załącznikach graficznych od nr 1 do nr 4 (Rysunki zmian planu) do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych:

1) granica administracyjna miasta Łaziska Górne (załącznik nr 2 i załącznik nr 3);

2) granica terenu górniczego “Łaziska II” KW S.A. KWK “Bolesław Śmiały” (załącznik nr 3);

3) granica strefy bezpieczeństwa ruchu kolejowego (załącznik nr 4).

§ 5. W załącznikach graficznych nr 1 do nr 4 (Rysunki zmian planu) do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów informacyjnych nie będących ustaleniami zmian planu:

1) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110kV i średniego napięcia 20 kV (załącznik nr 1, zał. nr 2, zał nr 4);

2) numer i granica działki ewidencyjnej (załącznik nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał nr 4);

3) orientacyjna powierzchnia terenu w hektarach (załącznik nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał nr 4);

§ 6. Ustalenia zmian planu, o których mowa w §2 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmian planu na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla w/w terenów.

§ 7. 1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują przesłanki do określenia:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

2. W obszarach objętych zmianami planu nie występują potrzeby określenia granic:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW oraz ich stref ochronnych;

5) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

6) terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;

8) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

9) terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

§ 8. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianach planu miejscowego- należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunki zmian planu miejscowego, o których mowa w §3;

2) obszarze- należy przez to rozumieć obszary w granicach objętych niniejszymi zmianami planu;

3) terenie –należy przez to rozumieć fragment obszaru zmian planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście zmian planu;

4) przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym- należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, stanowiący uzupełnienie przeważającego przeznaczenia podstawowego;

6) reklamie wielkoformatowej- należy przez to rozumieć jeden nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2;

7) infrastrukturze technicznejnależy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne
lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości,

8) nieprzekraczalna linia zabudowy– linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz części nadziemnych budowli nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 9. 1. Ustala się na obszarach objętych zmianami planu możliwość zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów na zasadach ustalonych w zmianach planu.

2. W obszarach objętych zmianami planu ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) dopuszcza się:

a) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi wyznaczonych terenów, umożliwiających bezpieczny dojazd do działki budowlanej i zapewnienie miejsca postojowego pojazdów sił ratowniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych,

b) możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunkach zmian planu podziemnych urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi z zachowaniem pozostałych ustaleń zmian planu,

c) sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

2) zakazuje się:

a) lokalizacji usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów (działalność podstawowa), za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolemPU,

b) stacji paliw,

c) lokalizacji elektrowni wiatrowych o wysokości powyżej 15,0m oraz źródeł energii odnawialnej
o mocy przekraczającej 100kW,

d) budowy ogrodzeń z blach pełnych, trapezowych i falistych.

3) nakazuje sięuwzględnienie uwarunkowań geologiczno – górniczych określonych w §17 ust.1.

3. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące zasady umieszczania reklam na obiektach budowlanych:

1) na budynkach reklamy mogą być montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien
i detali architektonicznych (np. gzymsów, płycin, naczółków, balkonów), a ich wielkość powinna być dostosowana do skali obiektów i do podziałów architektonicznych;

2) reklamy na dachach budynków tylko w formie fryzu z liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku;

3) zakazuje się lokalizowania reklam wielkoformatowych i wolnostojących oraz budowli służących reklamie za wyjątkiem terenuPU.

4. Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 10. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunkach zmian planu i oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami1MN,2MNi3MN(załącznik nr 1 i załącznik nr 2) i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się:

1) obiekty małej architektury;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) budynki gospodarcze;

4) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenówMN.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 40% działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 30% działki budowlanej;

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe w spadku dachu ale nie więcej niż 12m;

4) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;

5) wysokość garażu i budynku gospodarczego - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 5 m;

6) dachy wielospadowe o nachyleniu 20° - 45° lub dachy płaskie;

7) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenuMNzlokalizowane w granicach działki budowlanej;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona na rysunku zmiany planu;

9) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §19 ust.3 pkt.1).

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolemPU(załącznik nr 4) i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) obiekty małej architektury;

2) place manewrowe;

3) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenuPU.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min.25% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 20% do 40%;

3) wysokość zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20,0 m, w uzasadnionym przypadku wynikającym z technologii lub funkcji obiektów zwiększenie do 30,0 m;

4) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;

5) wysokość garażu - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 6 m;

6) dachy wielospadowe o nachyleniu do 45° lub dachy płaskie;

7) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenuPUzlokalizowane w granicach działki budowlanej;

8) wskaźniki miejsc postojowych według ustaleń §19 ust.3 pkt.2).

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolemR(załącznik nr 2) i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako tereny rolne.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolemWP(załącznik nr 3) i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren infrastruktury technicznej rurociągu tłocznego wody technologicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 15. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) nakaz stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej lub odnawialne źródła energii o mocy nie przekraczajacej 100kW.

2) nakaz podczyszczania ścieków opadowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni większej niż 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

4) sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego.

2. Dla terenów podlegających ochronie akustycznej oznaczonych symbolemMNdopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.

3. Na terenie oznaczonym symbolem1MNw przypadku wystąpienia przekroczeń obowiązujących standardów emisji hałasu, dla lokalizacji budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz realizacji lub stosowania zabezpieczeń umożliwiających osiągnięcie w otoczeniu budynków i w budynkach standardów poziomu hałasu określonych w przepisach prawa ochrony środowiska, w tym stosowanie dźwiękoszczelnych technologii i materiałów.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 16. 1. W obszarach objętych zmianami planu nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 17. 1. Teren oznaczony symbolem PU i część terenu WP położone są w granicach terenu górniczego „Łaziska II”, ustanowionego do eksploatacji złoża węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

2. Na obszarach objętych zmianami planu nie występują:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

2) obszary osuwania się mas ziemnych;

3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej,

4) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.

3. Na terenie oznaczonym symbolemWPzakazuje się sadzenia drzew i krzewów.

4. Na terenie oznaczonym symbolemPUobowiązują ograniczenia zagospodarowania w strefie bezpieczeństwa ruchu kolejowego zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych symbolemMNustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 600m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 18,0m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej minimum 450m2szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego min. 12,0m,

2) granice wydzielanej działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczających tereny z tolerancją +/-15°.

2. Dla terenu oznaczonego symbolemPUustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki minimum 1000m2, szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego minimum 20,0m;

2) granice działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej;

3) dopuszcza się kąty nachylenia granic nowo wydzielonych działek wynikające z potrzeb technologicznych.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych ust.1 i ust. 2
w celu:

1) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) powiększenia przyległej działki budowlanej,

3) regulacji granic działki,

4) wyznaczenia dróg wewnętrznych,

4. Szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych dla obszarów objętych zmianami planu – 6,0 m.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. 1. W obszarach objętych zmianami planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku zmian planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń zmian planu.

2. Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszarów objętych zmianami planu z istniejących i projektowanych ulic w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych.

3. W obszarach objętych zmianami planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejMN:

a) min. 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie,

b) dla usługowego lokalu wbudowanego w budynek mieszkalny - min. 1 miejsce postojowe na 25m2powierzchni użytkowej lokalu usługowego,

2) dla terenu obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług -PU– min. 3 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług oraz 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolemKDL(załącznik nr 1) o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy lokalnej o szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0 m, w tym jej część w granicach obszaru objętego zmianą planu - 4,0 m;

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolemKDW(załącznik nr 2) o przeznaczeniu podstawowym jako droga wewnetrzna o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m.

3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 do 2 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 21. 1. Dla obszarów objętych zmianami planu ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodę dla celow bytowych i przeciwpożarowych z wodociągowej sieci rozdzielczej miasta;

2) odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta;

3) odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej miasta;

4) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł z zastosowaniem urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności energetycznej lub ze źródeł odnawialnych;

5) zaopatrzenie w gaz z rozbudowywanej sieci gazowej miejskiej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez:

a) rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o nowe stacje transformatorowe i linie zasilające,

b) prowadzenie nowych linii zasilających średniego i niskiego napięcia w sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.

2. Do czasu realizacji systemów kanalizacji deszczowej dopuszcza się realizację lokalnych systemów odprowadzania wód deszczowych.

§ 22. 1. Dla obszarów objętych zmianami planu ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach.

2. Dopuszcza się magazynowanie przez użytkowników terenu oznaczonego symbolemPU, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjnej i usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności produkcyjnej
i usługowej, prowadzonej na obszarze objętym zmianą planu w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

§ 23. 1. Dla obszarów objętych zmianami planu ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §21 i §23 ust.1 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

3. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolami od1MNdo3MNustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenu oznaczonego symbolemPUustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

3) dla terenów oznaczonych symbolamiR, KDL, KDW, WPustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;

Rozdział 10.
Ustalenia końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/368/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 października 2013 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/368/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 października 2013 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/368/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 października 2013 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/368/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 października 2013 r.

Rysunek zmiany planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/368/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z terenami przemysłowymi w Łaziskach Górnych;
Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych ustala:

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 8 lipca 2013r. do dnia 5 sierpnia 2013r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 18 sierpnia 2013r. wniesiono 4 uwagi do przedmiotowych zmian planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Burmistrza Miasta. Wobec braku nieuwzględnionych uwag do powyższego projektu zmian planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/368/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z: art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowym Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871) ustala:

1) W obszarach objętych zmianami planu zawartych w załączniku nr 1 (teren nr 64a) i załączniku nr 2 (teren 64b) przewiduje się jako inwestycje należące do zadań własnych gminy :

a) budowę i rozbudowę sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,

b) budowę i rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionej w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Łaziska Górne;

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych;

4) Realizacja inwestycji wymienionej w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarach objętych zmianami planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »