| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/385/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Pawłowice w wysokości 30,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni zajętej na sprzedaż, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dzienna stawka opłaty targowej w obrębie 20 m od kościołów w niedzielę i święta wynosi 10,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni zajętej na sprzedaż.

3. Dzienna stawka opłaty targowej na części działki 579/54 pomiędzy ulicami Górnicza i Pukowca w Pawłowicach wynosi 10,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni zajętej na sprzedaż.

4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki obowiązującej w danym roku na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie trwania imprez organizowanych na Rynku w Pawłowicach.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci określeni w odrębnej uchwale Rady Gminy.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Pawłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne".

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/407/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr VIII/107/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/407/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »