| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/385/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Pawłowice w wysokości 30,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni zajętej na sprzedaż, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dzienna stawka opłaty targowej w obrębie 20 m od kościołów w niedzielę i święta wynosi 10,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni zajętej na sprzedaż.

3. Dzienna stawka opłaty targowej na części działki 579/54 pomiędzy ulicami Górnicza i Pukowca w Pawłowicach wynosi 10,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni zajętej na sprzedaż.

4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki obowiązującej w danym roku na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie trwania imprez organizowanych na Rynku w Pawłowicach.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci określeni w odrębnej uchwale Rady Gminy.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Pawłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne".

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/407/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr VIII/107/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/407/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »