| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.14.2013 Prezydenta Miasta Racibórz; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przezJoannę Kryszczyszyn- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Miastem Racibórz, reprezentowanym przez -Mirosława Lenka- Prezydenta Miasta

§ 1. Porozumienie dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku, w okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2. Koszty zatrudnienia, o których mowa w § 1, które ponosi Miasto Rybnik, obejmują wydatki
w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110- Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120- Składki na Fundusz Pracy,

4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku szkolnym 2013/2014 wynoszą950,17(dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemnaście groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.9.2013 r. do 31.8.2014 r. wynosi814,44(osiemset czternaście złotych czterdzieści cztery grosze).

3. Miasto Racibórz zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2013) w kwocie271,48 złdo15.10.2013 roku.

- II transza (za rok 2014) w kwocie542,96do15.1.2014 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku.

2. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 ustala się do15.1.2014roku.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się do15.9.2014roku.

4. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2
i 3, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Racibórz zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Racibórz wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. 1. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Ogłoszenia dokonuje Miasto Rybnik

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Prezydent Miasta


Mirosław Lenk


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.14.2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 września 2013 r.

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyliczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2013/2014

Ogółem uczniów
w tym
z Miasta Racibórz

Rok 2013
IX-XII

Rok 2014
I-VIII

Razem

14

950,17 zł

3 800,68 zł

7 601,36 zł

1 1402,04 zł

1

67,87 zł

271,48 zł

542,96 zł

814,44 zł

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2013/2014

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33 zł

Ogółem:

950,17 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »