| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.15.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie ustalenia zasad finansowania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik,z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

reprezentowanym przezPanią Joannę Kryszczyszyn- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.,

zwanym dalej „Miastem”

a

Gminą Kuźnia Raciborska,z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, reprezentowaną przezPanią Ritę Serafin- Burmistrza Miasta,

zwaną dalej „Gminą”.

§ 1. Porozumienie dotyczy ustalenia zasad finansowania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla ucznia będącego mieszkańcem Gminy Kuźnia Raciborska, prowadzonej w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 2. 1. Całkowity koszt finansowania nauki religii dla ucznia będącego mieszkańcem Gminy wynosi 814,44 zł (słownie: osiemset czternaście złotych  czterdzieści cztery grosze) zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Gmina zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, na rachunek  bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2013) w kwocie 271,48 zł do 15.10.2013 r.

- II transza (za rok 2014) w kwocie 542,96 zł do 31.01.2014 r.

3. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 2, zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 3. 1. Kwota, o której mowa w § 2 ust.1 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku w okresie od 1września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, a które ponosi Miasto, obejmują następujące paragrafy:

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120 – Składki na Fundusz Pracy,

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych.

3. Miesięczne planowane na jednego ucznia koszty zatrudnienia nauczyciela (zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia), o których mowa w § 2 ust. 1, w roku szkolnym 2013/2014 wynoszą 67,87 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem zł 87/100).

§ 4. 1. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 strony ustalają nie później niż do 15.01.2014 r.

2. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 strony ustalają nie później niż do 15.09.2014 r.

3. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to Gmina zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od  daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Burmistrz Miasta


Rita Serafin


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.15.2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 września 2013 r.

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyliczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2013/2014

Ogółem uczniów
w tym
z  Gminy Kuźnia Raciborska

Rok 2013
IX-XII

Rok 2014
I-VIII

Razem

14

950,17 zł

3 800,68 zł

7 601,36 zł

1 1402,04 zł

1

67,87 zł

271,48 zł

542,96 zł

814,44 zł

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym  2013/2014

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33 zł

Ogółem:

950,17 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »