| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

231 120,00

1.1 w dziale 801 Oświata i wychowanie

231 120,00

w tym dochody bieżące

231 120,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

223 240,91

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

7 879,09

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

372 120,00

2.1. w Dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

100 000,00

- rozdział 05095 Pozostała działalność

100 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

100 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

100 000,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

100 000,00

2.2. w Dziale 750 Administracja publiczna

21 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

21 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

1 000,00

z tego:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 000,00

II. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

2.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

231 120,00

- rozdział 80195 Pozostała działalność

231 120,00

I. Wydatki bieżące

231 120,00

z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

231 120,00

2.4. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

141 000,00

3.1. w Dziale 600 Transport i łączność

20 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

120 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 000,00

I. Wydatki majątkowe

120 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

120 000,00

3.3. w Dziale 750 Administracja publiczna

1 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

1 000,00

W tym

I. Wydatki bieżące

1 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą31 193 130,41

w tym:

dochody bieżące

19 820 456,86 zł

dochody majątkowe

11 372 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 800 193,31

w tym:

wydatki bieżące

18 944 489,63 zł

wydatki majątkowe

17 855 703,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/246/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/246/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »