| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

231 120,00

1.1 w dziale 801 Oświata i wychowanie

231 120,00

w tym dochody bieżące

231 120,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

223 240,91

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

7 879,09

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

372 120,00

2.1. w Dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

100 000,00

- rozdział 05095 Pozostała działalność

100 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

100 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

100 000,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

100 000,00

2.2. w Dziale 750 Administracja publiczna

21 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

21 000,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

1 000,00

z tego:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 000,00

II. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

2.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

231 120,00

- rozdział 80195 Pozostała działalność

231 120,00

I. Wydatki bieżące

231 120,00

z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

231 120,00

2.4. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

- rozdział 90095 Pozostała działalność

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

141 000,00

3.1. w Dziale 600 Transport i łączność

20 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

120 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 000,00

I. Wydatki majątkowe

120 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

120 000,00

3.3. w Dziale 750 Administracja publiczna

1 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

1 000,00

W tym

I. Wydatki bieżące

1 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą31 193 130,41

w tym:

dochody bieżące

19 820 456,86 zł

dochody majątkowe

11 372 673,55 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 800 193,31

w tym:

wydatki bieżące

18 944 489,63 zł

wydatki majątkowe

17 855 703,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00 zł

b) pożyczek

2 872 272,23 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00 zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/246/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/246/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »