| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/248/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 217), po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Jaworze uchwala:

Statut
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, zwany dalej „SGZOZ” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym dla SGZOZ jest Gmina Jaworze, która wykonuje swoje zadania poprzez organy, którymi są Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 2. SGZOZ działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie;

2) Niniejszego Statutu;

3) Innych przepisów.

§ 3. 1. Siedziba SGZOZ mieści się w Jaworzu, przy ul. Leczniczej 272.

2. Obszarem działania SGZOZ jest Gmina Jaworze.

3. SGZOZ może prowadzić działalność poza obszarem określonym w ust. 2 na podstawie odrębnych umów.

Rozdział 2.
Cele i zadania SGZOZ

§ 4. 1. Podstawowym celem SGZOZ jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności, na zasadach określonych w ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.

2. Do zadań SGZOZ należy:

1) Udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności spontanicznej i porad w domu chorego bezpłatnie dla osób ubezpieczonych, a odpłatnie dla osób nieubezpieczonych. Okoliczności te, ani żadne inne nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia i zdrowia.

2) Leczenie w ramach:

a) Poradni ogólnej,

b) Poradni dziecięcej,

3) Dokonywanie oceny stanu zdrowia z rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania,

4) Kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i uzdrowiskowe,

5) Opieka pielęgniarska w zakresie środowiskowo-rodzinnym,

6) Objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w ciąży i okresie połogu,

7) Opieka nad zdrowym dzieckiem,

8) Opieka nad populacją młodzieży szkolnej,

9) Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

10) Prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

a) Chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,

b) Narażonych na szkodliwość lub uciążliwość środowiska pracy,

c) Innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,

11) Orzekanie o stanie zdrowia, a w tym o czasie niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi i stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,

12) Prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i doraźnych,

13) Promocja zdrowia,

14) Prowadzenie zasobu ewidencyjnego – kart chorych,

15) Organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy itp.).

3. SGZOZ może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności SGZOZ.

4. SGZOZ może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego w tym badania klinicznego.

5. SGZOZ może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 3.

§ 5. Wykonując swoje zadania SGZOZ współpracuje w szczególności z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna SGZOZ

§ 6. Organami SGZOZ są:

1) Kierownik.

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Kierownik kieruje SGZOZ oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik zarządza SGZOZ oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SGZOZ i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Kierownik może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu SGZOZ przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

§ 8. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, jednak nie krócej niż do czasu wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.

§ 9. 1. W skład Rady Społecznej SGZOZ wchodzą:

1) Wójt Gminy Jaworze lub osoba przez niego wyznaczona, jako Przewodniczący Rady,

2) Członkowie:

a) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) Osoby wybrane przez Radę Gminy Jaworze.

2. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

1) Na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,

2) Na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z zastrzeżeniem ust. 3,

3) Na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.

2. Z chwilą śmierci wygasa członkostwo w Radzie Społecznej.

3. Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Gminy Jaworze o odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w następujących przypadkach, gdy:

1) Członek Rady Społecznej nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,

2) Członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w uchwałach Rady Społecznej.

4. Rada Społeczna działa na podstawie własnego regulaminu określającego sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

§ 10. 1. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Kierownik SGZOZ w regulaminie organizacyjnym.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną SGZOZ oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika SGZOZ i przedstawiony podmiotowi tworzącemu.

§ 11. Strukturę organizacyjną SGZOZ przedsiębiorstwa tworzą:

1) Poradnia ogólna,

2) Poradnia dziecięca,

3) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

4) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.

5) Gabinet pielęgniarki szkolnej,

6) Punkt szczepień.

Rozdział 4.
Forma gospodarki finansowej

§ 12. 1. SGZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki SGZOZ jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/159/04 Rady Gminy Jaworze z dnia 12 października 2004r. w sprawie zgłoszenia nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu z późniejszymi zmianami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »