| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/248/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 217), po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Jaworze uchwala:

Statut
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, zwany dalej „SGZOZ” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym dla SGZOZ jest Gmina Jaworze, która wykonuje swoje zadania poprzez organy, którymi są Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 2. SGZOZ działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie;

2) Niniejszego Statutu;

3) Innych przepisów.

§ 3. 1. Siedziba SGZOZ mieści się w Jaworzu, przy ul. Leczniczej 272.

2. Obszarem działania SGZOZ jest Gmina Jaworze.

3. SGZOZ może prowadzić działalność poza obszarem określonym w ust. 2 na podstawie odrębnych umów.

Rozdział 2.
Cele i zadania SGZOZ

§ 4. 1. Podstawowym celem SGZOZ jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności, na zasadach określonych w ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.

2. Do zadań SGZOZ należy:

1) Udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności spontanicznej i porad w domu chorego bezpłatnie dla osób ubezpieczonych, a odpłatnie dla osób nieubezpieczonych. Okoliczności te, ani żadne inne nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia i zdrowia.

2) Leczenie w ramach:

a) Poradni ogólnej,

b) Poradni dziecięcej,

3) Dokonywanie oceny stanu zdrowia z rejonu oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania,

4) Kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i uzdrowiskowe,

5) Opieka pielęgniarska w zakresie środowiskowo-rodzinnym,

6) Objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w ciąży i okresie połogu,

7) Opieka nad zdrowym dzieckiem,

8) Opieka nad populacją młodzieży szkolnej,

9) Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

10) Prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

a) Chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,

b) Narażonych na szkodliwość lub uciążliwość środowiska pracy,

c) Innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,

11) Orzekanie o stanie zdrowia, a w tym o czasie niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi i stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,

12) Prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i doraźnych,

13) Promocja zdrowia,

14) Prowadzenie zasobu ewidencyjnego – kart chorych,

15) Organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy itp.).

3. SGZOZ może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności SGZOZ.

4. SGZOZ może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego w tym badania klinicznego.

5. SGZOZ może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 3.

§ 5. Wykonując swoje zadania SGZOZ współpracuje w szczególności z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna SGZOZ

§ 6. Organami SGZOZ są:

1) Kierownik.

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Kierownik kieruje SGZOZ oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik zarządza SGZOZ oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SGZOZ i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Kierownik może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu SGZOZ przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

§ 8. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, jednak nie krócej niż do czasu wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.

§ 9. 1. W skład Rady Społecznej SGZOZ wchodzą:

1) Wójt Gminy Jaworze lub osoba przez niego wyznaczona, jako Przewodniczący Rady,

2) Członkowie:

a) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) Osoby wybrane przez Radę Gminy Jaworze.

2. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

1) Na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,

2) Na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z zastrzeżeniem ust. 3,

3) Na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.

2. Z chwilą śmierci wygasa członkostwo w Radzie Społecznej.

3. Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Gminy Jaworze o odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w następujących przypadkach, gdy:

1) Członek Rady Społecznej nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,

2) Członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w uchwałach Rady Społecznej.

4. Rada Społeczna działa na podstawie własnego regulaminu określającego sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

§ 10. 1. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Kierownik SGZOZ w regulaminie organizacyjnym.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną SGZOZ oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika SGZOZ i przedstawiony podmiotowi tworzącemu.

§ 11. Strukturę organizacyjną SGZOZ przedsiębiorstwa tworzą:

1) Poradnia ogólna,

2) Poradnia dziecięca,

3) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

4) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.

5) Gabinet pielęgniarki szkolnej,

6) Punkt szczepień.

Rozdział 4.
Forma gospodarki finansowej

§ 12. 1. SGZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki SGZOZ jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/159/04 Rady Gminy Jaworze z dnia 12 października 2004r. w sprawie zgłoszenia nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu z późniejszymi zmianami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »