| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/249/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala:
Statut
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zwanym dalej OPG Jaworze jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

2. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012, poz. 406),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

4) ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 330 ze zm.),

5) postanowień niniejszego statutu,

6) innymi właściwymi aktami prawnymi.

3. Organizatorem Ośrodka Promocji Gminy Jaworze jest Gmina Jaworze.

4. Nadzór i kontrolę nad Jednostką sprawuje Wójt Gminy Jaworze.

5. OPG Jaworze jest wpisane w gminnym rejestrze instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2. 1. Siedziba OPG Jaworze znajduje się przy ul. Wapienicka 25 w Jaworzu.

2. Terenem działalności OPG Jaworze jest obszar Gminy Jaworze.

§ 3. OPG Jaworze działa w oparciu o mienie komunalne, stanowiące własność OPG Jaworze lub własność Gminy Jaworze.

Rozdział 2.
Zakres działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

§ 4. OPG Jaworze prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród społeczności lokalnej i przy zaangażowaniu jej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

§ 5. 1. Zakres działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze:

1) rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,

2) tworzenie i udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury,

3) organizacja uczestnictwa w kulturze między innymi poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

4) kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości ludowej oraz folkloru,

5) kształtowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym Gminy,

6) organizowanie imprez oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym, turystycznym, społecznym, patriotycznym, religijnym, sportowym, gospodarczym w postaci koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów itp.

7) upowszechnianie lokalnych tradycji i historii oraz popularyzacja wiedzy o zabytkach,

8) organizacja życia kulturalnego między innymi poprzez tworzenie kół i sekcji zainteresowań, zespołów amatorskich a także organizowanie kursów, zajęć praktycznych, nauki języków obcych itp.,

9) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, form rozrywki, rekreacji, wychowania przez sztukę,

10) doskonalenie i dokształcanie pracowników i społecznych animatorów życia kulturalnego,

11) promowanie Gminy oraz promocja działalności własnej,

12) wydawanie informatorów, folderów, map i innych materiałów promocyjnych w formie drukowanej, elektronicznej i multimedialnej itp.

13) realizacja oraz sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności kulturalnej z funduszy strukturalnych.

2. OPG Jaworze może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, w zakresie celów statutowych oraz szeroko rozumianej promocji gminy, obejmującej w szczególności działalność kulturalną, sprawy z zakresu rekreacji i turystyki - z tym, że środki z niej uzyskane mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

§ 6. 1. W celu realizacji podstawowych zadań i założeń programowych Dyrektor OPG Jaworze może – po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy – powołać pomocnicze struktury organizacyjne, w szczególności:

1) amatorskie zespoły i kółka zainteresowań twórczych,

2) amatorskie zespoły folklorystyczne, teatralne, dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych,

3) amatorskie zespoły o charakterze muzycznym: orkiestry, zespoły, chóry, itp.,

4) pracownie plastyczne, fotograficzne, itp.,

5) prowadzenie lokalnych miejsc kultury np. galerii, czytelni, itp.,

2. Wszystkie powoływane struktury organizacyjne działają w ramach OPG Jaworze.

3. Realizując zadania w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych, jak również wspierania inicjatyw lokalnych OPG Jaworze współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i sztuki, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, z osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna i zarządzanie

§ 7. 1. Wójt Gminy zatrudnia Dyrektora OPG Jaworze i jest jego przełożonym służbowym w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz aktów normatywnych.

2. Działalnością OPG Jaworze kieruje Dyrektor, który nim zarządza i reprezentuje OPG Jaworze na zewnątrz.

3. Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pracownikami OPG Jaworze określając warunki pracy i płacy zgodnie z przepisami obowiązującymi instytucje kultury, z uwzględnieniem środków przewidzianych w uchwale budżetowej Gminy Jaworze.

§ 8. Główny Księgowy w zakresie swojej właściwości kieruje realizacją gospodarki finansowej OPG Jaworze, natomiast za całość gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor OPG Jaworze.

§ 9. Organizację wewnętrzną OPG Jaworze określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora OPG Jaworze w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 10. 1. Organizator zapewnia OPG Jaworze niezbędne środki finansowe i właściwe warunki działalności odpowiadające jej zadaniom.

2. OPG Jaworze samodzielnie gospodaruje powierzoną częścią mienia komunalnego kierując się zasadą rachunku ekonomicznego, efektywnego wykorzystania czynnika ludzkiego oraz zasobów rzeczowych i finansowych.

§ 11. 1. OPG Jaworze prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie przepisów obowiązujących instytucje kultury jako samorządową instytucję kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej OPG Jaworze jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora OPG Jaworze , z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Działalność OPG Jaworze jest finansowana poprzez:

1) dotacje podmiotowe i dotacje celowe otrzymywane od Organizatora,

2) dotacje celowe z budżetu państwa,

3) fundusze celowe,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) darowizny, spadki,

6) kredyty bankowe, odsetki z lokat bankowych,

7) inne,

4. Źródłami środków finansowych OPG Jaworze są przychody z prowadzonej działalności, w tym:

1) przychody z działalności gospodarczej,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) przychody ze sprzedaży składników majątku,

4) inne źródła;

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. Statut Ośrodka Promocji Gminy Jaworze nadaje Rada Gminy Jaworze.

§ 13. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/105/04 Rady Gminy w Jaworzu z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Promocji Gminy Jaworze” oraz nadania statutu, o którym mowa w pkt 2 tej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »