| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/249/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala:
Statut
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zwanym dalej OPG Jaworze jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

2. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012, poz. 406),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

4) ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 330 ze zm.),

5) postanowień niniejszego statutu,

6) innymi właściwymi aktami prawnymi.

3. Organizatorem Ośrodka Promocji Gminy Jaworze jest Gmina Jaworze.

4. Nadzór i kontrolę nad Jednostką sprawuje Wójt Gminy Jaworze.

5. OPG Jaworze jest wpisane w gminnym rejestrze instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2. 1. Siedziba OPG Jaworze znajduje się przy ul. Wapienicka 25 w Jaworzu.

2. Terenem działalności OPG Jaworze jest obszar Gminy Jaworze.

§ 3. OPG Jaworze działa w oparciu o mienie komunalne, stanowiące własność OPG Jaworze lub własność Gminy Jaworze.

Rozdział 2.
Zakres działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

§ 4. OPG Jaworze prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród społeczności lokalnej i przy zaangażowaniu jej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

§ 5. 1. Zakres działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze:

1) rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,

2) tworzenie i udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury,

3) organizacja uczestnictwa w kulturze między innymi poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

4) kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości ludowej oraz folkloru,

5) kształtowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym Gminy,

6) organizowanie imprez oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym, turystycznym, społecznym, patriotycznym, religijnym, sportowym, gospodarczym w postaci koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów itp.

7) upowszechnianie lokalnych tradycji i historii oraz popularyzacja wiedzy o zabytkach,

8) organizacja życia kulturalnego między innymi poprzez tworzenie kół i sekcji zainteresowań, zespołów amatorskich a także organizowanie kursów, zajęć praktycznych, nauki języków obcych itp.,

9) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, form rozrywki, rekreacji, wychowania przez sztukę,

10) doskonalenie i dokształcanie pracowników i społecznych animatorów życia kulturalnego,

11) promowanie Gminy oraz promocja działalności własnej,

12) wydawanie informatorów, folderów, map i innych materiałów promocyjnych w formie drukowanej, elektronicznej i multimedialnej itp.

13) realizacja oraz sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności kulturalnej z funduszy strukturalnych.

2. OPG Jaworze może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, w zakresie celów statutowych oraz szeroko rozumianej promocji gminy, obejmującej w szczególności działalność kulturalną, sprawy z zakresu rekreacji i turystyki - z tym, że środki z niej uzyskane mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

§ 6. 1. W celu realizacji podstawowych zadań i założeń programowych Dyrektor OPG Jaworze może – po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy – powołać pomocnicze struktury organizacyjne, w szczególności:

1) amatorskie zespoły i kółka zainteresowań twórczych,

2) amatorskie zespoły folklorystyczne, teatralne, dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych,

3) amatorskie zespoły o charakterze muzycznym: orkiestry, zespoły, chóry, itp.,

4) pracownie plastyczne, fotograficzne, itp.,

5) prowadzenie lokalnych miejsc kultury np. galerii, czytelni, itp.,

2. Wszystkie powoływane struktury organizacyjne działają w ramach OPG Jaworze.

3. Realizując zadania w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych, jak również wspierania inicjatyw lokalnych OPG Jaworze współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i sztuki, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, z osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna i zarządzanie

§ 7. 1. Wójt Gminy zatrudnia Dyrektora OPG Jaworze i jest jego przełożonym służbowym w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz aktów normatywnych.

2. Działalnością OPG Jaworze kieruje Dyrektor, który nim zarządza i reprezentuje OPG Jaworze na zewnątrz.

3. Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pracownikami OPG Jaworze określając warunki pracy i płacy zgodnie z przepisami obowiązującymi instytucje kultury, z uwzględnieniem środków przewidzianych w uchwale budżetowej Gminy Jaworze.

§ 8. Główny Księgowy w zakresie swojej właściwości kieruje realizacją gospodarki finansowej OPG Jaworze, natomiast za całość gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor OPG Jaworze.

§ 9. Organizację wewnętrzną OPG Jaworze określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora OPG Jaworze w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 10. 1. Organizator zapewnia OPG Jaworze niezbędne środki finansowe i właściwe warunki działalności odpowiadające jej zadaniom.

2. OPG Jaworze samodzielnie gospodaruje powierzoną częścią mienia komunalnego kierując się zasadą rachunku ekonomicznego, efektywnego wykorzystania czynnika ludzkiego oraz zasobów rzeczowych i finansowych.

§ 11. 1. OPG Jaworze prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie przepisów obowiązujących instytucje kultury jako samorządową instytucję kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej OPG Jaworze jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora OPG Jaworze , z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Działalność OPG Jaworze jest finansowana poprzez:

1) dotacje podmiotowe i dotacje celowe otrzymywane od Organizatora,

2) dotacje celowe z budżetu państwa,

3) fundusze celowe,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) darowizny, spadki,

6) kredyty bankowe, odsetki z lokat bankowych,

7) inne,

4. Źródłami środków finansowych OPG Jaworze są przychody z prowadzonej działalności, w tym:

1) przychody z działalności gospodarczej,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) przychody ze sprzedaży składników majątku,

4) inne źródła;

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. Statut Ośrodka Promocji Gminy Jaworze nadaje Rada Gminy Jaworze.

§ 13. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/105/04 Rady Gminy w Jaworzu z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Promocji Gminy Jaworze” oraz nadania statutu, o którym mowa w pkt 2 tej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »