| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 341/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno, przy ul. Nadrzecznej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia zgodne z zaakceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych, wg zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy;

3) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy;

4) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich.

§ 2. Celem planu jest:

1) wyznaczenie nowych terenów mieszkaniowych;

2) umożliwienie wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.

§ 3. 1. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały;

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1:1000 oraz map ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Tekst uchwały określa:

1) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) inne ustalenia porządkowe w przepisach końcowych i przejściowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

a) MNtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) KDItereny dróg publicznych lokalnych,

c) KDwtereny dróg wewnętrznych.

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, dotyczące strefy ochrony konserwatorskiej: OW – strefa obserwacji archeologicznej, są obowiązującymi ustaleniami planu.

5. Oznaczenia wynikające z treści mapy ewidencyjnej i sytuacyjno - wysokościowej mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

6. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiącyzałącznik nr 1;

2) stwierdzenie przez Radę Miejską w Kłobucku zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck”, stanowiącezałącznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiącezałącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącezałącznik nr 4.

7. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia, w szczególności dotyczy to granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach obszaru objętego planem.

§ 4. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) przeznaczeniu podstawowym terenu– należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające jedną funkcję która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć lub możliwy na warunkach ustalonych w planie, alternatywny rodzaj jego użytkowania;

4) adaptacji– należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów budowlanych w dotychczasowej formie, z możliwością przekształceń na warunkach określonych w planie;

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

6) linii zabudowy obowiązującej- należy przez to rozumieć określone na rysunku planu linie wyznaczające lokalizację elewacji frontowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenach projektowanych osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych);

7) usługach– należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

8) urządzeniach infrastruktury technicznej– należy przez to rozumieć zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne;

9) terenach zieleni– należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością pełniącą funkcje estetyczne, rekreacyjne lub izolacyjne, a w szczególności: zieleńce, skwery, trawniki, kwietniki, ogródki przydomowe, zieleń towarzyszącą terenom zabudowy;

10) reklamie- należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę;

11) terenie inwestycji– należy przez to rozumieć teren objęty projektem zagospodarowania, będącym podstawą uzyskania pozwoleń/ dokonania zgłoszeń na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) wprowadza się wymóg stosowania w budynkach dachów symetrycznych dwu lub wielospadowych i kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°, z dopuszczeniem: realizacji dachów jednospadowych w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki oraz zmniejszenia kąta nachylenia połaci dachowych budynków: gospodarczych, garażowych oraz budynków położonych w głębi działki budowlanej,

b) wprowadza się wymóg stosowania w budynkach mieszkalnych na elewacji kolorystyki tynków o niskiej intensywności zabarwienia z zaleceniem stosowania koloru pokrycia dachowego nawiązującego do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, z dopuszczeniem zastosowania ciemnych kolorów pokrycia dachowego (np. grafitowego, ciemnobrązowego),

c) wprowadza się wymóg lokalizacji we frontowej części działki budowlanej budynku mieszkalnego, a w głębi działki budowlanej lokalizacji budynków gospodarczych, garażowych;

2) wprowadza się następujące zasady kształtowania linii zabudowy od strony dróg:

a) od strony projektowanej drogi wewnętrznej wymagana jest lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wyznaczonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy,

b) od strony dróg gminnych lokalizacja zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

3) wprowadza się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych o wysokości wyższej niż 2,2 m;

4) określa się następujące zasady lokalizowania reklam:

a) wprowadza się zakaz lokalizacji reklam w granicach pasów drogowych dróg publicznych,

b) wprowadza się zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem szyldów, w granicach terenów oznaczonych symbolami: MN.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące wymogi dla zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się zakaz składowania lub gromadzenia: ścieków, środków chemicznych oraz innych materiałów i odpadów, które mogą zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć walory estetyczne środowiska;

2) warunkiem zmiany zagospodarowania terenów, lokalizacji zabudowy i urządzeń infrastruktury technicznej, w granicach gruntów rolnych i leśnych, powodujących zmianę ich przeznaczenia na inne cele, jest zachowanie zgodności z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

3) wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntu i wprowadza się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód;

4) nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi zawartych w przepisach odrębnych oraz wprowadza się:

a) nakaz minimalizowania przekształceń powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych,

b) nakaz zdjęcia całej warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją przy realizacji robót ziemnych, oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacji;

5) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się nakaz wykorzystania przy ogrzewaniu budynków niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi;

6) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej;

7) wprowadza się zakaz lokalizacji usług powodujących powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska;

8) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością usługową nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność;

9) ustala się zakaz lokalizacji usług kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu uchwalenia niniejszego planu.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

Wprowadza się ochronę stanowisk archeologicznych znajdujących się w strefie obserwacji archeologicznej OW, w granicach której, w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologicznym.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

1) obiektów sprzedaży opału;

2) punktów zbierania odpadów, w tym złomu.

2. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napowietrznych elektroenergetycznych, w odległościach

pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, na obszarze objętym planem wprowadza się

zakaz:

1) realizacji nowych budowli o wysokości łącznej powyżej 20,0 m;

2) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400

4. Wprowadza się wymóg respektowania ograniczeń wynikających z położenia obszaru w zasięgu

strefy „B” ochrony pośredniej ujęcia Łobodno.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Realizacja ustaleń planu winna zapewniać osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania się w obrębie terenów związanych z obiektami użyteczności publicznej i komunikacją.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają:

1) drogi gminne - lokalne, zapewniające lokalne połączenia w granicach obszaru objętego planem i obsługę istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) drogi wewnętrzne, zapewniające dojazd do terenów zainwestowanych.

2. W liniach rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów mieszczących się w definicji: „drogi” i „korony drogi” w ustawie o drogach publicznych oraz zieleń przydrożną lub izolacyjną;

2) wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z kioskami, o pow. zabudowy do 10m²;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem uwzględnienia planowanej budowy lub przebudowy dróg.

3. Lokalizacja zjazdów z dróg określana przez zarządcę drogi.

4. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach terenu inwestycji;

2) ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla usług, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności 1 mp / 30m² p powierzchni związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych,

c) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru;

2) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o lokalne kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) obsługa telekomunikacja poprzez łączność przewodową i bezprzewodową w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich budowy, rozbudowy, zgodnie przepisami Prawa telekomunikacyjnego;

5) wprowadza się się wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej:

a) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winny być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenia nieczystości ciekłych i wywożone do punktu zlewnego,

b) na trenach objętym planem, z uwagi na jego położenie w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO, zakazuje się realizacji oczyszczalni ścieków;

6) dla odprowadzenia wód opadowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej,

c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników;

7) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

8) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

§ 13. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, minimalna wielkość nowo wydzielonych działek budowlanych powinna umożliwiać lokalizację projektowanej zabudowy i terenu biologiczne czynnego i wynosić; 800,0 m² - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 600,0 m² - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zbliźniaczonej.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona w ust. 1 wyłącznie:

1) na poszerzenie działek sąsiadujących;

2) dla regulacji granic;

3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania iużytkowania terenów

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu mogą one

być wykorzystywane wyłącznie w sposób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego sposobu

zagospodarowania i wykorzystywania terenów znajdujących się w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, tereny wyznaczone

na rysunku planu dla ich realizacji winny być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, bez

możliwości lokalizacji zabudowy (w tym o charakterze tymczasowym).

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 15. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: budynki garażowe, gospodarcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą wyodrębnionego terenu;

2) urządzenia techniczne, mała architektura, tereny zieleni;

3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemMNustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa;

3)

Zakazuje się:

a) prowadzenia działalności usługowej kolidującej z funkcją mieszkaniową terenu, w tym powodującej zwiększony ruch samochodowy,
b) lokalizacji wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy oraz lokalizację garaży blaszanych;

4)

Zasady i warunki
zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się lokalizację garaży w pierwszej linii zabudowy wyłącznie w formie dobudowy do budynku mieszkalnego,
b) lokalizacja usług w budynku mieszkalnym lub w formie budynków dobudowanych do budynków mieszkalnych,
c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie 30%,
d) intensywność zabudowy – minimalnie 1%, maksymalnie 60%
e) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 40% terenu inwestycji,

5)

Parametry kształtowania
zabudowy:

a) gabaryty budynków :
- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych - do 10,0 m;
- wysokość budynków gospodarczych i garażowych - do 6,0 m
b) wysokość innych budowli nie może przekroczyć 16,0 m.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemKDlustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

tereny dróg publicznych – drogi gminne lokalne;

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Zasady i warunki zagospodarowania terenu oraz parametry:

a) klasa techniczna – droga lokalna,
b) drogi obsługujące bezpośrednio tereny przylegające,
c) realizacja zjazdów na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolemKDwustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

tereny dróg publicznych – drogi wewnętrzne;

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Zasady i warunki zagospodarowania terenu oraz parametry:

a) kategoria drogi – wewnętrzna,
b) droga obsługująca bezpośrednio tereny przylegające,
c) droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu,
d) pas drogowy szerokości 10,0 m,
e) na skrzyżowaniach dróg powinny być zastosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 x 5,0 m,
f) realizacja zjazdów na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 17. Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Burmistrza Kłobucka, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenu oznaczonego symbolem: MN wartość stawki procentowej określa się na 30 %;

2) dla terenu oznaczonego symbolem: KDw wartość stawki procentowej określa się na 0 %;

3) ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolami: KDl wysokości stawki procentowej nie określa się.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 19. Burmistrz Kłobucka zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji,

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w

Kłobucku.

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 341/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z póżn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obręb Łobodno, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 317/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 341/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 341/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm), Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, że:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych, zapisane w planie, należące

do zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę.

2. Źródłem finansowania inwestycji będą:

a) środki własne gminy,

b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy,

pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżetach

gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 341/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik graficzny - rysunek planu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »