| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 342/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala:
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk, przy ul. Szkolnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zawiera ustalenia zgodne z zaakceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych, wg zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy;

3) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich.

§ 2. Celem planu jest:

1) dokonanie zmiany ustaleń planu dla terenów inwestycyjnych w oparciu o przeprowadzone konsultacje i po dokonaniu odpowiednich zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck,

2) umożliwieniu wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.

§ 3. 1. Ustalenia planu wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały;

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1:1000 oraz map ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1do uchwały.

2. Tekst uchwały określa:

1) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) inne ustalenia porządkowe w przepisach końcowych i przejściowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi:U -tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Oznaczenia wynikające z treści map: zasadniczej i ewidencyjnej mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

5. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiącyzałącznik nr 1;

2) stwierdzenie przez Radę Miejską w Kłobucku zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck”, stanowiącezałącznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiącezałącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącezałącznik nr 4.

6. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia, t.j.:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach obszaru objętego planem;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 4. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) przeznaczeniu podstawowym terenu– należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające jedną funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć na warunkach ustalonych w planie,

4) adaptacji– należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów budowlanych w dotychczasowej formie, z możliwością przekształceń na warunkach określonych w planie,

5) linii zabudowynieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych niebędących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych),

6) usługach– należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207 poz.1293),

7) urządzeniach infrastruktury technicznej– należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne, w tym elektrownie wiatrowe; określenie to nie obejmuje wież i masztów telefonii komórkowej,

8) terenach zieleni– należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością pełniącą funkcje estetyczne, rekreacyjne lub izolacyjne, a w szczególności: lasy, zadrzewienia, zieleńce, skwery, trawniki, kwietniki, ogródki przydomowe, zieleń towarzyszącą terenom zabudowy,

9) terenie inwestycji– należy przez to rozumieć teren objęty projektem zagospodarowania, będącym podstawą uzyskania pozwoleń/ dokonania zgłoszeń na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) w przypadku konieczności nadbudowy ze względów technicznych istniejących obiektów, o wysokości równej lub większej od wysokości zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza się ich nadbudowę nie więcej niż o 1,5 m lub o 15 % istniejącej wysokości obiektów,

b) jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, wprowadza się wymóg:

- stosowania w budynkach dachów symetrycznych dwu lub wielospadowych i kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

- stosowania na elewacji kolorystyki tynków o niskiej intensywności zabarwienia z zaleceniem stosowania koloru pokrycia dachowego nawiązującego do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, z dopuszczeniem zastosowania ciemnych kolorów pokrycia dachowego (np. grafitowego, ciemnobrązowego);

2) w zakresie zasad kształtowania linii zabudowy od strony dróg publicznych wprowadza się wymóg lokalizacji zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

3) w zakresie ogrodzeń wprowadza się:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych, o wysokości wyższej niż 2,2 m;

4) w zakresie ochrony krajobrazu i terenów zieleni wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze tymczasowym.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące wymogi dla zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się ochronę walorów przyrodniczo – krajobrazowych, poprzez wprowadzenie zakazu składowania lub gromadzenia: ścieków, środków chemicznych oraz innych materiałów i odpadów, które mogą zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć walory estetyczne środowiska;

2) na terenie objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntu wprowadza się:

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,

b) wprowadza się wymóg utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w sposób uniemożliwiający przedostawanie ścieków do ziemi oraz wymóg oczyszczenia ścieków z tych powierzchni do poziomów określonych w przepisach odrębnych;

3) nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochroną przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych;

4) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków nisko emisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

b) w prowadzonej działalności wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie;

5) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

6) na terenach objętych planem wprowadza się zakaz prowadzenia działalności powodującej powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska;

7) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (emisja gazów, odorów, pyłów, hałasu, promieniowania itp.) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność;

8) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji działalności gospodarczej i usług kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji nowych:

1) obiektów sprzedaży opału;

2) punktów zbierania odpadów, w tym złomu.

2. Wprowadza się obowiązek zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości projektowanego zainwestowania od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz:

1) realizacji nowych budowli o wysokości łącznej powyżej 30,0 m;

2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400,0 m2.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Do terenów publicznych zalicza się tereny usług publicznych oraz tereny handlu i gastronomii.

2. Realizacja ustaleń planu winna zapewniać osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania się w obrębie budynków oraz terenów związanych z obiektami użyteczności publicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają drogi istniejące, w tym droga wojewódzka nr 491, obsługująca bezpośrednio teren położony w granicach obszaru objętego planem, dostępny przez istniejący zjazd.

2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych w granicach terenu inwestycji;

2) minimalna ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla usług, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w tym:

- 1 mp / 30m2 p.u. związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży,

- 1 mp / 3 zatrudnionych na jedną zmianę,

- 1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych,

- 1 mp / 3 użytkowników w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala się obsługę terenów z istniejących sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z istniejących sieci wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru;

2) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o lokalne kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) obsługa telekomunikacja poprzez łączność przewodową i bezprzewodową w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich budowy i rozbudowy, zgodnie przepisami Prawa telekomunikacyjnego;

5) gospodarka ściekowa:

a) wprowadza się się wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winny być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych i wywożone do punktu zlewnego,

c) na trenie objętym planem, położonym w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO, zakazuje się realizacji oczyszczalni ścieków;

6) dla odprowadzenia wód opadowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej,

c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia wymagają oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach, a rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników;

7) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

b) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników i przekazywanie podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z gospodarowania tymi odpadami;

8) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, minimalna wielkość nowo wydzielonych działek budowlanych powinna umożliwiać lokalizację projektowanej zabudowy, parkingów i terenu biologiczne czynnego i wynosić nie mniej niż 800

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona w ust. 1 wyłącznie:

1) na poszerzenie działek sąsiadujących;

2) dla regulacji granic;

3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu mogą one być wykorzystywane wyłącznie w sposób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów znajdujących się w granicach planu.

Rozdział 4.

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 14. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: zaplecze administracyjno - socjalne, budynki garażowe, gospodarcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą wyodrębnionego terenu;

2) urządzenia techniczne, terenowe obiekty sportu i rekreacji, mała architektura, tereny zieleni;

3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemU, ustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Zakazuje się:

a) lokalizacji zabudowy o funkcjach innych niż określone w pkt 1 i 2,
b) lokalizacji zabudowy kolidującej z zabudową mieszkaniową;

4)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji maksymalnie 40%,
b) intensywność zabudowy maksymalnie 140%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30% terenu inwestycji;

5)

Parametry kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków usługowych i mieszkalnych – do 15,0 m,
b) wysokość innych obiektów budowlanych ograniczona do 30,0 m.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. Stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieraną przez Burmistrza Kłobucka, w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej ustaleniami planu, ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U na 30 %.

§ 17. Wejście w życie niniejszego planu powoduje, zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utratę mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części odnoszącej się do obszarów objętych niniejszym planem.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 19. Burmistrz Kłobucka zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kamyk, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 317/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013 r

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm), Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, że:

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w planie, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę.

2) Źródłem finansowania inwestycji będą:

a) środki własne gminy,

b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów odrębnych,w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3) Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżetach gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik graficzny - rysunek planu

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »