| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 342/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala:
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk, przy ul. Szkolnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zawiera ustalenia zgodne z zaakceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych, wg zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy;

3) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich.

§ 2. Celem planu jest:

1) dokonanie zmiany ustaleń planu dla terenów inwestycyjnych w oparciu o przeprowadzone konsultacje i po dokonaniu odpowiednich zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck,

2) umożliwieniu wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.

§ 3. 1. Ustalenia planu wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały;

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1:1000 oraz map ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1do uchwały.

2. Tekst uchwały określa:

1) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) inne ustalenia porządkowe w przepisach końcowych i przejściowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi:U -tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Oznaczenia wynikające z treści map: zasadniczej i ewidencyjnej mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

5. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiącyzałącznik nr 1;

2) stwierdzenie przez Radę Miejską w Kłobucku zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck”, stanowiącezałącznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiącezałącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącezałącznik nr 4.

6. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia, t.j.:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach obszaru objętego planem;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 4. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) przeznaczeniu podstawowym terenu– należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające jedną funkcję, która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć na warunkach ustalonych w planie,

4) adaptacji– należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów budowlanych w dotychczasowej formie, z możliwością przekształceń na warunkach określonych w planie,

5) linii zabudowynieprzekraczalnej- należy przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych niebędących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych),

6) usługach– należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207 poz.1293),

7) urządzeniach infrastruktury technicznej– należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne, w tym elektrownie wiatrowe; określenie to nie obejmuje wież i masztów telefonii komórkowej,

8) terenach zieleni– należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością pełniącą funkcje estetyczne, rekreacyjne lub izolacyjne, a w szczególności: lasy, zadrzewienia, zieleńce, skwery, trawniki, kwietniki, ogródki przydomowe, zieleń towarzyszącą terenom zabudowy,

9) terenie inwestycji– należy przez to rozumieć teren objęty projektem zagospodarowania, będącym podstawą uzyskania pozwoleń/ dokonania zgłoszeń na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) w przypadku konieczności nadbudowy ze względów technicznych istniejących obiektów, o wysokości równej lub większej od wysokości zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza się ich nadbudowę nie więcej niż o 1,5 m lub o 15 % istniejącej wysokości obiektów,

b) jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, wprowadza się wymóg:

- stosowania w budynkach dachów symetrycznych dwu lub wielospadowych i kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

- stosowania na elewacji kolorystyki tynków o niskiej intensywności zabarwienia z zaleceniem stosowania koloru pokrycia dachowego nawiązującego do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, z dopuszczeniem zastosowania ciemnych kolorów pokrycia dachowego (np. grafitowego, ciemnobrązowego);

2) w zakresie zasad kształtowania linii zabudowy od strony dróg publicznych wprowadza się wymóg lokalizacji zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

3) w zakresie ogrodzeń wprowadza się:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych, o wysokości wyższej niż 2,2 m;

4) w zakresie ochrony krajobrazu i terenów zieleni wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze tymczasowym.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące wymogi dla zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się ochronę walorów przyrodniczo – krajobrazowych, poprzez wprowadzenie zakazu składowania lub gromadzenia: ścieków, środków chemicznych oraz innych materiałów i odpadów, które mogą zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć walory estetyczne środowiska;

2) na terenie objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntu wprowadza się:

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,

b) wprowadza się wymóg utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w sposób uniemożliwiający przedostawanie ścieków do ziemi oraz wymóg oczyszczenia ścieków z tych powierzchni do poziomów określonych w przepisach odrębnych;

3) nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochroną przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych;

4) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków nisko emisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

b) w prowadzonej działalności wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie;

5) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

6) na terenach objętych planem wprowadza się zakaz prowadzenia działalności powodującej powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska;

7) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (emisja gazów, odorów, pyłów, hałasu, promieniowania itp.) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność;

8) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji działalności gospodarczej i usług kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji nowych:

1) obiektów sprzedaży opału;

2) punktów zbierania odpadów, w tym złomu.

2. Wprowadza się obowiązek zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości projektowanego zainwestowania od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz:

1) realizacji nowych budowli o wysokości łącznej powyżej 30,0 m;

2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400,0 m2.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Do terenów publicznych zalicza się tereny usług publicznych oraz tereny handlu i gastronomii.

2. Realizacja ustaleń planu winna zapewniać osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania się w obrębie budynków oraz terenów związanych z obiektami użyteczności publicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają drogi istniejące, w tym droga wojewódzka nr 491, obsługująca bezpośrednio teren położony w granicach obszaru objętego planem, dostępny przez istniejący zjazd.

2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych w granicach terenu inwestycji;

2) minimalna ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla usług, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w tym:

- 1 mp / 30m2 p.u. związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży,

- 1 mp / 3 zatrudnionych na jedną zmianę,

- 1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych,

- 1 mp / 3 użytkowników w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala się obsługę terenów z istniejących sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z istniejących sieci wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenie pożaru;

2) zaopatrzenie w ciepło: w oparciu o lokalne kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym;

4) obsługa telekomunikacja poprzez łączność przewodową i bezprzewodową w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich budowy i rozbudowy, zgodnie przepisami Prawa telekomunikacyjnego;

5) gospodarka ściekowa:

a) wprowadza się się wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winny być gromadzone w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych i wywożone do punktu zlewnego,

c) na trenie objętym planem, położonym w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO, zakazuje się realizacji oczyszczalni ścieków;

6) dla odprowadzenia wód opadowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej,

c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia wymagają oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach, a rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników;

7) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

b) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników i przekazywanie podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z gospodarowania tymi odpadami;

8) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, minimalna wielkość nowo wydzielonych działek budowlanych powinna umożliwiać lokalizację projektowanej zabudowy, parkingów i terenu biologiczne czynnego i wynosić nie mniej niż 800

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona w ust. 1 wyłącznie:

1) na poszerzenie działek sąsiadujących;

2) dla regulacji granic;

3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu mogą one być wykorzystywane wyłącznie w sposób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów znajdujących się w granicach planu.

Rozdział 4.

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 14. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: zaplecze administracyjno - socjalne, budynki garażowe, gospodarcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą wyodrębnionego terenu;

2) urządzenia techniczne, terenowe obiekty sportu i rekreacji, mała architektura, tereny zieleni;

3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemU, ustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) urządzenia infrastruktury technicznej;

3)

Zakazuje się:

a) lokalizacji zabudowy o funkcjach innych niż określone w pkt 1 i 2,
b) lokalizacji zabudowy kolidującej z zabudową mieszkaniową;

4)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu:

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji maksymalnie 40%,
b) intensywność zabudowy maksymalnie 140%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30% terenu inwestycji;

5)

Parametry kształtowania zabudowy:

a) wysokość budynków usługowych i mieszkalnych – do 15,0 m,
b) wysokość innych obiektów budowlanych ograniczona do 30,0 m.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. Stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieraną przez Burmistrza Kłobucka, w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej ustaleniami planu, ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U na 30 %.

§ 17. Wejście w życie niniejszego planu powoduje, zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utratę mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części odnoszącej się do obszarów objętych niniejszym planem.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 19. Burmistrz Kłobucka zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Kamyk, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 317/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013 r

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w gminie Kłobuck

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm), Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, że:

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w planie, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę.

2) Źródłem finansowania inwestycji będą:

a) środki własne gminy,

b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów odrębnych,w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3) Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżetach gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik graficzny - rysunek planu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »