| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 406/XXVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w sprawie:uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia
2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejz powoduprzekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)poprzez:

- wprowadzenie w § 1ust.3 pkt 2 badanej uchwały obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacji, itp.-przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadku , gdy z ewidencji, wykazów, rejestrów wynika, że na nieruchomości mogą być wytwarzane odpady komunalne,

- wprowadzenie w § 1 ust.3 pkt 1 badanej uchwały obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym lokalu na terenie gminy w wypadku gdy z ewidencji , wykazów ,rejestrów wynika, że na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w deklaracji,

- wprowadzenie w § 1 pkt 4 badanej uchwały obowiązku dołączenia do deklaracji planu sytuacyjnego, szkicu lub mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników,

- nałożenie obowiązku w załączniku nr 1 do badanej uchwały w punkcie” D” oraz w załączniku numer 2 do uchwały w punkcie „D” obowiązku podania daty urodzenia oraz imion rodziców właściciela nieruchomości,

- nałożenie w załączniku DO-F do deklaracji DO-1 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych oraz małżonka, obejmujących imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,

- nałożenie w załączniku DO-P do deklaracji DO-2 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych oraz małżonka obejmujących imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,

- nałożenie w załączniku DO-P do wzoru deklaracji DO-1 oraz do wzoru deklaracji DO-2 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą obejmujących nazwisko i imię wspólnika, nazwę pełna oraz nazwę skróconą,

- zawarcie w deklaracji DO-1 oraz w deklaracji DO-2 uwagi, iż deklarację uznaje się za złożoną wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki są wypełnione wraz ze stosownymi załącznikami,

- nałożenie obowiązku w punkcie „G” deklaracji DO-1 i w punkcie „H” deklaracji DO-2 podania rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty,

- nałożenie obowiązku w punkcie „F” deklaracji DO-1 i w punkcie „G” deklaracji DO-2 zawarcia pisemnego oświadczenia dotyczącego lokalizacji pojemników,

- nałożenie w punkcie „E” deklaracji DO-2 obowiązku dokładnego opisania prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem ilości zatrudnionych,

- nałożenie obowiązku w punkcie „E” deklaracji DO-2 podania w wypadku nieruchomości niezamieszkałych - liczby uczniów, studentów, dzieci w żłobku, powierzchni lokalu handlowego, ilości miejsc w lokalu gastronomicznym, liczby łóżek w szpitalu, hotelu, pensjonacie, ilości ogródków działkowych, liczby grobów na cmentarzu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 września 2013 roku. W dniu 1
0 października 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 395/XXV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

W badanej uchwale Rada Miejska w Jaworznie postanowiła w § 1 pkt 3 badanej uchwały, iż
w wypadku, gdy z ewidencji, wykazów , rejestrów wynika, że na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w deklaracji lub, że mogą być na niej wytwarzane odpady komunalne , właściciel nieruchomości zobowiązany jest do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dołączyć:

1/ dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy- właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2/ dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacje, itp.-właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ponadto w § 1 pkt.4 badanej uchwały wprowadzono zapis, cyt. „ do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć plan sytuacyjny, szkic lub mapę w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników”.

             

Zgodnie z treścią art.6 n ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku
w gminach rada gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobligowanie podmiotu składającego deklarację do dołączenia planu sytuacyjnego, szkicu lub mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników, bezsprzecznie nie ma żadnego związku z potwierdzeniem danych zawartych
w deklaracji. Przywołany załącznik nie ma również żadnego związku z zapewnieniem prawidłowego ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym Rada Miejska
w Jaworznie niewątpliwie wykroczyła poza zakres ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

             

Również nałożenie na składającego deklarację, w przypadku, gdy z ewidencji, wykazów i rejestrów wynika, iż na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w deklaracji lub że mogą być na niej wytwarzane odpady komunalne do załączenia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dokumentu potwierdzającego zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacje, itp. nie znajduje podstawy w dyspozycji art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ocenie Kolegium Izby przytoczona regulacja wykracza poza zakresu ustawowego upoważnienia zawartego w art.6n ww. ustawy, albowiem jej celem nie jest potwierdzenie danych zawartych w deklaracji, ale weryfikacja danych zawartych w deklaracji, która to czynność, prawnie dopuszczalna w oparciu dyspozycję art. 6 o ww. ustawy, nie może następować na etapie sporządzania i składania deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W ocenie Kolegium Izby zapisy zawarte w § 1 pkt 3 badanej uchwały z uwagi na ich niedookreślony
i niejasny charakter dodatkowo wskazują na przekroczenie ustawowego upoważnienie z jednoczesnym naruszeniem zasad prawidłowej legislacji.

W badanej uchwale użyto zwrotu, cyt. „ewidencje, wykazy, rejestry” bez określenia
o jakie konkretnie bazy danych osób zamieszkałych na danej nieruchomości ma być wyjaśniana dokumentem dołączanym do deklaracji, różnica miedzy ilością osób wskazanych w deklaracji ,a ilością osób figurujących w tych, bliżej nieokreślonych, ewidencjach, rejestrach i wykazach.

Ponadto określając obowiązek załączenia do deklaracji dokumentów, w wypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których mogą powstawać odpady komunalne, posłużono się również zwrotem „itp.”, nie precyzując jakie konkretne dokumenty mają być załączone przez składającego deklarację.

W punkcie „F” wzoru deklaracji oznaczonej symbolem „DO-1”, stanowiącej załącznik nr 1 do badanej uchwały oraz w punkcie „G” wzoru deklaracji oznaczonej symbolem „DO-2” stanowiącej załącznik nr 2 do badanej uchwały, nałożono na składającego deklarację obowiązek zawarcia pisemnego oświadczenia dotyczącego lokalizacji pojemników na odpady, obejmującego numer działki, numer posesji, w rejonie której pojemniki będą zlokalizowane w dniu odbioru lub inne orientacyjne punkty pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników.

W punkcie „E” wzoru deklaracji oznaczonej symbolem DO-2 zobowiązano składającego deklarację do dokładnego określenia w drodze oświadczenia rodzaju prowadzonej działalności ze wskazaniem ilości pracowników-średnio na dzień. Ponadto nałożono obowiązek wskazania liczby uczniów, studentów
w szkole, dzieci przebywających w żłobku lub przedszkolu, powierzchni lokalu handlowego, ilości miejsc
w lokalu konsumpcyjnym, ilości ogródków działkowych, liczby grobów na cmentarzu, ilości interesantów.

Zdaniem Kolegium Izby, przytoczone wyżej obowiązki nałożone na składającego deklarację, nie znajdują jakiejkolwiek podstawy w dyspozycji art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Wynika to z faktu, iż obligatoryjne żądane w deklaracji dane pozostają bez związku
z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a ponadto nie mieszczą się
w katalogu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

We wzorze deklaracji oznaczonej symbolem „DO-1” oraz we wzorze deklaracji oznaczonej symbolem „DO-2” zawarto uwagę, iż deklarację uznaje się za złożoną w przypadku gdy wszystkie rubryki są wypełnione wraz ze stosownymi załącznikami.

W ocenie Kolegium Izby, brak jest podstawy prawnej do zastosowania wobec składającego deklarację swoistej sankcji, wynikającej z przytoczonego zapisu, w postaci arbitralnego uznania, że deklaracja nie została w ogóle złożona, co w tym przypadku dawało by podstawę organowi do zastosowania art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydania decyzji o wysokości opłaty.

Tego rodzaju zapis powoduje równie zbyt daleką uznaniowość w zakresie oceny czy deklaracja została poprawnie sporządzona oraz nie dające się wyjaśnić wątpliwości, co do zakresu obowiązku dotyczącego wypełniania poszczególnych rubryk zawartych w deklaracji przez konkretny podmiot składający deklarację.

Odnośnie obowiązku podawania w deklaracji danych identyfikacyjnych składających deklarację, obejmujących imiona rodziców, datę urodzenia, zdaniem Kolegium Izby pozostaje to bez związku
z zapewnieniem prawidłowego obliczenia wysokości opłaty, o czym mowa w art.6 n ust.1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Również obowiązek podania rachunku bankowego na wypadek zwrotu nadpłaty, przewidziany w punkcie „G” wzoru deklaracji DO-1 i w punkcie „H” wzoru deklaracji DO-2, nie jest związany z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty i nie mieści się również
w katalogu innych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Należy wskazać, że numer rachunku bankowego osoby fizycznej należy również zaliczyć do danych dotyczących osoby w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 51 Konstytucji RP, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić
i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Gminy stają się administratorami danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i muszą kierować się zasadami adekwatności, a więc żądać podania tylko tych danych, które są naprawdę niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku ustawowego zawartego w art.6n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Dodać należy, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność, ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane.

Zdaniem Kolegium deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zawierać tylko takie dane (w tym dane osobowe), które są niezbędne do wyliczenia tej opłaty z danej nieruchomości. Zatem brak jest podstaw do żądania dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych (imienia ojca, matki i daty urodzenia) w sytuacji gdy już wcześniej podany został numerem PESEL, który zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) jako Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności jest 11-cyfrowym, stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień).

Nie ulega zatem wątpliwości, iż ustawowe upoważnienie zawarte w art.6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wyznaczone ramami konieczności prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zostało przekroczone poprzez nałożenie obowiązku podania w deklaracji danych identyfikacyjnych wykraczających poza zakres ustawowej delegacji.

Również nałożenie obowiązku podania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników oraz małżonka składającego deklarację, obejmujące datę urodzenia oraz imiona rodziców, nie ma jakiegokolwiek umocowania w dyspozycji art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby orzekło o nieważności w całości badanej uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Jaworznie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »