| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 406/XXVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w sprawie:uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia
2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejz powoduprzekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)poprzez:

- wprowadzenie w § 1ust.3 pkt 2 badanej uchwały obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacji, itp.-przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadku , gdy z ewidencji, wykazów, rejestrów wynika, że na nieruchomości mogą być wytwarzane odpady komunalne,

- wprowadzenie w § 1 ust.3 pkt 1 badanej uchwały obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym lokalu na terenie gminy w wypadku gdy z ewidencji , wykazów ,rejestrów wynika, że na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w deklaracji,

- wprowadzenie w § 1 pkt 4 badanej uchwały obowiązku dołączenia do deklaracji planu sytuacyjnego, szkicu lub mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników,

- nałożenie obowiązku w załączniku nr 1 do badanej uchwały w punkcie” D” oraz w załączniku numer 2 do uchwały w punkcie „D” obowiązku podania daty urodzenia oraz imion rodziców właściciela nieruchomości,

- nałożenie w załączniku DO-F do deklaracji DO-1 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych oraz małżonka, obejmujących imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,

- nałożenie w załączniku DO-P do deklaracji DO-2 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych oraz małżonka obejmujących imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,

- nałożenie w załączniku DO-P do wzoru deklaracji DO-1 oraz do wzoru deklaracji DO-2 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą obejmujących nazwisko i imię wspólnika, nazwę pełna oraz nazwę skróconą,

- zawarcie w deklaracji DO-1 oraz w deklaracji DO-2 uwagi, iż deklarację uznaje się za złożoną wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki są wypełnione wraz ze stosownymi załącznikami,

- nałożenie obowiązku w punkcie „G” deklaracji DO-1 i w punkcie „H” deklaracji DO-2 podania rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty,

- nałożenie obowiązku w punkcie „F” deklaracji DO-1 i w punkcie „G” deklaracji DO-2 zawarcia pisemnego oświadczenia dotyczącego lokalizacji pojemników,

- nałożenie w punkcie „E” deklaracji DO-2 obowiązku dokładnego opisania prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem ilości zatrudnionych,

- nałożenie obowiązku w punkcie „E” deklaracji DO-2 podania w wypadku nieruchomości niezamieszkałych - liczby uczniów, studentów, dzieci w żłobku, powierzchni lokalu handlowego, ilości miejsc w lokalu gastronomicznym, liczby łóżek w szpitalu, hotelu, pensjonacie, ilości ogródków działkowych, liczby grobów na cmentarzu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 września 2013 roku. W dniu 1
0 października 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 395/XXV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

W badanej uchwale Rada Miejska w Jaworznie postanowiła w § 1 pkt 3 badanej uchwały, iż
w wypadku, gdy z ewidencji, wykazów , rejestrów wynika, że na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w deklaracji lub, że mogą być na niej wytwarzane odpady komunalne , właściciel nieruchomości zobowiązany jest do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dołączyć:

1/ dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy- właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2/ dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacje, itp.-właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ponadto w § 1 pkt.4 badanej uchwały wprowadzono zapis, cyt. „ do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć plan sytuacyjny, szkic lub mapę w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników”.

             

Zgodnie z treścią art.6 n ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku
w gminach rada gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobligowanie podmiotu składającego deklarację do dołączenia planu sytuacyjnego, szkicu lub mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników, bezsprzecznie nie ma żadnego związku z potwierdzeniem danych zawartych
w deklaracji. Przywołany załącznik nie ma również żadnego związku z zapewnieniem prawidłowego ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym Rada Miejska
w Jaworznie niewątpliwie wykroczyła poza zakres ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

             

Również nałożenie na składającego deklarację, w przypadku, gdy z ewidencji, wykazów i rejestrów wynika, iż na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w deklaracji lub że mogą być na niej wytwarzane odpady komunalne do załączenia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dokumentu potwierdzającego zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacje, itp. nie znajduje podstawy w dyspozycji art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ocenie Kolegium Izby przytoczona regulacja wykracza poza zakresu ustawowego upoważnienia zawartego w art.6n ww. ustawy, albowiem jej celem nie jest potwierdzenie danych zawartych w deklaracji, ale weryfikacja danych zawartych w deklaracji, która to czynność, prawnie dopuszczalna w oparciu dyspozycję art. 6 o ww. ustawy, nie może następować na etapie sporządzania i składania deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W ocenie Kolegium Izby zapisy zawarte w § 1 pkt 3 badanej uchwały z uwagi na ich niedookreślony
i niejasny charakter dodatkowo wskazują na przekroczenie ustawowego upoważnienie z jednoczesnym naruszeniem zasad prawidłowej legislacji.

W badanej uchwale użyto zwrotu, cyt. „ewidencje, wykazy, rejestry” bez określenia
o jakie konkretnie bazy danych osób zamieszkałych na danej nieruchomości ma być wyjaśniana dokumentem dołączanym do deklaracji, różnica miedzy ilością osób wskazanych w deklaracji ,a ilością osób figurujących w tych, bliżej nieokreślonych, ewidencjach, rejestrach i wykazach.

Ponadto określając obowiązek załączenia do deklaracji dokumentów, w wypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których mogą powstawać odpady komunalne, posłużono się również zwrotem „itp.”, nie precyzując jakie konkretne dokumenty mają być załączone przez składającego deklarację.

W punkcie „F” wzoru deklaracji oznaczonej symbolem „DO-1”, stanowiącej załącznik nr 1 do badanej uchwały oraz w punkcie „G” wzoru deklaracji oznaczonej symbolem „DO-2” stanowiącej załącznik nr 2 do badanej uchwały, nałożono na składającego deklarację obowiązek zawarcia pisemnego oświadczenia dotyczącego lokalizacji pojemników na odpady, obejmującego numer działki, numer posesji, w rejonie której pojemniki będą zlokalizowane w dniu odbioru lub inne orientacyjne punkty pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników.

W punkcie „E” wzoru deklaracji oznaczonej symbolem DO-2 zobowiązano składającego deklarację do dokładnego określenia w drodze oświadczenia rodzaju prowadzonej działalności ze wskazaniem ilości pracowników-średnio na dzień. Ponadto nałożono obowiązek wskazania liczby uczniów, studentów
w szkole, dzieci przebywających w żłobku lub przedszkolu, powierzchni lokalu handlowego, ilości miejsc
w lokalu konsumpcyjnym, ilości ogródków działkowych, liczby grobów na cmentarzu, ilości interesantów.

Zdaniem Kolegium Izby, przytoczone wyżej obowiązki nałożone na składającego deklarację, nie znajdują jakiejkolwiek podstawy w dyspozycji art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Wynika to z faktu, iż obligatoryjne żądane w deklaracji dane pozostają bez związku
z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a ponadto nie mieszczą się
w katalogu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

We wzorze deklaracji oznaczonej symbolem „DO-1” oraz we wzorze deklaracji oznaczonej symbolem „DO-2” zawarto uwagę, iż deklarację uznaje się za złożoną w przypadku gdy wszystkie rubryki są wypełnione wraz ze stosownymi załącznikami.

W ocenie Kolegium Izby, brak jest podstawy prawnej do zastosowania wobec składającego deklarację swoistej sankcji, wynikającej z przytoczonego zapisu, w postaci arbitralnego uznania, że deklaracja nie została w ogóle złożona, co w tym przypadku dawało by podstawę organowi do zastosowania art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydania decyzji o wysokości opłaty.

Tego rodzaju zapis powoduje równie zbyt daleką uznaniowość w zakresie oceny czy deklaracja została poprawnie sporządzona oraz nie dające się wyjaśnić wątpliwości, co do zakresu obowiązku dotyczącego wypełniania poszczególnych rubryk zawartych w deklaracji przez konkretny podmiot składający deklarację.

Odnośnie obowiązku podawania w deklaracji danych identyfikacyjnych składających deklarację, obejmujących imiona rodziców, datę urodzenia, zdaniem Kolegium Izby pozostaje to bez związku
z zapewnieniem prawidłowego obliczenia wysokości opłaty, o czym mowa w art.6 n ust.1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Również obowiązek podania rachunku bankowego na wypadek zwrotu nadpłaty, przewidziany w punkcie „G” wzoru deklaracji DO-1 i w punkcie „H” wzoru deklaracji DO-2, nie jest związany z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty i nie mieści się również
w katalogu innych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Należy wskazać, że numer rachunku bankowego osoby fizycznej należy również zaliczyć do danych dotyczących osoby w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 51 Konstytucji RP, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić
i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Gminy stają się administratorami danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i muszą kierować się zasadami adekwatności, a więc żądać podania tylko tych danych, które są naprawdę niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku ustawowego zawartego w art.6n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Dodać należy, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie wystarczy tylko ewentualna przydatność, ale właśnie konieczna jest niezbędność. Istotną sprawą jest również ocena stopnia ingerencji w prywatność jednostki i określenie celu, dla którego dane mają być zbierane i udostępniane.

Zdaniem Kolegium deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zawierać tylko takie dane (w tym dane osobowe), które są niezbędne do wyliczenia tej opłaty z danej nieruchomości. Zatem brak jest podstaw do żądania dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych (imienia ojca, matki i daty urodzenia) w sytuacji gdy już wcześniej podany został numerem PESEL, który zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) jako Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności jest 11-cyfrowym, stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień).

Nie ulega zatem wątpliwości, iż ustawowe upoważnienie zawarte w art.6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wyznaczone ramami konieczności prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zostało przekroczone poprzez nałożenie obowiązku podania w deklaracji danych identyfikacyjnych wykraczających poza zakres ustawowej delegacji.

Również nałożenie obowiązku podania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników oraz małżonka składającego deklarację, obejmujące datę urodzenia oraz imiona rodziców, nie ma jakiegokolwiek umocowania w dyspozycji art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby orzekło o nieważności w całości badanej uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Jaworznie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »