| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 408/XXVI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie:uchwały Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości,w częściobejmującej zapis§ 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3oraz § 2uchwały -z powodu istotnego naruszeniaprawaokreślonego w art. 20b i 20c w związku z art. 5 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu niższej stawki podatku od gruntów zajętych pod pola campingowe oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników, zatrudniających do 5 osób włącznie, pomimo braku przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 października 2013 roku. W dniu 10 października 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uznało, że przedmiotowa uchwała stosownie do art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega nadzorowi Izby i uchwałą Nr 390/XXV/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Miejska Cieszyna określiła stawki podatku od nieruchomości na rok 2014, a w tym między innymi:

- w § 1 ust.1 pkt 1 ustaliła stawkę podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,88 zł od 1m² powierzchni, zaś w § 1 ust. 1 pkt 2 ustaliła stawkę podatku od nieruchomości od gruntów zajętych na pola campingowe w wysokości 0,44 zł od 1 m²,

- w § 1 ust. 2 pkt 2 ustaliła stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 23,03 zł od 1m² powierzchni użytkowej, natomiast w § 1 ust. 2 pkt 3 stawkę podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.), zatrudniających do 5 osób włącznie – w wysokości 18,11 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej.

W § 2 tejże uchwały zawarto wyjaśnienie, iż różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, a stawkami przyjętymi w § 1 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis w latach 2014 – 2020.

Projekt ww. uchwały został przekazany 19 sierpnia 2013 r. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pismem z dnia 4 września 2013 r. (znak:DDO-530-161(2)13/KSi) Prezes UOKiK zgłosił uwagi do treści projektu uchwały (uwagi te zostały przez organ stanowiący uwzględnione), a nadto zaproponował wstrzymanie się z przyjęciem przedmiotowej uchwały do czasu publikacji nowego rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Należy zauważyć, że z art. 5 ust. 3 obowiązującego obecnie rozporządzenia KE nr 1998/2006 wynika, iż po upływie okresu jego obowiązywania wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki w nim określone można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy. Oznacza to zatem, że o ile okres danego programu pomocowego nie został jednoznacznie ograniczony do 31 grudnia 2013 r. (czyli program w tym terminie nie wygaśnie), można nadal na jego podstawie udzielać pomocy de minimis w oparciu o zasady z rozporządzenia KE nr 1998/2006, jednakże maksymalnie do dnia 30 czerwca 2014 r. Powyższy 6-miesięczny okres przejściowy nie może mieć zastosowania w odniesieniu douchwał dotyczących różnicowania stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis udzielana na ich podstawie może mieć miejsce dopiero od dnia 1 stycznia następnego roku podatkowego, czyli 2014 r., a zatem już w okresie obowiązywania nowego rozporządzenia KE. Pomimo zatem praktyki przyjmowania takich uchwał przez rady gmin i ich publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych w roku 2013 (np. listopad, grudzień), uchwały te i tak stanowią podstawę udzielania pomocy dopiero od początku następnego roku podatkowego, tj. 2014 r.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż w obrocie prawnym być może funkcjonują uchwały przewidujące udzielanie pomocy de minimis, jednakże bez stosownych odesłań do obowiązujących aktów prawa unijnego (co może wynikać np. z zaniedbania organu przyjmującego dany akt prawa miejscowego, czy też niedostosowania uchwały na czas do nowych przepisów), należy mieć na uwadze, że wprawdzie uchwała nie jestde factotraktowana jako program pomocowy, jednakkażda pomocad hoc(indywidualna) przyznawana na jej podstawie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie regułami de minimis. W przeciwnym wypadku pomoc może zostać uznana nie tylko za pomoc bezprawną, ale również za niezgodną z rynkiem wewnętrznym, co w konsekwencji może skutkować obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami.             

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 20b i 20c w związku z art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Wskazane przepisy stanowią, że w przypadkach gdy uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2013 r. Projekt rozporządzenia Komisji, które będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r., został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, Nr 229, str. 1 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Zgodnie z art. 6 ust. 3 projektu nowego rozporządzenia KE, w akcie stanowiącym podstawę udzielania pomocy de minimis należy podać pełny tytuł rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności tej pomocy wraz z publikatorem.

Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może dokonać w akcie prawa miejscowego zapisów nieuwzględniających obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej
w 2014 roku, skoro przewiduje jej udzielanie w roku 2014.

W ocenie Kolegium, rozwiązania przyjęte przez Radę Miejską Cieszyna w § 1 ust. 1 pkt 2 i § 1 ust. 2 pkt 3 wraz z postanowieniami zawartymi w § 2 uchwały Nr XXXV/376/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sposób istotny naruszają prawo albowiem wykraczają poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdziłonieważność § 1 ust. 1 pkt 2 i § 1 ust. 2 pkt 3 oraz § 2badanej uchwały Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Cieszyna przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »