| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII-329-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia zasad przyznawania nagród sportowych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy w Nędzy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla osób za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Nagroda przyznawana jest osobom, do ukończenia 25 roku życia.

§ 2. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania nagrody uznaje się: zajęcie medalowych miejsc w zawodach sportowych o randze co najmniej wojewódzkiej.

§ 3. Osoba, ubiegająca się o przyznanie nagrody, musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) jest osobą zamieszkałą na terenie Gminy Nędza;

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;

3) nie została nałożona na tę osobę kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem;

4) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

5) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych;

§ 4. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Nędza na wniosek:

1) zarządów klubów i stowarzyszeń sportowych;

2) dyrektorów szkół i placówek oświatowych niekoniecznie znajdujących się na terenie Gminy Nędza;

3) okręgowych związków sportowych;

4) osób fizycznych – zawodnika, rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, ( w przypadku niepełnoletniego zawodnika ).

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są jednorazowo.

2. Wysokość indywidualnych nagród pieniężnych wynosi:

1) I nagroda – 2.000,00zł.

2) II nagroda – 1.500,00zł.

3) III nagroda – 1.000,00zł.

§ 6. 1. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe zawodnika;

2) nazwę i adres szkoły/uczelni/ klubu sportowego /miejsca pracy;

3) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu i kategorii wiekowej,

4) osiągnięcia uzasadniające przyznanie nagrody.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu sportowego;

2) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia uprawniające do uzyskania nagrody;

3) oświadczenie zawodnika lub jego rodziców, prawnych opiekunów lub rodziców zastępczych (w przypadku niepełnoletniego zawodnika) o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody;

4. Wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza.

5. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu, bądź nieuzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Nagrody przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Nędza.

2. Nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe przyznaje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

3. Wykaz osób, którym przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część wniosku o przyznanie nagrody sportowej.

5. Nagroda wypłacana jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub na rachunek bankowy zawodnika, rodziców, prawnych opiekunów lub rodziców zastępczych ( w przypadku niepełnoletniego zawodnika ).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »