| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII-329-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia zasad przyznawania nagród sportowych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy w Nędzy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla osób za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Nagroda przyznawana jest osobom, do ukończenia 25 roku życia.

§ 2. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania nagrody uznaje się: zajęcie medalowych miejsc w zawodach sportowych o randze co najmniej wojewódzkiej.

§ 3. Osoba, ubiegająca się o przyznanie nagrody, musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) jest osobą zamieszkałą na terenie Gminy Nędza;

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;

3) nie została nałożona na tę osobę kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem;

4) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

5) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych;

§ 4. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Nędza na wniosek:

1) zarządów klubów i stowarzyszeń sportowych;

2) dyrektorów szkół i placówek oświatowych niekoniecznie znajdujących się na terenie Gminy Nędza;

3) okręgowych związków sportowych;

4) osób fizycznych – zawodnika, rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, ( w przypadku niepełnoletniego zawodnika ).

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są jednorazowo.

2. Wysokość indywidualnych nagród pieniężnych wynosi:

1) I nagroda – 2.000,00zł.

2) II nagroda – 1.500,00zł.

3) III nagroda – 1.000,00zł.

§ 6. 1. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe zawodnika;

2) nazwę i adres szkoły/uczelni/ klubu sportowego /miejsca pracy;

3) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu i kategorii wiekowej,

4) osiągnięcia uzasadniające przyznanie nagrody.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu sportowego;

2) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia uprawniające do uzyskania nagrody;

3) oświadczenie zawodnika lub jego rodziców, prawnych opiekunów lub rodziców zastępczych (w przypadku niepełnoletniego zawodnika) o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody;

4. Wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza.

5. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu, bądź nieuzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Nagrody przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Nędza.

2. Nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe przyznaje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

3. Wykaz osób, którym przyznano nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część wniosku o przyznanie nagrody sportowej.

5. Nagroda wypłacana jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub na rachunek bankowy zawodnika, rodziców, prawnych opiekunów lub rodziców zastępczych ( w przypadku niepełnoletniego zawodnika ).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »