| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 576/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Or .0007.153.2013

2013/080390

UCHWAŁA NR 576/XXXIX/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawieprzyjęcia regulaminu  przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Na podstawie:

- art. 4, art. 15 ust. 5 i art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., poz. 601 z późn. zm.)

- art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianą)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. 1 Przyjąć regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika, zwany w dalszej części „regulaminem”.

2. Regulamin obowiązuje w sieci komunikacyjnej organizowanej przez ZTZ.

§ 2. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) przewoźnik – podmiot wykonujący regularny przewóz osób, bagażu lub zwierząt w zbiorowej komunikacji miejskiej,

2) pojazd – środek transportu, którym dokonywany jest przewóz osób, bagażu lub zwierząt w zbiorowej komunikacji miejskiej,

3) „e – Karta” – bezprzewodowa, elektroniczna karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w sieci komunikacji organizowanej przez ZTZ. „e - Karta” występuje w dwóch rodzajach:

a) jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych,

b) jako karta imienna, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych, elektronicznych biletów okresowych i informacji o ewentualnych ulgach, bądź  przejazdach bezpłatnych,

4) ZTZ – Zarząd Transportu Zbiorowego będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika,

5) bilet elektroniczny – bilet zapisany na „e – Karcie”,

6) bilet elektroniczny jednorazowy – bilet elektroniczny uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu,

7) bilet elektroniczny okresowy – bilet elektroniczny uprawniający do przejazdu osoby w określonym czasie lub oznaczoną ilość razy w określonym przedziale czasowym,

8) bilet jednorazowy – bilet zakupiony i wydrukowany u kierowcy autobusu, lub zakupiony przez telefon komórkowy, ważny tylko w autobusie w którym został zakupiony,

9) MPS – Miejskie Punkty Sprzedaży – wyznaczone punkty na terenie Miasta, w których można:

a) otrzymać „e – Kartę”

b) dokonywać zapisów biletów elektronicznych na „e – Karcie” tj. doładować „e – Kartę” ,

10) KPS – Komercyjne Punkty Sprzedaży – terminale w punktach sprzedaży detalicznej (kioski, sklepy) w których można doładować na e-Kartę punkty do realizacji na jednorazowe przejazdy,

11) ważna „e- Karta” to karta, na której zapisano bilet elektroniczny i którą po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu,

12) rejestracja przejazdu – operacja zbliżenia „e – Karty” do urządzenia odczytowego znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu znajdującego się na „e – Karcie”  jednorazowego biletu elektronicznego odpowiedniego rodzaju (za wyjątkiem biletu promocyjnego), bądź informacji o skorzystaniu z przejazdu w przypadku biletu okresowego, z zastrzeżeniem §4 ust.2.,

13) rejestracja wyjścia z pojazdu – operacja zbliżenia „e – Karty” do urządzenia odczytowego przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu.

14) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – osoby całkowicie niezdolne do pracy, oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy.

15) opiekun lub przewodnik – osoba pełnoletnia (a w przypadku osoby niewidomej lub ociemniałej także osoba która ukończyła 13 lat) oraz pies – przewodnik, towarzyszący w czasie przejazdu osobie uprawnionej do bezpłatnych przejazdów.

OPŁATY ZA PRZEJAZD I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEJAZDEM

§ 3. 1. Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji zbiorowej organizowanymi przez ZTZ w Rybniku na podstawie:

1) ważnej „e- Karty”, lub

2) biletu jednorazowego, lub

3) wymienionych w regulaminie dokumentów upoważniających do korzystania z ulg lub zwolnień z opłat za przejazd.

2. Ustala się trzy strefy opłat:

1) strefa 0, obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika,

2) strefa I, obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika, oraz przejazd z obydwu stron niżej podanych przystanków granicznych: linia 2 – Radlin Korfantego KWK Marcel, linia 8 – Radlin Korfantego Centrum, linia 10 – Rydułtowy Piekarnia, linia 23 – Buzowice skrzyżowanie, linia 28 – Piece Gimnazjum, linia 29 – Czernica przy Krzyżu, linia 43 – Rybnik Stodoły Stadnina,

3) strefa II, obejmuje przejazd z przekroczeniem przystanku granicznego.

3. Ceny opłat za przejazdy (bilety) w tym o charakterze promocyjnym ustala Rada Miasta odrębną uchwałą.

4. e-Karta” wydawana jest w MPS natomiast bilet jednorazowy można nabyć wyłącznie u kierowcy. Nabycie biletu elektronicznego następuje w sposób określony w §2 ust.1 pkt.9 lit. b) i pkt.10.

5. Zniszczony jednorazowy bilet jest nieważny. Nieważny jest również bilet o wartości innej niż przewidziana w cenniku.

§ 4. 1. Warunki techniczne posługiwania się „e - Kartą”, a w szczególności warunki techniczne korzystania z przejazdów o charakterze promocyjnym, określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

2. Posługiwanie się „e – Kartą” z zapisanymi biletami jednorazowymi uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd. Warunkiem korzystania z promocji jest dokonanie rejestracji wyjścia z pojazdu.

3. W przypadku doładowania „e – Karty” biletem okresowym, należy dokonać pierwszej rejestracji przejazdu w terminie 60 dni od dnia doładowania pod rygorem utraty prawa możliwości jego wykorzystania.

4. Biletem okresowym można doładować wyłącznie „e – Kartę” imienną.

§ 5. 1. ZTZ honoruje wyłącznie wymienione w ust.2 i 3 dokumenty, które zostały wydane przez organy do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

2. Uprawnienia do jednorazowych i okresowych przejazdów bezpłatnych posiadają:

1) posłowie na Sejm RP i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji,

2) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi – na podstawie ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez organ rentowy, lub wydanej „e-Karty” imiennej,

3) opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnemu do pracy i jednocześnie niezdolnemu do samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem, lub wydanej „e-Karty” imiennej,

4) dzieci do czwartego roku życia – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie przejazdu,

5) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie orzeczenia w przedmiocie niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ,

6) opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej dla opiekuna lub przewodnika osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Uprawnienie do przejazdów bezpłatnych nie przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi osoby, która posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności pozytywne wskazania co do zdolności do pracy,

7) uczniowie (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni, oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,

8) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach, o których mowa w pkt.7 – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,

9) osoby po ukończeniu 70 roku życia, urodzone w 1938 r. i później – na podstawie „e-Karty” imiennej, natomiast osoby urodzone wcześniej, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia,

10) kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie właściwego zaświadczenia o zatrudnieniu,

11) Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji do przyznanej odznaki,

12) właściciele samochodu, w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”), na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie.

3. Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiadają:

1) kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia – na podstawie legitymacji wydanej przez jedną z następujących instytucji: ZUS, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,

1) studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

2) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ,

3) dzieci powyżej 4 roku życia do momentu ukończenia nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia – na podstawie  legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, lub „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów,

4) osoby po ukończeniu 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia, lub „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionego dokumentu,

5) renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – na podstawie legitymacji rencisty lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, lub „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów,

6) dzieci z rodzin wielodzietnych w których jest 4 i więcej dzieci uczących się, będących na utrzymaniu rodziców (lub opiekunów prawnych albo wychowujących się w rodzinach zastępczych), zamieszkałe na stałe na terenie Rybnika, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej po przedstawieniu udokumentowanego wniosku.

4. Osoby o których mowa w ust.2 i 3 w przypadku posiadania „e – Karty” imiennej na której zapisano informacje o przysługujących ulgach, zwolnione są z obowiązku okazywania rewizorowi dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

5. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

6. Po skasowaniu biletu nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za bilet.

7. Osobie uprawnionej do bezpłatnych przejazdów korzystającej z opiekuna lub przewodnika wydaje się jedną „e-Kartę” przeznaczoną dla tegoż opiekuna lub przewodnika.

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 6. 1. Nie pobiera się opłaty za przewóz:

1) bagażu ręcznego, którego wymiary nie przekraczają: 80cm x 60cm x 40cm.,

2) wózka dziecięcego lub sanek w których znajduje się dziecko,

3) wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych do poruszania się przez  podróżujące osoby niepełnosprawne,

4) małych zwierząt trzymanych na rękach (koty, psy, ptaki i inne).

2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w pojazdach bagaż inny niż określony w ust.1 jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia i nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów.

3. Bagażu i zwierząt nie wolno trzymać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia plecaka o wymiarach przekraczających 80cm x 60cm x 40cm . Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

5. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 pkt 16 zdanie drugie przewóz rowerów jest dopuszczony w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. Umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika jest możliwe na przystanku początkowym i końcowym.

6. Opłata za przewóz bagażu i zwierząt obowiązuje według cennika jak za przejazd normalny pasażera na danej linii.

7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożeniem bagażu lub zwierząt.

KONTROLA I OPŁATY DODATKOWE

§ 7. 1. Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu lub „e – Karty”. W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.

2. Za przejazd:

1) bez ważnego biletu lub ważnej „e – Karty”, lub braku rejestracji e-Karty imiennej przy korzystaniu z przejazdu,

2) bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe,

pobiera się opłatę dodatkową.

3. Opłatę dodatkową pobiera się również:

1) za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu,

2) za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej „e – Karty”, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie.

4. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:

1) 40 krotność ceny biletu normalnego dla strefy „ 0” – za przejazd bez ważnego biletu lub bez ważnej „e – Karty”,

2) 30 krotność ceny biletu normalnego dla strefy „0” – za przejazd bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe,

3) 15 krotność ceny biletu normalnego dla strefy „0” – za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej „e – Karty”, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie

4) 100 krotność ceny biletu normalnego dla strefy „0” – za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy.

5) 10% kwoty określonej w pkt.1 – za brak rejestracji e-Karty imiennej przy korzystaniu z przejazdu.

5. Dokonanie zapłaty opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub w terminie 7 dni po jej przeprowadzeniu uprawnia do pomniejszenia jej wysokości przy zapłacie o 25%.

6. W razie zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej na warunkach wynikających z prawa przewozowego pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty dodatkowej.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 8. 1. Do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązani są pasażerowie, osoby kierujące pojazdami komunikacji miejskiej, rewizorzy kontrolujące bilety, oraz personel nadzoru ruchu.

2. Opłatę za przejazd pasażer uiszcza wchodząc do pojazdu poprzez rejestrację przejazdu, lub zakup biletu u kierowcy pojazdu.

3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu, oraz ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, a także uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

4. Przewoźnik obowiązany jest oznaczyć pojazd umieszczając w widocznym miejscu na pojeździe cechy identyfikujące przewoźnika i organizatora transportu.

5. Przewoźnik obowiązany jest do umieszczenia w każdym pojeździe:

1) wyciągu z niniejszego regulaminu,

2) cennika aktualnych opłat za przejazd oraz informacji o wysokości opłat dodatkowych,

3) informacji o osobie rozpatrującej skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług.

6. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

7. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania z niego, pasażerowie powinni stosować się do zamieszczonych w nim informacji o charakterze porządkowym.

8. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

9. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym do tego miejscu.

10. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu.

11. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy.

12. Zabrania się:

1) wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,

2) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,

3) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,

4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

5) nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,

6) zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia,

7) zanieczyszczania pojazdu, a także niszczenia jego urządzeń,

8) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

9) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów, lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

10) palenia tytoniu lub spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,

11) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

12) prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji w których organizator posiada stosowne zezwolenie,

13) wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie,

14) wykonywanie czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub obrażenia,

15) odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie,

16) przewożenia rowerów wewnątrz pojazdu. Zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych przez ZTZ,

17) przewożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,

18) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

13. Kierujący pojazdem, rewizorzy, oraz personel nadzoru ruchu:

1) ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,

2) może wezwać Policję, Straż Miejską celem interwencji, lub zjechać do najbliższego komisariatu tych jednostek.

14. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego, rewizorów, lub osób nadzoru ruchu w związku z nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilet.

15. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer jest zobowiązany uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w regulaminie,

16. Kierujący pojazdem nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu, oraz sprzedawać biletów,

17. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu, zainstalowanych w nim urządzeń, a także za szkody powstałe z jego winy w związku z przewożonym bagażem.

18. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 9. Traci moc uchwała Nr 337/XXVI/2012 z dnia 12 września 2012 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku (Dziennik Urzędowy Województwa Ślaskiego Nr 2012.4658 z dnia 12 listopada 2012 r.)

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »