| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/296/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn.zm.), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę (-) 680 070,00 zł , dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 zmniejsza się : Dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę (-) 680 070,00 zł w tym:

1. dochody bieżące ( Tabela nr 1) zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę (-) 692 070,00 zł

3. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 rok łącznie o kwotę (-) 680 070,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) zmniejsza się o kwotę (-) 20 000,00 zł z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę (-) 60 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu zmniejsza się (-) 115 000,00 zł

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe ( tabela Nr 3) o kwotę (-) 660 070,00 zł z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę (-) 660 070,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę (-) 692 070,00 zł

4. W § 10 zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie (-) 20 000,00 zł , z czego wydatki bieżące o kwotę (-) 20 000,00 zł

§ 2. Zmienia się w całości treść § 1 , ust. 4 w Uchwale Rady Miasta NR XL/290/13 z dnia 26 września 2013 roku, który otrzymuje następujące brzmienie brzmienie:

W §3 zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonując zmiany w tabeli nr 6 , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 32 839,50 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 296 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 24 października 2013 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym

Dochody bieżące

z czego

Dochody majatkowe

z czego :

środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

dotacje i środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

4

5

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-680 070,00

12 000,00

0,00

-692 070,00

-692 070,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-692 070,00

0,00

0,00

-692 070,00

-692 070,00

OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

-680 070,00

12 000,00

0,00

-692 070,00

-692 070,00

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI / 296 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 24 października 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

obsługa długu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700

Gospodarka mieszkaniowa

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

70004

Rózne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

70095

Pozostała działalność

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

-166 000,00

-106 000,00

-96 000,00

-10 000,00

-60 000,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-166 000,00

-106 000,00

-96 000,00

-10 000,00

-60 000,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-95 000,00

-95 000,00

-92 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

75416

Straż gminna ( miejska)

-95 000,00

-95 000,00

-92 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

757

Obsługa długu publicznego

-115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-115 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-115 000,00

801

Oświata i wychowanie

366 000,00

366 000,00

278 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

190 000,00

190 000,00

134 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

168 500,00

168 500,00

136 500,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-100 000,00

-100 000,00

0,00

-100 000,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-80 000,00

-80 000,00

0,00

-80 000,00

0,00

0,00

0,0090 019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-20 000,00

-20 000,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

-20 000,00

155 000,00

90 000,00

65 000,00

-60 000,00

0,00

-115 000,00

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI / 296 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 24 października 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Wydatki majatkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym :

Zakup i objęcie akcji i udziałów

wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

0,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

0,00

0,00

Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Termomodernizacja budynku urzędu Miasta

-20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-660 070,00

-660 070,00

-692 070,00

0,00

92195

Pozostała działalność

-660 070,00

-660 070,00

-692 070,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-660 070,00

-660 070,00

-692 070,00

0,00

Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin "Plac farski" - dotacja

-692 070,00

-692 070,00

-692 070,00

0,00

Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin "Plac farski" - udział własny

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

-660 070,00

-660 070,00

-692 070,00

0,00

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »