| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/45/331/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.241.501,90 zł

w tym:

- dochody majątkowe

*  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów  publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

6.775.940,00 zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.465.561,90 zł

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.360.901,92 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

*  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.360.901,92 zł

3/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

270.204,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe:

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śrdoków europejskich

270.204,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące:

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śrdoków europejskich

5.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

3.000,00 zł

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3.000,00 zł

3/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.725,22 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

7.725,22 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.458.920,94 zł

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

4.557.386,75 zł

I. Wydatki majątkowe

4.557.386,75 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.557.386,75 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.557.386,75 zł

b/ rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5.901.534,19 zł

I. Wydatki majątkowe

5.901.534,19 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.901.534,19 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.661.534,19 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

240.000,00 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000,00 zł

rozdziale 71095 - Pozostała działalność

5.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

5.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

5.000,00 zł

3/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000,00 zł

rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

3.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

3.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.000,00 zł

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

10.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

10.000,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

w tym na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10.000,00 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000,00 zł

rozdziale 71095 - Pozostała działalność

5.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

5.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

5.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

5.000,00 zl

3/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.000,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

3.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

3.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.000,00 zł

4/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.000,00 zł

rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

3.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na :

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

3.000,00 zł

5/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

565.645,22 zł

a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

49.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

49.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

49.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

49.000,00 zł

b/  rozdziale 80111 - Gimnazja secjalne

2.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.000,00 zł

c/  rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

90.445,22 zł

I. Wydatki bieżące

90.445,22zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

90.445,22zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

82.720,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7.725,22 zł

d/  rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

424.200,00 zł

I. Wydatki bieżące

424.200,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

424.200,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

424.200,00 zł

6/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

27.000,00 zł

a/ rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

11.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

11.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

11.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.000,00 zł

b/ rozdziale 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe

16.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

16.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

16.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16.000,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 3.606,88 zł, zmniejszeniu ulegają kredyty bankowe o kwotę 591.313,12 zł Zwiększeniu natomiast ulegają wolne środki o kwotę 594.920,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.893.983,87 zł i finansowany będzie z wolnych  środków w kwocie 4.638.385,95 zł,  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  102.287.470,67  zł

-               po stronie wydatków   –   109.181.454,54  zł

- deficyt                         –      6.893.983,87  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/45/331/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/45/331/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/45/331/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »