| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/45/331/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.241.501,90 zł

w tym:

- dochody majątkowe

*  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów  publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

6.775.940,00 zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.465.561,90 zł

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.360.901,92 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

*  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.360.901,92 zł

3/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

270.204,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe:

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śrdoków europejskich

270.204,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące:

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śrdoków europejskich

5.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

3.000,00 zł

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3.000,00 zł

3/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.725,22 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

7.725,22 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.458.920,94 zł

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

4.557.386,75 zł

I. Wydatki majątkowe

4.557.386,75 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.557.386,75 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.557.386,75 zł

b/ rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

5.901.534,19 zł

I. Wydatki majątkowe

5.901.534,19 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.901.534,19 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.661.534,19 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

240.000,00 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000,00 zł

rozdziale 71095 - Pozostała działalność

5.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

5.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

5.000,00 zł

3/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000,00 zł

rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

3.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

3.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.000,00 zł

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

10.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

10.000,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

w tym na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10.000,00 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000,00 zł

rozdziale 71095 - Pozostała działalność

5.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

5.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

5.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

5.000,00 zl

3/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.000,00 zł

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

3.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

3.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.000,00 zł

4/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.000,00 zł

rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

3.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na :

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

3.000,00 zł

5/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

565.645,22 zł

a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

49.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

49.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

49.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

49.000,00 zł

b/  rozdziale 80111 - Gimnazja secjalne

2.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.000,00 zł

c/  rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

90.445,22 zł

I. Wydatki bieżące

90.445,22zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

90.445,22zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

82.720,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7.725,22 zł

d/  rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

424.200,00 zł

I. Wydatki bieżące

424.200,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

424.200,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

424.200,00 zł

6/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

27.000,00 zł

a/ rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

11.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

11.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

11.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.000,00 zł

b/ rozdziale 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe

16.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

16.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

16.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16.000,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 3.606,88 zł, zmniejszeniu ulegają kredyty bankowe o kwotę 591.313,12 zł Zwiększeniu natomiast ulegają wolne środki o kwotę 594.920,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.893.983,87 zł i finansowany będzie z wolnych  środków w kwocie 4.638.385,95 zł,  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  102.287.470,67  zł

-               po stronie wydatków   –   109.181.454,54  zł

- deficyt                         –      6.893.983,87  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/45/331/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/45/331/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/45/331/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »