| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

Na podstawie art.4 ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2012 r. poz 391) oraz art.40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz..U.z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.z 2011 r.Nr 197, poz.1172 z późn.zm), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski szczegółowo określone w rozdziale II do IX.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości przed zgromadzeniem odpadów w pojemnikach lub workach zobowiązani są poddać je segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów ulegających biodegradacji i zielonych,

9) papieru i tektury,

10) szkła,

11) tworzyw sztucznych i metali,

12) tekstyliów,

13) innych.

2. Odpady określone w ust.1 odbierane będą przez przedsiębiorcę w sposób gwarantujący niezmieszanie ich z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników usytuowanych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, stanowiących wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

3. Lód nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust.1, w celu zlikwidowania jego śliskości, należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem, z wyłączeniem popiołu.

4. Likwidowanie śliskości pośniegowej oraz gołoledzi na drogach publicznych, ulicach i placach w okresie opadów śniegu i mrozów winno być przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U.Nr230 poz.1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli występujących na terenie ich nieruchomości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem :

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

2) wykonywania drobnych napraw, co nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości w postaci hałasu czy zanieczyszczenia powietrza.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych :

1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 litrów do 1100 litrów,

2) kontenery o pojemności od 1,1 m3do 30 m3,

3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l ,

4) worki z tworzywa sztucznego o poj. 120 l ,

5) inne pojemniki i kontenery.

2. Pojemniki wykonane będą z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, spełniające Polskie normy PN- EN 840-1: 2005 i PN- EN 840-3 : 2005.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1osoba - pojemnik o pojemności 80 l ,

2) 2 - 3 osoby – pojemnik o pojemności 120 l ,

3) 4 - 6 osób – pojemnik o pojemności 240 l ,

4) powyżej 6 osób – pojemniki o łącznej pojemności zapewniającej zachowanie normy 60 l na osobę/ miesiąc.

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust.1, pod warunkiem, iż spełniać będą normę 60 l na osobę/miesiąc (dotyczy to w szczególności zabudowy wielorodzinnej).

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność i ilość worków z folii LDPE przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metalu, szkła, jeżeli nieruchomość zamieszkuje:

1. 1osoba , łącznie 4 worki o pojemności 120 litrów , po 1 worku na każdy rodzaj odpadów ,

2. od 2-3 osób, łącznie 5 worków o pojemności 120 litrów po jednym worku na każdy rodzaj odpadu, a na tworzywa sztuczne 2 worki ,

3. od 4 – 6 osób, łącznie 6 worków o pojemności 120 l, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów, a na makulaturę i tworzywa sztuczne po 2 worki ,

4. powyżej 6 osób – łącznie 8 worków o pojemności 120 l oraz dodatkowo 1 worek na każde kolejne 4 osoby na każdy rodzaj odpadów.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i prowadzona jest działalność w zakresie użyteczności publicznej, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) w liczbie :

1) do 10 osób -1 pojemnik o pojemności 120 l ,

2) 11 osób i więcej - 1 pojemnik o pojemności 240 l.

2. Dla szkół ustala się gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, przy zapewnieniu pojemności 4 litry na ucznia i pracownika.

3. Dla przedszkoli ustala się gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach przy zapewnieniu pojemności 3 litry na dziecko i pracownika.

4. Dla lokali handlowych 60 l na każde 30m2, przy czym nie mniej niż 120 l na lokal.

5. Dla lokali gastronomicznych 5 litrów na miejsce konsumpcyjne, przy czym nie mniej niż 240 l/ lokal.

6. Dla lokali wymienionych w pkt 4 i 5 wymagane jest dodatkowe ustawienie pojemnika na odpady na zewnątrz, poza lokalem.

7. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – na każdych 10 pracowników pojemnik o pojemności min. 120 l.

8. Dla działki rekreacyjnej pojemnik o pojemności minimum 80 l.

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na chodnikach, zieleńcach, przystankach autobusowych i innych miejscach publicznych -30 litrów.

§ 10. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku oraz utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez zachowanie ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, własnych lub udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy właścicielowi nieruchomości właściwy pojemnik.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów. Pojemniki nie mogą się znajdować w odległości większej niż 10 m od trasy przejazdu pojazdu odbierającego odpady.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.2, obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane będą w miarę napełniania się koszy, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Odpady biodegradowalne i zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie drzew, przycięte krzewy) powstające na terenie nieruchomości należy poddawać procesowi kompostowania, a w przypadku braku możliwości kompostowania na terenie własnej posesji należy je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącach od kwietnia do listopada, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zlecenie (odpłatnie), po dokonaniu zgłoszenia przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

4. Odpady wielkogabarytowe wystawiane będą w wydzielonym miejscu przed nieruchomością, zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany rok, nie rzadziej niż dwa razy w roku lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać w wydzielonych placówkach handlowych, lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7. Przeterminowane leki odbierane będą w aptekach a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

8. Stosowanie i gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego winno się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, czyli na utwardzonym podłożu i w szczelnych zbiornikach.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków, obowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z terenu nieruchomości zgodnie z nstrukcją obsługi urządzenia .

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

2. Odpady komunalne odbierane na terenie Gminy Chełm Śląski przez podmiot wybrany w drodze przetargu należy przekazać do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 ”. W przypadku braku takiej instalacji odpady należy przekazać do najbliżej położonej instalacji zastępczej . Instalacją gminną do przetwarzania odpadów komunalnych jest instalacja zlokalizowana przy ul. Serdecznej w Tychach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe, w szczególności psy, zabrania się wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, przy czym psy ras dużych i uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad  jego zachowaniem.

4. Ust.3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, gdy nie jest on należycie uwiązany, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym;

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlinę zwierząt właściciel nieruchomości winien usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy przeprowadzana będzie dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią .

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeni w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »