| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/200/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości ceny za te usługi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz 391 ), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala:

§ 1. 1. Gmina Chełm Śląski świadczyć będzie następujące dodatkowe usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną dodatkową cenę:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w pojemnikach 3,5 m3lub 5,5 m3lub w worku z tkaniny polipropylenowej o pojemności 1 m3,

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w worku o pojemności 120 l z folii LDPE.

§ 2. 1. Cena za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe uzależniona będzie od pojemności kontenera i wynosi :

a) kontener 3,5 m3- 300,00 zł brutto

b) kontener 5,5 m3- 410,00 zł brutto.

2. Cena za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku z tkaniny polipropylenowej o pojemności 1 m3wynosi 100,00zł brutto.

3. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w worku o pojemności 120 l z folii LDPE wynosi 9 zł brutto.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiścić należność za wykonaną usługę dodatkową w terminie wskazanym na fakturze. Faktura jest wystawiana do 14 dni licząc od dnia wykonania usługi. W przypadku zgłoszenia świadczenia usług dodatkowych do przedsiębiorcy, przedsiębiorca wystawia fakturę wyznaczając termin płatności oraz sposób jej uiszczenia.

5. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chełm Śląski42 1240 4227 1111 0000 4841 1466,bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy Chełm Śląski.

6. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w §1 ust.1 zgłaszane będzie na formularzu "Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów", do Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim przy ul. Konarskiego 2 lub bezpośrednio do Przedsiębiorcy mogącego świadczyć usługi w tym zakresie i wpisanego do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski. Wzór formularza dostępny będzie na stronie internetowej;http://www.chelmsl.pl/ bądź w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski.

7. Pozostałe usługi dotyczące wywozu i zagospodarowania odpadów będą świadczone przez przedsiębiorcę mogącego świadczyć przedmiotowe usługi na terenie Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Formularz na zamówienie dodatkowych usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/200/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 28 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »