| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 450/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2014 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., Poz. 594 z późn.zm.); art.5, art. 6 ust.13, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r., poz. 724 ) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni - 0,70 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni - 4,06 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,26 zł, za wyjątkiem

- przeznaczonych pod budownictwo letniskowe - od 1m2 powierzchni - 0,36 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,57zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 20,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,64 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,20 zł

e) pozostałych, w tym garaży, gospodarczych oraz budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,00 zł, za wyjątkiem

- letniskowych – od 1m² powierzchni użytkowej - 7,60 zł

3) Od budowli:

a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w związku z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod cmentarze.

§ 3. Określa się:

1) wzór informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 294/XXVII/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2013 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 450/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

informacja ZAŁ. NR 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 450/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja ZAŁ. NR 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »