| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 452/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2014

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., Poz. 594, z późn.zm.); art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r., poz. 724 ) uchwala, co następuje:

§ 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez handlującego powierzchni, z wyjątekiem handlu obnośnego oraz giełd tematycznych, a także od miejsca prowadzenia sprzedaży.

2. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu w tym samochodu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów lub usług na terenie miasta Lublińca, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5 za każdy metr kwadaratowy zajętej powierzchni - 5,00zł.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działki nr 1503/260 i 3474/260 karta mapy 2 obręb Lubliniec). Stawki opłaty zawiera załącznik nr 1.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działka 3620/331 karta mapy 2 obręb Lubliniec):

1) w przypadku handlu płodami rolnymi, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,00zł,

2) za handel podczas giełd tematycznych - 5,00zł.

4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w trakcie odbywających sie na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,50 zł. Powyższą stawkę stosuje się także na targowiskach miejskich, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 w trakcie odbywających się tam imprez wymienionych w niniejszym ustępie.

5. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta. Stawki te dotyczą także handlu na terenie targowisk miejskich, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 oraz handlu w trakcie odbywających się na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych:

1) za sprzedaż obnośną z ręki lub kosza - 5,00 zł

2) za sprzedaż z wózka - 20,00 zł

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w kioskach i pawilonach handlowych, niebędących budynkami.

§ 5. Do poboru opłaty targowej wyznacza się Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, któremu z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji, w wysokości 12,4% od zebranych opłat.

§ 6. Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

1) Nr 295/XXVII/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2012.

2) Nr 397/XXXV/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 295/XXVII/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2012.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).


Załącznik do Uchwały Nr 452/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do targowa

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »