| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 452/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2014

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., Poz. 594, z późn.zm.); art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r., poz. 724 ) uchwala, co następuje:

§ 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez handlującego powierzchni, z wyjątekiem handlu obnośnego oraz giełd tematycznych, a także od miejsca prowadzenia sprzedaży.

2. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu w tym samochodu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów lub usług na terenie miasta Lublińca, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5 za każdy metr kwadaratowy zajętej powierzchni - 5,00zł.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działki nr 1503/260 i 3474/260 karta mapy 2 obręb Lubliniec). Stawki opłaty zawiera załącznik nr 1.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działka 3620/331 karta mapy 2 obręb Lubliniec):

1) w przypadku handlu płodami rolnymi, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,00zł,

2) za handel podczas giełd tematycznych - 5,00zł.

4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w trakcie odbywających sie na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,50 zł. Powyższą stawkę stosuje się także na targowiskach miejskich, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 w trakcie odbywających się tam imprez wymienionych w niniejszym ustępie.

5. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta. Stawki te dotyczą także handlu na terenie targowisk miejskich, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 oraz handlu w trakcie odbywających się na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych:

1) za sprzedaż obnośną z ręki lub kosza - 5,00 zł

2) za sprzedaż z wózka - 20,00 zł

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w kioskach i pawilonach handlowych, niebędących budynkami.

§ 5. Do poboru opłaty targowej wyznacza się Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, któremu z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji, w wysokości 12,4% od zebranych opłat.

§ 6. Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

1) Nr 295/XXVII/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2012.

2) Nr 397/XXXV/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 295/XXVII/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2012.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).


Załącznik do Uchwały Nr 452/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do targowa

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »