| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 457/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust.8 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647- z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lublińca, zatwierdzonego uchwałą nr 266/XXVI/2012r. rady miejskiej w lublińcu z dnia 25 września 2012r., a w szczególności założenia dotyczące przeznaczenia terenu pod obszary wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej

Rada Miejska w Lublińcu uchwala:
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Integralną częścią ustaleń planu są obowiązujące oznaczenia na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej Uchwały:

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

4. Rysunek planu obejmuje:

1) granicę obszaru opracowania miejscowego planu,

2) linie rozgraniczające tereny o określonych funkcjach lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania wraz z adaptacją istniejącego zagospodarowania zgodnie z tą funkcją,

3) linie zabudowy- obowiązujące, nieprzekraczalne,

4) symbol identyfikacyjny terenu,

5) teren wyłączony z opracowania planu.

5. Przedmiotem ustaleń tekstowych oraz rysunku planu jest teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - MN/U

3) tereny zabudowy usługowej - U

4) tereny zieleni izolacyjnej - ZI

5) tereny użytków zielonych - ZZ

6) tereny drogi wewnętrznej - KDW

7) tereny drogi dojazdowej - KDd.

6. Zakres ustaleń planu zawiera się w następujących rozdziałach i obejmuje:

1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

2)

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

3)

Rozdział 3

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

4)

Rozdział 4

Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

5)

Rozdział 5

Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

6)

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

7)

Rozdział 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

8)

Rozdział 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

9)

Rozdział 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

10)

Rozdział10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

11)

Rozdział11

Przepisy końcowe.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- t. j. z późn. zm.),

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) planie – należy przez to rozumieć Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec, którego ustalenia ujęte są w Uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) rysunku Planu – należy przez to rozumieć rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec, sporządzony na mapie zasadniczej 1 : 1000, stanowiący załącznik do Uchwały, będący integralną częścią ustaleń Planu,

5) obszarze – należy przez to rozumieć teren Miasta Lublińca w granicach objętych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

6) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę Planu o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczoną na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% pow. działki budowlanej/;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe

9) nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji danego ustalenia;

10) wskaźnik powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek/budynki- na działce w stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;

11) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu tj. wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej;

12) wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni terenu tj. wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej;

13) powierzchni terenów utwardzonych – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenów placów, parkingów, terenów przeznaczonych pod komunikację wewnętrzną terenów o nawierzchni nieprzepuszczalnej;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

15) komunikacji – należy przez to rozumieć drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki pieszo-rowerowe, trasy rowerowe lub drogi dojazdowe oraz dojazdy niewydzielone;

16) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,

17) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu gruntu w najniższym narożniku budynku /poziomu terenu/ do najwyższego punktu kalenicy dachu;

18) poziom terenu – należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych;

19) spójna forma architektoniczna – należy przez to rozumieć podobne formy np. dachów, otworów okiennych i drzwiowych, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych;

20) dachy płaskie – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu od 5o do 15o

21) dachy strome – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu od 16o do 45o

22) proekologiczne źródła ciepła - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 3. 1. W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych oraz zagospodarowania terenu z nakazem:

a) stosowania stonowanej jednorodnej kolorystyki i spójnej formy architektonicznej,

b) lokalizowania niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym zapewnienie miejsc parkingowych w ramach posiadanej działki.

2. W zakresie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu obowiązuje:

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych

b) wysokość budowli do 15m

c) zakaz realizacji zespołu garaży powyżej 3 stanowisk dla terenu MN, MN/U

d) zakaz realizacji garaży dla terenu U.

3. Obowiązują następujące zasady rozmieszczania reklam:

a) zakaz umieszczanie reklam na terenie – MN, ZI, ZZ

b) dopuszcza się umieszczanie reklam na terenie – MN/U, U – na elewacjach budynków lub jako wolnostojące

c) nakaz zachowania jednorodnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej elewacji

d) nakaz stosowania stałych modułów reklam o wielkości 0,5m.

4. Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.
Szczegółowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-2MN ustala się:

1. 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową.

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże, elementy małej architektury, dla terenu 1MN dopuszcza się realizację usług sportu i rekreacji.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 50%

b) intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,8

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 45%

d) należy zapewnić miejsca do parkowania lub garażowania– min 1 miejsce parkingowe na mieszkanie na terenie nieruchomości lub 2m.p./50 m2 pow. użytkowej na terenie nieruchomości

e) realizacja garaży dla samochodów osobowych jako wolnostojące lub wbudowane w zabudowę mieszkaniową

f) sposób realizacji parkingów w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego

g) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków: do 2 k. nadziemnych

b) wysokość w kalenicy do 12 m

c) dachy strome od 20o do 45o

d) kalenica prostopadła do osi drogi

e) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym

f) szerokość elewacji frontowej do 16 m

g) linia zabudowy: obowiązująca 4 m od linii rozgraniczającej - wyznaczona graficznie.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków garaży obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji - do 1 k. nadziemnych

b) wysokość do 6,0 m licząc od poziomu terenu

c) dachy płaskie lub strome do 35o

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej budynku garażu: do 5 m

f) linia zabudowy: obowiązująca 4 m od linii rozgraniczającej lub nieprzekraczalna 4 m od linii rozgraniczającej- wyznaczona graficznie.

6. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 15m.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-2MN/U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, usługa wbudowana lub wolnostojąca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże, elementy małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 60%

b) intensywność zabudowy - od 0,3 do 0,9

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 35%

d) należy zapewnić miejsca do parkowania - min 1 miejsce parkingowe na mieszkanie lub 2m.p./50 m2 pow. użytkowej na terenie nieruchomości

e) realizacja garaży dla samochodów osobowych jako wolnostojące o spójnej formie architektonicznej lub wbudowane w zabudowę

f) sposób realizacji parkingów w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego

g) umieszczanie reklam na zasadach określonych w § 3 ust.3 p.b

h) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków: do 2 k. nadziemnych

b) wysokość w kalenicy do 12 m

c) dachy strome od 20o do 45o

d) kalenica prostopadła do osi drogi

e) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym

f) szerokość elewacji frontowej do 16 m

g) linia zabudowy:

- dla terenu 1MN/U - nieprzekraczalna linia zabudowy 16m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej oraz obowiązująca linia zabudowy 4 m od linii rozgraniczającej pas drogowy– wyznaczona graficznie

- dla terenu 2 MN/U- obowiązująca linia zabudowy 4 m od linii rozgraniczającej pas drogowy– wyznaczona graficznie.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie gabarytów budynków zabudowy usługowej obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynku: do 2 k. nadziemnych,

b) wysokość w kalenicy do 15 m

c) dachy płaskie lub dachy strome

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej do 20 m

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków garaży obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji: do 1 k. nadziemnych,

b) wysokość w kalenicy do 6,0 m licząc od poziomu terenu,

c) dachy płaskie lub strome do 35o

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej budynku garażu do 5 m

f) dopuszcza się realizację garaży w granicy działek.

7. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 18m.

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe : tereny pod zabudowę usługową, handel, gastronomia, administracja oraz inne usługi publiczne

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, elementy małej architektury,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 80%

b) intensywność zabudowy - od 0,3 do 1,2

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%

d) należy zapewnić miejsca do parkowania i garażowania pojazdów osobowych min. 3m.p./100 m2 pow. użytkowej na terenie nieruchomości

e) umieszczanie reklam na zasadach określonych w § 3 ust.3 pkt b, c, d

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie gabarytów budynków zabudowy usługowej obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynku: do 2 k. nadziemnych

b) wysokość w kalenicy do 15 m

c) dachy płaskie lub dachy strome

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej do 20 m

f) linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy 16m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej

5. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 18m.

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem – 1ZI ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, elementy małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu :

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 90%

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 10%

c) zachowanie i ochrona użytków zielonych, łąk i pastwisk, istniejącej zieleni łęgowej oraz innych rodzajów zieleni nieurządzonej biologicznie czynnej

d) realizacja zieleni z przewagą wysokiej.

4. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 3 m.

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem – 1 ZZ ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe : tereny użytków zielonych

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, elementy małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu :

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy – do 30% powierzchni działki

4. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 3 m.

Rozdział 4.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 9. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się z projektowanego układu dróg wewnętrznych i dojazdowych mającego dostęp do drogi publicznej powiatowej ul. Częstochowskiej.

2. Obsługa terenu poprzez układ dróg dojazdowych 1-2 KDd oraz dróg wewnętrznych 1-2 KDW, gdzie ustala się następujące warunki zagospodarowania: szerokość między liniami rozgraniczającymi – 10 m szerokość jezdni – min. 5 m chodnik – minimum jednostronny dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

3. Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni – min 6 m.

Rozdział 5.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 10. W ramach obszaru objętego planem ustala się w odniesieniu do sieci wodociągowej i jej podstawowego systemu zasilania oraz obsługi zaopatrzenia w wodę możliwość rozbudowy, budowy lokalnych przyłączy oraz ich podłączenie do istniejących sieci wodociągowych.

§ 11. 1. Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

3. Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

§ 12. W obrębie obszaru objętego planem ustala się w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:

1. rozwój sieci niskiego i średniego napięcia

2. budowę stacji transformatorowych o wielkości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów.

§ 13. W odniesieniu do systemu sieci telekomunikacyjnych ustala się przebudowę, rozbudowę lub budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 14. W odniesieniu do podstawowego systemu sieci gazowej ustala się przebudowę, rozbudowę lub budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 15. 1. Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących terenów górniczych.

2. Nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

3. Obszar planu nie jest zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi.

4. Obszar planu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.

Rozdział 7.
7Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 16. 1. Należy kierować się utrzymania równowagi przyrodniczej, w związku z w/w zasadą obowiązują nakazy i zakazy:

1) ze względu na występowanie obszaru w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków” obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych /w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu/ oraz nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem,

2) nakaz odprowadzania ścieków do systemów kanalizacji, w przypadku, gdy parametry nie spełniają parametrów ścieków socjalno-bytowych nakaz oczyszczenia w urządzeniach indywidualnych,

3) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez osadniki i separatory oleju do kanalizacji deszczowej,

4) nakaz zastosowania do celów grzewczych w budynkach usługowych proekologicznych źródeł ciepła

5) nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności usługowej w urządzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów

6) nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. ( Dz.U.12,poz. 1109);

7) nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach

8) zakaz gromadzenia surowców wtórnych oraz odpadów, za wyjątkiem odpadów wytwarzanych na własnym terenie i związanych z działalnością wskazaną w n/n planie

9) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu.

2. Dla terenu MN ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Dla terenu MN/U, U ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 17. Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 18. 1. Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Dopuszcza się wydzielanie dróg i dojazdów.

3. Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i drogi z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej działek.

4. Ustala się, że linie podziału na działki budowlane będą równoległe do istniejących granic własności lub prostopadłe, albo zbliżone do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczającej teren lub w stosunku do najbliższej ulicy - z tolerancją ± 15º.

5. Minimalna powierzchni działki budowlanej:

1) dla terenu MN - min. 600m2

2) dla terenu MN/U, U - min 800m2

6. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:

1) dla terenu MN, MN/U - min. 18 m

2) dla terenu U - min. 20 m

Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 19. Ustala się stawkę procentową dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% :

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 457/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »