| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 457/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust.8 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647- z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lublińca, zatwierdzonego uchwałą nr 266/XXVI/2012r. rady miejskiej w lublińcu z dnia 25 września 2012r., a w szczególności założenia dotyczące przeznaczenia terenu pod obszary wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej

Rada Miejska w Lublińcu uchwala:
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Integralną częścią ustaleń planu są obowiązujące oznaczenia na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej Uchwały:

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

4. Rysunek planu obejmuje:

1) granicę obszaru opracowania miejscowego planu,

2) linie rozgraniczające tereny o określonych funkcjach lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania wraz z adaptacją istniejącego zagospodarowania zgodnie z tą funkcją,

3) linie zabudowy- obowiązujące, nieprzekraczalne,

4) symbol identyfikacyjny terenu,

5) teren wyłączony z opracowania planu.

5. Przedmiotem ustaleń tekstowych oraz rysunku planu jest teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - MN/U

3) tereny zabudowy usługowej - U

4) tereny zieleni izolacyjnej - ZI

5) tereny użytków zielonych - ZZ

6) tereny drogi wewnętrznej - KDW

7) tereny drogi dojazdowej - KDd.

6. Zakres ustaleń planu zawiera się w następujących rozdziałach i obejmuje:

1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

2)

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

3)

Rozdział 3

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

4)

Rozdział 4

Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

5)

Rozdział 5

Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

6)

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

7)

Rozdział 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

8)

Rozdział 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

9)

Rozdział 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

10)

Rozdział10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

11)

Rozdział11

Przepisy końcowe.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- t. j. z późn. zm.),

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) planie – należy przez to rozumieć Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec, którego ustalenia ujęte są w Uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

4) rysunku Planu – należy przez to rozumieć rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubliniec, sporządzony na mapie zasadniczej 1 : 1000, stanowiący załącznik do Uchwały, będący integralną częścią ustaleń Planu,

5) obszarze – należy przez to rozumieć teren Miasta Lublińca w granicach objętych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

6) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę Planu o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczoną na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% pow. działki budowlanej/;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe

9) nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji danego ustalenia;

10) wskaźnik powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek/budynki- na działce w stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;

11) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu tj. wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej;

12) wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni terenu tj. wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej;

13) powierzchni terenów utwardzonych – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenów placów, parkingów, terenów przeznaczonych pod komunikację wewnętrzną terenów o nawierzchni nieprzepuszczalnej;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

15) komunikacji – należy przez to rozumieć drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki pieszo-rowerowe, trasy rowerowe lub drogi dojazdowe oraz dojazdy niewydzielone;

16) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,

17) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu gruntu w najniższym narożniku budynku /poziomu terenu/ do najwyższego punktu kalenicy dachu;

18) poziom terenu – należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych;

19) spójna forma architektoniczna – należy przez to rozumieć podobne formy np. dachów, otworów okiennych i drzwiowych, zastosowanie podobnej kolorystyki i materiałów wykończeniowych;

20) dachy płaskie – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu od 5o do 15o

21) dachy strome – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu od 16o do 45o

22) proekologiczne źródła ciepła - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 3. 1. W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych oraz zagospodarowania terenu z nakazem:

a) stosowania stonowanej jednorodnej kolorystyki i spójnej formy architektonicznej,

b) lokalizowania niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym zapewnienie miejsc parkingowych w ramach posiadanej działki.

2. W zakresie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu obowiązuje:

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych

b) wysokość budowli do 15m

c) zakaz realizacji zespołu garaży powyżej 3 stanowisk dla terenu MN, MN/U

d) zakaz realizacji garaży dla terenu U.

3. Obowiązują następujące zasady rozmieszczania reklam:

a) zakaz umieszczanie reklam na terenie – MN, ZI, ZZ

b) dopuszcza się umieszczanie reklam na terenie – MN/U, U – na elewacjach budynków lub jako wolnostojące

c) nakaz zachowania jednorodnej formy plastycznej (materiał, wielkość poszczególnych modułów) na całej elewacji

d) nakaz stosowania stałych modułów reklam o wielkości 0,5m.

4. Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.
Szczegółowe warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-2MN ustala się:

1. 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową.

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże, elementy małej architektury, dla terenu 1MN dopuszcza się realizację usług sportu i rekreacji.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 50%

b) intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,8

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 45%

d) należy zapewnić miejsca do parkowania lub garażowania– min 1 miejsce parkingowe na mieszkanie na terenie nieruchomości lub 2m.p./50 m2 pow. użytkowej na terenie nieruchomości

e) realizacja garaży dla samochodów osobowych jako wolnostojące lub wbudowane w zabudowę mieszkaniową

f) sposób realizacji parkingów w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego

g) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków: do 2 k. nadziemnych

b) wysokość w kalenicy do 12 m

c) dachy strome od 20o do 45o

d) kalenica prostopadła do osi drogi

e) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym

f) szerokość elewacji frontowej do 16 m

g) linia zabudowy: obowiązująca 4 m od linii rozgraniczającej - wyznaczona graficznie.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków garaży obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji - do 1 k. nadziemnych

b) wysokość do 6,0 m licząc od poziomu terenu

c) dachy płaskie lub strome do 35o

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej budynku garażu: do 5 m

f) linia zabudowy: obowiązująca 4 m od linii rozgraniczającej lub nieprzekraczalna 4 m od linii rozgraniczającej- wyznaczona graficznie.

6. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 15m.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-2MN/U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, usługa wbudowana lub wolnostojąca.

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże, elementy małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 60%

b) intensywność zabudowy - od 0,3 do 0,9

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 35%

d) należy zapewnić miejsca do parkowania - min 1 miejsce parkingowe na mieszkanie lub 2m.p./50 m2 pow. użytkowej na terenie nieruchomości

e) realizacja garaży dla samochodów osobowych jako wolnostojące o spójnej formie architektonicznej lub wbudowane w zabudowę

f) sposób realizacji parkingów w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego

g) umieszczanie reklam na zasadach określonych w § 3 ust.3 p.b

h) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynków: do 2 k. nadziemnych

b) wysokość w kalenicy do 12 m

c) dachy strome od 20o do 45o

d) kalenica prostopadła do osi drogi

e) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym

f) szerokość elewacji frontowej do 16 m

g) linia zabudowy:

- dla terenu 1MN/U - nieprzekraczalna linia zabudowy 16m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej oraz obowiązująca linia zabudowy 4 m od linii rozgraniczającej pas drogowy– wyznaczona graficznie

- dla terenu 2 MN/U- obowiązująca linia zabudowy 4 m od linii rozgraniczającej pas drogowy– wyznaczona graficznie.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie gabarytów budynków zabudowy usługowej obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynku: do 2 k. nadziemnych,

b) wysokość w kalenicy do 15 m

c) dachy płaskie lub dachy strome

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej do 20 m

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków garaży obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji: do 1 k. nadziemnych,

b) wysokość w kalenicy do 6,0 m licząc od poziomu terenu,

c) dachy płaskie lub strome do 35o

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej budynku garażu do 5 m

f) dopuszcza się realizację garaży w granicy działek.

7. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 18m.

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe : tereny pod zabudowę usługową, handel, gastronomia, administracja oraz inne usługi publiczne

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, elementy małej architektury,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 80%

b) intensywność zabudowy - od 0,3 do 1,2

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%

d) należy zapewnić miejsca do parkowania i garażowania pojazdów osobowych min. 3m.p./100 m2 pow. użytkowej na terenie nieruchomości

e) umieszczanie reklam na zasadach określonych w § 3 ust.3 pkt b, c, d

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie gabarytów budynków zabudowy usługowej obowiązują:

a) maksymalna ilość kondygnacji budynku: do 2 k. nadziemnych

b) wysokość w kalenicy do 15 m

c) dachy płaskie lub dachy strome

d) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi

e) szerokość elewacji frontowej do 20 m

f) linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy 16m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej

5. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 18m.

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem – 1ZI ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, elementy małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu :

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 90%

b) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 10%

c) zachowanie i ochrona użytków zielonych, łąk i pastwisk, istniejącej zieleni łęgowej oraz innych rodzajów zieleni nieurządzonej biologicznie czynnej

d) realizacja zieleni z przewagą wysokiej.

4. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 3 m.

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem – 1 ZZ ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe : tereny użytków zielonych

2. Przeznaczenie dopuszczalne : sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, elementy małej architektury.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu :

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy – do 30% powierzchni działki

4. W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych obowiązuje maksymalna wysokość budowli do 3 m.

Rozdział 4.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 9. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się z projektowanego układu dróg wewnętrznych i dojazdowych mającego dostęp do drogi publicznej powiatowej ul. Częstochowskiej.

2. Obsługa terenu poprzez układ dróg dojazdowych 1-2 KDd oraz dróg wewnętrznych 1-2 KDW, gdzie ustala się następujące warunki zagospodarowania: szerokość między liniami rozgraniczającymi – 10 m szerokość jezdni – min. 5 m chodnik – minimum jednostronny dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

3. Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni – min 6 m.

Rozdział 5.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 10. W ramach obszaru objętego planem ustala się w odniesieniu do sieci wodociągowej i jej podstawowego systemu zasilania oraz obsługi zaopatrzenia w wodę możliwość rozbudowy, budowy lokalnych przyłączy oraz ich podłączenie do istniejących sieci wodociągowych.

§ 11. 1. Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

3. Ustala się nakaz odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

§ 12. W obrębie obszaru objętego planem ustala się w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:

1. rozwój sieci niskiego i średniego napięcia

2. budowę stacji transformatorowych o wielkości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów.

§ 13. W odniesieniu do systemu sieci telekomunikacyjnych ustala się przebudowę, rozbudowę lub budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 14. W odniesieniu do podstawowego systemu sieci gazowej ustala się przebudowę, rozbudowę lub budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 15. 1. Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących terenów górniczych.

2. Nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

3. Obszar planu nie jest zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi.

4. Obszar planu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.

Rozdział 7.
7Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 16. 1. Należy kierować się utrzymania równowagi przyrodniczej, w związku z w/w zasadą obowiązują nakazy i zakazy:

1) ze względu na występowanie obszaru w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków” obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych /w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz gruntu/ oraz nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem,

2) nakaz odprowadzania ścieków do systemów kanalizacji, w przypadku, gdy parametry nie spełniają parametrów ścieków socjalno-bytowych nakaz oczyszczenia w urządzeniach indywidualnych,

3) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez osadniki i separatory oleju do kanalizacji deszczowej,

4) nakaz zastosowania do celów grzewczych w budynkach usługowych proekologicznych źródeł ciepła

5) nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności usługowej w urządzenia do gromadzenia odpadów ze wskazaniem na obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz systematycznego wywozu odpadów

6) nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. ( Dz.U.12,poz. 1109);

7) nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach

8) zakaz gromadzenia surowców wtórnych oraz odpadów, za wyjątkiem odpadów wytwarzanych na własnym terenie i związanych z działalnością wskazaną w n/n planie

9) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu.

2. Dla terenu MN ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Dla terenu MN/U, U ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 17. Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 18. 1. Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Dopuszcza się wydzielanie dróg i dojazdów.

3. Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i drogi z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej działek.

4. Ustala się, że linie podziału na działki budowlane będą równoległe do istniejących granic własności lub prostopadłe, albo zbliżone do kąta prostego w stosunku do linii rozgraniczającej teren lub w stosunku do najbliższej ulicy - z tolerancją ± 15º.

5. Minimalna powierzchni działki budowlanej:

1) dla terenu MN - min. 600m2

2) dla terenu MN/U, U - min 800m2

6. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:

1) dla terenu MN, MN/U - min. 18 m

2) dla terenu U - min. 20 m

Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 19. Ustala się stawkę procentową dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% :

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 457/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/XL/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »