| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/273/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn.zm.) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVII/126/96 Rady Gminy Rajcza z dnia 31 maja 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/273/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 29 października 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJCZY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy, zwany dalej Ośrodkiem, jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Rajcza, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań, a wynikających z polityki państwa i gminy.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy działa w oparciu o przepisy:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami).

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).

4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732).

5) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

6) Uchwały Nr XII/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Rajczy z dnia 18 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy

7) Upoważnienia Wójta Gminy Rajcza z dnia 12 stycznia 1999r. udzielonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej .

8) Upoważnienia udzielonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych – Upoważnienie Nr O.Og./`1036/2/2004r. Wójta Gminy Rajcza z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

9) Zarządzenia Nr 94/O.Og/08 Wójta Gminy Rajcza z dnia 23 września 2008 r. w sprawie upoważnienia udzielonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

10) Innych ustaw i aktów prawnych.

11) Niniejszego Statutu.

§ 2.

Terenem działania Ośrodka jest gmina Rajcza a jego siedzibą jest budynek Urzędu Gminy w Rajczy.

§ 3.

Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową podłużną o treści:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34-370 Rajcza, ul. Górska 1

woj. śląskie

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych

34-370 Rajcza, ul. Górska 1

pow. żywiecki, woj. śląskie

NIP 553-17-57-514

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Alimentacyjny

34-370 Rajcza, ul. Górska 1

pow. żywiecki, woj. śląskie

NIP 553-17-57-514

§ 4.

Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Rajcza.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Celem działalności Ośrodka jest:

a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

b) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia.

2. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, polegające w szczególności na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

b) pracy socjalnej,

c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

f) rozwoju nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb.

§ 6.

W ramach zadań określonych w § 5 Ośrodek wykonuje:

I. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków kresowych.

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowne za osoby, o których mowa w art. 42 ustawy o pomocy społecznej.

9. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

10. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

11. Zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub miejscach chronionych.

12. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

13. Dożywianie dzieci i innych osób.

14. Sprawowanie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

15. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

16. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Śląskiemu, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

II. Zadania własne gminy określone w art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

3. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodka wsparcia oraz kierowanie

do nich osób wymagających opieki.

III. Zadania zlecone gminie określone w art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

IV. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w tworzenie
i realizacja programów osłonowych:

1. Współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacjami gminy i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i innymi instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej.

3. Wytyczanie w uzasadnionych przypadkach powództw na rzecz mieszkańcówi, w szczególności
z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych.

4. Kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych w odrębnych przepisami .

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków kombatantom i innym osobom uprawnionym.

6. Zadania wynikające z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:

1. Przyznawanie i wypłacanie:

a) zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

samotnego wychowywania dziecka;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

rozpoczęcia roku szkolnego;

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

b) świadczeń opiekuńczych tj: zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych

c) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

2. Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art.11 ust.1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.

V. Zadania wynikające z Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej:

1. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa do zaliczki alimentacyjnej.

2. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

VI. Zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

(Dz.U. Nr 71 poz 734 z 2001 z późniejszymi zmianami).

§ 7.

1. Ośrodek może zlecić realizację z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

a) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność z zakresy pomocy społecznej;

b) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalnością w zakresie pomocy społecznej.

2. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.

§ 8.

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami
i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, placówkami służby zdrowia i oświatowo-wychowawczymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.

3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy.

§ 9.

Ośrodek realizuje remonty i inwestycje służące do wykonania zadań Ośrodka w zakresie ustalonym przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Działania Kierownika regulują: wyznaczony pisemnie przez Wójta Gminy zakres obowiązków służbowych oraz udzielone przez Wójta Gminy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje
w imieniu Ośrodka pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Rajcza może upoważnić innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych o których mowa w pkt. 2

§ 11.

1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej

§ 12.

1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich zwierzchnikiem jest Kierownik Ośrodka.

§ 13.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 14.

Rada Gminy uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 15.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny oraz utrzymanie Ośrodka.

3. Obsługę finansowo księgową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.

4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 16.

Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy posiłkowanych dotacjami na ten cel pochodzącymi z budżetu państwa, a w zakresie zadań zleconych
ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 17.

Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 18.

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut nadaje Ośrodkowi Rada Gminy Rajcza

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »