| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX.336.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę181 118,86

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

41 347,33

Dochody bieżące

41 347,33

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


41 347,33

710

Działalność usługowa

28 306,90

28 306,90

Dochody bieżące

28 306,90

28 306,90

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

28 306,90

28 306,90

801

Oświata i wychowanie

55 680,53

Dochody bieżące

55 680,53

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

55 680,53

852

Pomoc społeczna

84 091,00

Dochody bieżące

84 091,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 609,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

71 482,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę181 118,86 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

41 347,33

01095

Pozostała działalność

41 347,33

Wydatki bieżące

41 347,33

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

41 347,33

801

Oświata i wychowanie

55 680,53

80195

Pozostała działalność

55 680,53

Wydatki bieżące

55 680,53

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

55 680,53

852

Pomoc społeczna

84 091,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 481,00

Wydatki bieżące

1 481,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 481,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

50 000,00

Wydatki bieżące

50 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

50 000,00

85216

Zasiłki stałe

20 001,00

Wydatki bieżące

20 001,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 001,00

85295

Pozostała działalność

12 609,00

Wydatki bieżące

12 609,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 609,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

731 637,70

731 637,70

600

Transport i łączność

3 837,70

28 837,70

60016

Drogi publiczne gminne

3 837,70

28 837,70

Wydatki majątkowe

3 837,70

28 837,70

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 837,70

28 837,70

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne

25 000,00

Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kościelnej w Zbytkowie - własne

3 837,70

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 837,70

Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kościelnej w Zbytkowie - unijne

2 899,04

Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kościelnej w Zbytkowie - współfinansowanie

938,66

700

Gospodarka mieszkaniowa

36 000,00

11 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

36 000,00

Wydatki majątkowe

36 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

36 000,00

Wyposażenie rad sołeckich

11 000,00

Doposażenie hali sportowej

25 000,00

70095

Pozostała działalność

11 000,00

Wydatki majątkowe

11 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 000,00

„Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie” - własne

7 200,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 800,00

„Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie” - unijne

1 400,00

„Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie” - współfinansowanie

2 400,00

750

Administracja publiczna

73 600,00

73 600,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

73 600,00

73 600,00

Wydatki bieżące

73 600,00

73 600,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

68 000,00

73 600,00

Pozostałe wydatki - własne

600,00

Pozostałe wydatki- unijne

64 350,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

63 750,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

4 250,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

4 250,00

Projekt „Echo Strumienia - organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika”

600,00

600,00

Projekt „Rozwój współpracy szansą na rozwiązanie wspólnych problemów i bliższe poznanie w ramach programu „Europa dla Obywateli” na lata 2007-2013”

68 000,00

68 000,00

801

Oświata i wychowanie

23 900,00

29 900,00

80101

Szkoły podstawowe

21 000,00

Wydatki bieżące

21 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21 000,00

80104

Przedszkola

16 900,00

1 900,00

Wydatki bieżące

1 900,00

1 900,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 900,00

1 900,00

Wydatki majątkowe

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

Zakup pieca elektrycznego i zmywarki przemysłowej

15 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

7 000,00

2 000,00

Wydatki bieżące

7 000,00

2 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7 000,00

2 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 000,00

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

852

Pomoc społeczna

6 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6 000,00

Wydatki bieżące

6 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 000,00

4 000,00

85395

Pozostała działalność

4 000,00

4 000,00

Wydatki bieżące

4 000,00

4 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 000,00

4 000,00

Pozostałe wydatki - unijne

3 908,05

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

91,95

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

3 908,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

91,95

Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

4 000,00

4 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

10 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000,00

10 000,00

Wydatki majątkowe

10 000,00

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

10 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

10 000,00

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

10 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

70 000,00

Wydatki majątkowe

70 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

70 000,00

Adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

70 000,00

926

Kultura fizyczna

504 300,00

574 300,00

92601

Obiekty sportowe

504 300,00

574 300,00

Wydatki majątkowe

504 300,00

574 300,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

504 300,00

574 300,00

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu - własne

574 300,00

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu - współfinansowanie

504 300,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” -otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          40 763 578,63 zł,

wydatki                                          44 346 512,45 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 582 933,82 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 136 810,20 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 046 123,62 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Stanisław Świtała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.336.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.336.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.336.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »