| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX.339.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pózn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji  – na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVII/432/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Stanisław Świtała


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX.339.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2013 r.

Regulamin przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe

§ 1. 1. Nagrodę przyznaje Burmistrz Strumienia.

2. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem gminy Strumień.

3. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący w szczególności następujące dyscypliny i konkurencje sportowe: lekkoatletyka, atletyka, pływanie, narciarstwo, szachy, tenis stołowy, judo, karate, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, który:

1) w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy brał udział w:

a) Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich .................. wysokość nagrody 1000 zł,

b) Mistrzostwach Świata ........................................................ wysokość nagrody   800 zł,

c) Mistrzostwach Europy ....................................................... wysokość nagrody   600 zł;

2) uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:

a) 1 – 3 miejsce na Mistrzostwach Polski .............................. wysokość nagrody 500 zł,

b) 1 – 3 miejsce na Mistrzostwach Międzywojewódzkich .... wysokość nagrody 350 zł,

c) 1 – 3 miejsce na Mistrzostwach Wojewódzkich ................ wysokość nagrody 300 zł,

d) 1 – 3 miejsce na Mistrzostwach Śląska .............................. wysokość nagrody 300 zł,

e) punktowane miejsce we współzawodnictwie

sportowym dzieci i młodzieży w roku

kalendarzowym prowadzonym

przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego ........ wysokość nagrody 200 zł.

§ 2. Nagrody, o których mowa w § 1 maja charakter nagród pieniężnych.

§ 3. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za rok, w którym osiągnął wynik sportowy, a w przypadku osiągniecia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

1) zarząd klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego;

2) właściwy polski lub okręgowy związek sportowy;

3) komisja Rady Miejskiej w Strumieniu właściwa do spraw sportu;

4) dyrektorzy placówek oświatowych;

5) dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wynik sportowy tj. np. zaświadczenie z klubu sportowego, wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów lub dyplom.

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 5. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród należy składać do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) cofnięcia przez wnioskodawcę;

3) rezygnacji kandydata.

4. Przyznanie nagrody następuje w formie zarządzenia Burmistrz.

5. O przyznaniu nagrody Burmistrz zawiadamia nagrodzonego i wnioskodawcę   informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody.

§ 6. Środki finansowe, przeznaczone na nagrody zabezpiecza się corocznie w budżecie gminy Strumień.


Załącznik do Regulaminu przyznawania
nagród za wysokie wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody za  wysokie wyniki sportowe

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………..................

2. Dane teleadresowe:

miejscowość: ……………………… ulica: …………………… nr ………………….…….................

kod pocztowy: …………… tel. kontaktowy: ………………. e – mail: …………………..................

II. Dane zawodnika:

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….....................

2. Imiona rodziców:  ……………………………………………………………………......................

3. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………......................

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………......................

5. Pesel: ...……………………………………………………………………………….......................

6. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………......................

7. Nazwa właściwego urzędu skarbowego: …………………………………………….......................

III. Informacja o osiągniętych wynikach sportowych uprawniających do wnioskowania o przyznanie nagrody:

1. Uprawniana dyscyplina sportu (konkurencja) ……………………………………...........................

2. Nazwa zawodów i miejsce zawodów:……………………………………………….........................

3. Data zawodów: ……………………………………………………………………….......................

3. Miejsce zajęte w zawodach : ………………………………………………………..........................

IV. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Miejski w Strumieniu moich danych osobowych do celów związanych z wnioskiem o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

data: …………………..                            podpis zawodnika: ……………………………………

V. Dokumenty potwierdzające wynik sportowy:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

podpis wnioskodawcy: …………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »