| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Określa się zasady gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości o treści jak niżej:

ZASADY GOSPODAROWANIA
SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1

Uchwała określa zasady gospodarowania składnikami majątkowymi Powiatu Tarnogórskiego w zakresie nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego oraz ich wynajmowania i wydzierżawiania.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski,

2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Tarnowskich Górach.

4) zadaniach własnych – należy przez to rozumieć zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz określone w innych ustawach,

5) zadaniach zleconych – należy przez to rozumieć zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat na podstawie odrębnych ustaw lub porozumień,

6) wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć wartość rynkową określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego,

7) zbyciu albo nabyciu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu,

8) przetargu na sprzedaż nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym również przeprowadzanie rokowań,

9) jednostce organizacyjnej bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Powiatu.

§ 3

Na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w niniejszej uchwale nieruchomości będące własnością Powiatu mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, przekazywane jako wyposażenie powiatowych jednostek organizacyjnych, oddawane w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, oddawane w najem lub w dzierżawę, w użyczenie, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.

§ 4

Spółki prawa handlowego, do których Powiat wniósł nieruchomości jako aporty niepieniężne, samodzielnie gospodarują swoim mieniem.

§ 5

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej uchwale wymagana jest odrębna uchwała Rady.

Rozdział II.
Nabywanie nieruchomości.

§ 6

1. Nabycia nieruchomości do zasobu Powiatu dokonuje się w celu:

1) zabezpieczenia infrastruktury do realizacji zadań własnych Powiatu lub zadań zleconych,

2) regulacji stanu prawnego nieruchomości,

3) realizacji innego ważnego interesu Powiatu.

2. Nabycia nieruchomości dokonuje się w formie:

1) czynności cywilno-prawnych,

2) prawomocnych decyzji administracyjnych.

3. Na odpłatne nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania do zasobu, w wypadku
gdy cena nabycia przekracza równowartość 25 000 €, niezbędna jest zgoda Rady.

4. Zapis ust. 3 nie dotyczy nabycia dokonywanego w celu uregulowania stanów prawnych, w tym pod pasami drogowymi dróg powiatowych.

Rozdział III.
Zbywanie nieruchomości.

§ 7

1. Zbyciu podlegają nieruchomości zbędne do realizacji zadań własnych Powiatu oraz zadań zleconych.

2. Nieruchomość za zbędną uznaje Zarząd po uzyskaniu opinii Naczelników odpowiednich Wydziałów w drodze uchwały Zarządu.

3. Na zbycie nieruchomości, lub przeniesienie użytkowania wieczystego, w wypadku gdy wartość nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza równowartość 25 000 €, niezbędna jest zgoda Rady.

§ 8

Zbycie nieruchomości następuje w formie:

1) czynności cywilno - prawnych,

2) jednostronnych czynności prawnych.

§ 9

1. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz lokali mieszkalnych stanowiących dom jednorodzinny w przypadku ich zbycia przysługuje najemcom, z którymi umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

2. Ze sprzedaży wyłącza się lokale mieszkalne znajdujące się:

1) w budynku, który zgodnie z decyzją organu nadzoru budowlanego został wyłączony z użytkowania lub zakwalifikowany do rozbiórki,

2) na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych,

3) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

3. Stosuje się zasadę nie przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych wynajętych w drodze przetargu, chyba że upłynęło co najmniej 5 (pięć) lat od dnia ich wynajęcia lub zbyciu podlegają wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.

§ 10

1. W przypadku sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa w nabyciu, nabywcom przysługuje bonifikata:

1) 50% ceny określonej przez Zarząd dla lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach jednorodzinnych lub dwurodzinnych,

2) 70% ceny określonej przez Zarząd dla lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych,

3) 90% ceny określonej przez Zarząd w przypadku jednoczesnej sprzedaży 100% lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielolokalowym.

2. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 mogą być udzielone pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umów sprzedaży.

3. Jeżeli Nabywca zadysponuje lokalem mieszkalnym na cele inne niż dopuszczone w ustawie
o gospodarce nieruchomościami przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Zarządu.

Rozdział IV.
Zamiana nieruchomości.

§ 11

1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami Powiatu.

2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na: potrzeby inwestycyjne, potrzeby realizacji zadań własnych, względy racjonalnej gospodarki nieruchomościami, postanowienia przepisów szczególnych.

3. Zarząd dokonując zamiany nieruchomości bierze pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości.

4. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości może obejmować oprócz wartości nieruchomości inne wzajemne zobowiązania stron.

5. Zamiana nieruchomości o wartości przekraczającej 25 000 € wymaga zgody Rady.

§ 12

W przypadku zbywania nieruchomości w drodze umowy zamiany lub darowizny ustalenie wartości przedmiotu umowy następuje analogicznie jak przy sprzedaży.

Rozdział V.
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 13

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności Powiatu mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2. Obciążenie o którym mowa w ust. 1 może polegać na:

1) oddaniu nieruchomości w użytkowanie,

2) ustanowieniu służebności gruntowych,

3) ustanowieniu hipoteki.

3. Na oddanie w użytkowanie nieruchomości, której wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza równowartość 25 000 € oraz na ustanowienie hipoteki, niezbędna jest zgoda Rady.

4. Obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi dokonuje Zarząd. W uchwale Zarządu określa się odpłatną bądź nieodpłatną formę obciążenia.

5. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanawiane jest w umowie posiadającej formę aktu notarialnego i podlega wpisowi do księgi wieczystej. W umowie określa się warunki obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym.

Rozdział VI.
Zasady wynajmowania nieruchomości niemieszkalnych.

§ 14

1. Najmowi podlegają nieruchomości lub ich części czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań własnych Powiatu oraz zadań zleconych.

2. Najmu nieruchomości lub ich części dokonuje Zarząd zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami.

3. Oddanie nieruchomości lub jej części w najem każdorazowo poprzedza zasięgniecie przez Zarząd opinii właściwego kierownika jednostki organizacyjnej, o ile przedmiot najmu znajduje się we władaniu tej jednostki.

§ 15

1. Zasady ustalania stawek czynszu najmu określa Zarząd w drodze uchwały.

2. W przypadku wynajmowania nieruchomości lub ich części w drodze przetargu stawka czynszu określona
w uchwale Zarządu stanowi stawkę wywoławczą.

3. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania innych opłat za świadczenia związane zeksploatacją nieruchomości lub jej części, wynikających z umowy najmu, w tym podatku od nieruchomości.

§ 16

1. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest dokonanie wpłaty przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu ustania stosunku najmu oraz kosztów przywrócenia lokalu do stanu wynikającego z prawidłowej eksploatacji, w przypadku jego dewastacji.

2. Kaucję ustala się w wysokości sześciomiesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

3. Ustanie stosunku najmu i opuszczenie lokalu przez dotychczasowego najemcę stanowi podstawę zwrotu kaucji, w kwocie wynikającej z ewentualnych rozliczeń o których mowa w ust. 1.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może podjąć uchwałę o obniżeniu wysokości kaucji zabezpieczającej do wysokości trzymiesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

Rozdział VII.
Zasady wydzierżawiania nieruchomości.

§ 17

1. Dzierżawie podlegają nieruchomości lub ich części czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań własnych Powiatu oraz zadań zleconych.

2. Dzierżawy nieruchomości lub ich części dokonuje się w trybie przetargu.

3. Przetarg przeprowadza się w oparciu o regulamin przetargowy przyjęty uchwałą Zarządu.

4. Wydzierżawienie nieruchomości lub jej części każdorazowo poprzedza zasięgniecie przez Zarząd opinii właściwego kierownika jednostki organizacyjnej, o ile przedmiot dzierżawy znajduje się we władaniu tej jednostki.

§ 18

1. Zasady ustalania stawek czynszu dzierżawnego określa Zarząd w drodze uchwały.

2. W przypadku wydzierżawiania nieruchomości lub ich części w drodze przetargu stawka czynszu określona
w uchwale Zarządu stanowi stawkę wywoławczą.

3. Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym podatku od nieruchomości.

Rozdział VIII.
Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek.

§ 19

1. Nieruchomości wchodzące do zasobu mogą być wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek zgodnie z uchwałą nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

2. Ustalenie wartości nieruchomości wnoszonej jako aport od spółki następuje analogicznie jak przy sprzedaży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXV/266/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca
2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 4

Przepisy wykonawcze wydane do uchwały wymienionej w § 3, przyjęte uchwałami Zarządu Powiatu, zachowują swoją moc.

§ 5

Umowy cywilno – prawne podpisane w oparciu o zapisy uchwały wymienionej w § 3, zachowują swoją moc.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepis wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »