| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/287/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bytomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XXI/287/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2013 r.


Statut Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, zwany w dalszej części statutu „Teatrem” jest gminną samorządową instytucją artystyczną, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn: Dz.U.2012 r., poz.406);

2) aktu o utworzeniu instytucji;

3) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Teatru jest Gmina Bytom, zwana dalej „organizatorem”.

§ 3. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Bytom.

2. Terenem działania Teatru jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach obszar innych państw.

§ 4. Teatr jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 5. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

§ 6. 1. Funkcje organizatora instytucji pełniącego czynności kontrolno-nadzorcze nad Teatrem wykonuje Gmina Bytom poprzez swoje organy.

2. Gmina Bytom posiada uprawnienia w zakresie:

1) przekształcania i likwidacji instytucji oraz uchwalania i dokonywania zmian w statucie (właściwość Rady Miejskiej w Bytomiu);

2) powoływania i odwoływania dyrektora Teatru, opiniowania zagadnień wskazanych w statucie oraz sprawowania merytorycznego i finansowego nadzoru i kontroli nad działalnością Teatru (właściwość Prezydenta Miasta).

3. Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Bytom.


Rozdział 2.
Cele i zadania Teatru

§ 7. Teatr tworzy i upowszechnia sztukę tańca w oparciu o zawodowych realizatorów i wykonawców, podejmuje działania na rzecz rozwoju choreografii oraz realizuje programy społeczne w oparciu o artystyczne i terapeutyczne walory sztuk ruchu.

§ 8. Zadania statutowe Teatr realizuje przez:

1) zaspokajanie społecznych potrzeb uczestnictwa w kulturze;

2) produkowanie i wystawianie spektakli i projektów twórczych w różnych technikach tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego;

3) wspieranie i podejmowanie innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę tańca i ruchu przy współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi;

4) organizowanie konferencji, festiwali, seminariów, kursów, warsztatów służących rozwojowi choreografii i tańca oraz pokrewnych zagadnień tematycznych;

5) tworzenie systemu rezydencji artystycznych i staży dla absolwentów szkół kształcących tancerzy i choreografów, a także programów umożliwiających przekwalifikowania zawodowe tancerzy;

6) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych i artystycznych popularyzujących taniec oraz organizowanie różnych form działań wykorzystujących terapeutyczne właściwości sztuk opartych o ruch, adresowanych do różnych środowisk, w tym środowisk defaworyzowanych;

7) tworzenie bazy informacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i audiowizualnej;

8) tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

§ 9. Teatr może prowadzić działalność impresaryjną polegającą w szczególności na:

1) prezentacji najciekawszych krajowych i zagranicznych wydarzeń tanecznych;

2) tworzeniu w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń tanecznych;

3) promocji i prezentacji innych znaczących zjawisk artystycznych i kulturalnych związanych ze sztuką taneczną.


Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Teatru

§ 10. 1. Teatrem zarządza dyrektor, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektora Teatru, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy głównego księgowego i zastępcy dyrektora, w przypadku jego powołania.

4. Dyrektor może powołać swojego zastępcę po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta. W tym samym trybie następuje jego odwołanie.

5. Do wniosku o wyrażenie zgody na powołanie lub odwołanie zastępcy dyrektora, dyrektor dołącza opinię organów opiniodawczo-doradczych o kandydacie, o ile zostały powołane.

6. Rolę dyrektora artystycznego pełni zastępca dyrektora.

7. Dyrektor artystyczny odpowiada za poziom i kierunek artystyczny instytucji i podejmuje decyzje w uzgodnieniu z dyrektorem, któremu podlega.

8. Dyrektor może ustanowić pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa.

§ 11. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności Teatru zgodnie ze statutem;

2) dbałość o mienie i finanse oraz właściwe nimi gospodarowanie;

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Teatrze pracowników;

4) ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych i ekonomiczno-finansowych;

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

§ 12. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta:

1) roczny plan finansowy w terminie ustalonym przez organizatora;

2) sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości;

3) roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ustawie o rachunkowości, obejmujące okres roku, plany i sprawozdania dotyczące działalności statutowej wraz z opiniami organów doradczych, w terminach określonych przez organizatora;

4) informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez organizatora konieczne do opracowania projektu budżetu oraz oceny pracy instytucji.

§ 13. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz działających w instytucji organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 14. 1. Teatr może posiadać filie.

2. Filie powołuje dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.


Rozdział 4.
Organy doradcze.

§ 15. 1. Dyrektor tworzy zespoły doradcze w sprawach związanych z działalnością Teatru.

2. Zespoły doradcze mogą mieć charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania.

3. Skład tych organów oraz zasady i tryb działania określa regulamin nadany przez dyrektora.

4. Organizator ma prawo wyznaczenia swojego przedstawiciela jako członka zespołu.

§ 16. 1. Przy Teatrze działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, powoływana przez Prezydenta Miasta.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Rada opiniuje działania statutowe Teatru oraz ich realizację.

4. Przy powoływaniu dyrektora i zastępcy dyrektora w trybie konkursowym, Rada wyznacza do komisji konkursowej swojego przedstawiciela.

5. Rada działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta.

6. Kadencja Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania jej nowego składu.

7. Obsługę administracyjną organów doradczych zapewnia Teatr.


Rozdział 5.
Mienie i finanse

§ 17. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez Organizatora oraz planowane przychody.

§ 19. Roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Teatru zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 20. Źródłami finansowania działalności Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności środki przekazane przez organizatora w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 21. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Teatru w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 22. 1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dochód z działalności Teatru, o której mowa w ust. 1, służy realizacji celów statutowych.


Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 23. Statut Teatru nadaje i zmienia Rada Miejska w Bytomiu w formie uchwały.

§ 24. Zmiany statutu mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/287/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2013 r.

Nadanie statutu jest wypełnieniem zobowiązań podjętej uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury działają na podstawie statutu.

Nadanie statutu miejskiej jednostce organizacyjnej należy do kompetencji organu stanowiącego gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »