| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), uchwały Nr XXIX/265/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej.

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej,
zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 22 ar położony w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic: Niepodległości i Towarowej, w sąsiedztwie dworca kolejowego, administracyjnie na terenie osiedla Lesisko.

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki:

1) załącznik graficzny nr 1 – stanowiący rysunek planu w skali 1:500;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca teren KS;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu wg symbolu podanego w §4;

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, następujące oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną: nazwy ulic.

§ 4. Na terenie obszaru objętego planem, ustala się następujący rodzaj przeznaczenia podstawowego oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu:KS              -terenkomunikacji – obsługa transportu publicznego.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1) działce, działce budowlanej– należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy– należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez możliwości jej przekraczania;

3) planie– należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

4) wskaźniku powierzchni zabudowy– należy przez to rozumieć określony w procentach stosunek powierzchni zabudowy, jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

5) przepisach odrębnych– należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące na dzień uchwalenia planu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który

a) został dopuszczony jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

b) nie zajmuje więcej niż 50% powierzchni całkowitych wszystkich obiektów w granicach poszczególnych działek;

7) przeznaczeniu podstawowym terenu –należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;

8) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

9) uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie miejscowego planu , o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

10) wskaźniku intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku do powierzchni działki budowlanej;

11) gabarycie budynku– należy przez to rozumieć podłużny lub poprzeczny wymiar budynku w rzucie poziomym.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków:

1) od linii rozgraniczającej teren KS z ulicą Niepodległości: 2,50 – 3,90 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) od linii rozgraniczającej teren KS z ulicą Towarową: 3,50 – 5,30 m, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się gabaryt budynków: nie mniej niż 20 m.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dla całego obszaru zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem: dróg i infrastruktury, lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2) dla całego obszaru dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3) zakaz magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala sięnakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, z uwzględnieniem przepisów § 13 ust. 7.

3. W zakresie ochrony wód i gruntów ustala się:

1) nakaz odprowadzania ścieków – zgodnie z § 13 ust. 3,

2) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z § 13 ust. 4;

3) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód.

4. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi o odpadach;

2) zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów;

3) dopuszczenie magazynowania wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi o odpadach.

§ 8. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze.

§ 9. W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 11. W obszarze objętym planem nie występują tereny ochrony wartości kulturowych, dobra kultury współczesnej oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 12. Teren o symbolu KS ustala się jako obszar przestrzeni publicznej i ustala się:

1) nakaz zachowania ogólnodostępności terenu objętego planem w ilości nie mniej niż 75% powierzchni działki;

2) oddzielenie ciągów pieszych i kołowych poprzez wprowadzenie zróżnicowania kolorystycznego podłoża, zastosowanie poziomego oznakowania lub zastosowanie podniesień terenu do wysokości 25 cm powyżej poziomu płyty dworca lub innych rozwiązań;

3) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych wzdłuż ulic Niepodległości i Towarowej; dopuszcza się stosowanie urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 1 m² w taki sposób, by nie były widoczne od strony otaczających terenów dróg publicznych.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13. 1. W zakresie komunikacjiustala się zasady opisane szczegółowo w części opisującej przeznaczenie terenów (§ 16).

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala sięzaopatrzenie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej.

3. W zakresie gospodarki ściekowej ustala sięodprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej;

2) dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych;

3) obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z terenów utwardzonych (np. parkingi, drogi), stosownie do przepisów odrębnych z zakresu gospodarki ściekowej.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sięzaopatrzenie w gaz z istniejącej lub projektowanej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia.

6. W zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:dopuszczenie zasilania w energię elektryczną poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nN, liniami kablowymi podziemnymi niskiego napięcia.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:dopuszczenie ogrzewania budynków w oparciu o indywidualne rozwiązania – wykorzystujące proekologiczne wysokosprawne źródła energii, charakteryzujące się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza.

8. W zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:dopuszczenie obsługi użytkowników w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 14. 1. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się parametry dla nowowydzielanych działek w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna wielkość nowowydzielanych działek dla zabudowy: 100 m²;

2) Minimalna szerokość frontów działek dla zabudowy: 10,0 m;

3) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 15-90 stopni.

Rozdział 8.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15. Wszystkie tereny, dla których Plan ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

Rozdział 9.
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźnik kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy.

Zasady kształtowania ładu przestrzennego

§ 16. 1. Wyznacza sięterenkomunikacji – obsługa transportu publicznego,oznaczony na rysunku planu symbolemKS.

1) Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – obsługa transportu publicznego, w szczególności:

a) obiekt dworca autobusowego;

b) place manewrowe, miejsca postojowe, parkingi, drogi, w tym drogi wewnętrzne, dojazdy.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) tereny usług;

b) zieleń urządzona;

c) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

d) obiekty małej architektury;

e) wiaty przystanków;

f) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKSustala się:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy - nie więcej niż 60% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5 powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 4% powierzchni działki budowlanej;

4) wysokość zabudowy - nie więcej niż 9m, z możliwością zwiększenia wysokości do 12 m dla powierzchni nie przekraczającej 35% powierzchni zabudowy;

5) geometrie dachów: dach płaski z dopuszczeniem konstrukcji krzywoliniowej lub dach kalenicowy dwuspadowy, lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45°;

6) nakaz realizacji elewacji w jednolitym, monochromatycznym kolorze;

7) liczba miejsc do parkowania:

a) 5-10 miejsc postojowych dla potrzeb realizacji funkcji podstawowej;

b) maksymalnie 2 miejsca postojowe dla potrzeb obsługi funkcji usługowej.

3. Obsługa komunikacyjna z ulic:

a) Towarowej,

b) Niepodległości.

4. Pozostałe przepisy zgodnie z§ 6,7,12,13,14,15.

Rozdział 10.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30%

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/391/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/391/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach stwierdza – w oparciu o dokumentację z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/391/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »