| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), uchwały Nr XXIX/265/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej.

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej,
zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 22 ar położony w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic: Niepodległości i Towarowej, w sąsiedztwie dworca kolejowego, administracyjnie na terenie osiedla Lesisko.

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki:

1) załącznik graficzny nr 1 – stanowiący rysunek planu w skali 1:500;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca teren KS;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu wg symbolu podanego w §4;

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, następujące oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną: nazwy ulic.

§ 4. Na terenie obszaru objętego planem, ustala się następujący rodzaj przeznaczenia podstawowego oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku planu:KS              -terenkomunikacji – obsługa transportu publicznego.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1) działce, działce budowlanej– należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy– należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez możliwości jej przekraczania;

3) planie– należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

4) wskaźniku powierzchni zabudowy– należy przez to rozumieć określony w procentach stosunek powierzchni zabudowy, jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

5) przepisach odrębnych– należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące na dzień uchwalenia planu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu– należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który

a) został dopuszczony jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

b) nie zajmuje więcej niż 50% powierzchni całkowitych wszystkich obiektów w granicach poszczególnych działek;

7) przeznaczeniu podstawowym terenu –należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenów, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;

8) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

9) uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie miejscowego planu , o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

10) wskaźniku intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku do powierzchni działki budowlanej;

11) gabarycie budynku– należy przez to rozumieć podłużny lub poprzeczny wymiar budynku w rzucie poziomym.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy budynków:

1) od linii rozgraniczającej teren KS z ulicą Niepodległości: 2,50 – 3,90 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) od linii rozgraniczającej teren KS z ulicą Towarową: 3,50 – 5,30 m, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się gabaryt budynków: nie mniej niż 20 m.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dla całego obszaru zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem: dróg i infrastruktury, lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2) dla całego obszaru dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

3) zakaz magazynowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala sięnakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia, z uwzględnieniem przepisów § 13 ust. 7.

3. W zakresie ochrony wód i gruntów ustala się:

1) nakaz odprowadzania ścieków – zgodnie z § 13 ust. 3,

2) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z § 13 ust. 4;

3) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód.

4. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi o odpadach;

2) zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów;

3) dopuszczenie magazynowania wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi o odpadach.

§ 8. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze.

§ 9. W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 11. W obszarze objętym planem nie występują tereny ochrony wartości kulturowych, dobra kultury współczesnej oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 12. Teren o symbolu KS ustala się jako obszar przestrzeni publicznej i ustala się:

1) nakaz zachowania ogólnodostępności terenu objętego planem w ilości nie mniej niż 75% powierzchni działki;

2) oddzielenie ciągów pieszych i kołowych poprzez wprowadzenie zróżnicowania kolorystycznego podłoża, zastosowanie poziomego oznakowania lub zastosowanie podniesień terenu do wysokości 25 cm powyżej poziomu płyty dworca lub innych rozwiązań;

3) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych wzdłuż ulic Niepodległości i Towarowej; dopuszcza się stosowanie urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 1 m² w taki sposób, by nie były widoczne od strony otaczających terenów dróg publicznych.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13. 1. W zakresie komunikacjiustala się zasady opisane szczegółowo w części opisującej przeznaczenie terenów (§ 16).

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala sięzaopatrzenie w wodę z wodociągowej sieci rozdzielczej.

3. W zakresie gospodarki ściekowej ustala sięodprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej;

2) dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych;

3) obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z terenów utwardzonych (np. parkingi, drogi), stosownie do przepisów odrębnych z zakresu gospodarki ściekowej.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sięzaopatrzenie w gaz z istniejącej lub projektowanej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia.

6. W zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:dopuszczenie zasilania w energię elektryczną poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nN, liniami kablowymi podziemnymi niskiego napięcia.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:dopuszczenie ogrzewania budynków w oparciu o indywidualne rozwiązania – wykorzystujące proekologiczne wysokosprawne źródła energii, charakteryzujące się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza.

8. W zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:dopuszczenie obsługi użytkowników w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 14. 1. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się parametry dla nowowydzielanych działek w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) Minimalna wielkość nowowydzielanych działek dla zabudowy: 100 m²;

2) Minimalna szerokość frontów działek dla zabudowy: 10,0 m;

3) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 15-90 stopni.

Rozdział 8.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15. Wszystkie tereny, dla których Plan ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

Rozdział 9.
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźnik kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy.

Zasady kształtowania ładu przestrzennego

§ 16. 1. Wyznacza sięterenkomunikacji – obsługa transportu publicznego,oznaczony na rysunku planu symbolemKS.

1) Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – obsługa transportu publicznego, w szczególności:

a) obiekt dworca autobusowego;

b) place manewrowe, miejsca postojowe, parkingi, drogi, w tym drogi wewnętrzne, dojazdy.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) tereny usług;

b) zieleń urządzona;

c) ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

d) obiekty małej architektury;

e) wiaty przystanków;

f) sieci, urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKSustala się:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy - nie więcej niż 60% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5 powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 4% powierzchni działki budowlanej;

4) wysokość zabudowy - nie więcej niż 9m, z możliwością zwiększenia wysokości do 12 m dla powierzchni nie przekraczającej 35% powierzchni zabudowy;

5) geometrie dachów: dach płaski z dopuszczeniem konstrukcji krzywoliniowej lub dach kalenicowy dwuspadowy, lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45°;

6) nakaz realizacji elewacji w jednolitym, monochromatycznym kolorze;

7) liczba miejsc do parkowania:

a) 5-10 miejsc postojowych dla potrzeb realizacji funkcji podstawowej;

b) maksymalnie 2 miejsca postojowe dla potrzeb obsługi funkcji usługowej.

3. Obsługa komunikacyjna z ulic:

a) Towarowej,

b) Niepodległości.

4. Pozostałe przepisy zgodnie z§ 6,7,12,13,14,15.

Rozdział 10.
Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30%

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/391/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/391/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach stwierdza – w oparciu o dokumentację z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/391/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »