| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXXIV/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6n i art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])),Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Miedźno w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację można składać w Urzędzie Gminy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
z zachowaniem następujących warunków:

1) układ informacji i powiązań między nimi zawartych w deklaracji będzie zgodny z załącznikiem do uchwały;

2) deklaracja zostanie zapisana w pliku elektronicznym w formacie PDF;

3) deklaracja zostanie przesłana jako załącznik do pisma ogólnego kierowanego do Urzędu Gminy poprzez platformy komunikacji elektronicznej e-PUAP lub SEKAP;

4) deklaracja zostanie podpisana:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) profilem zaufanym wydanym na platformie komunikacji elektronicznej e-PUAP,

c) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego niekwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała nr 197/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/XXXIV/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 29 października 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391)

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miedźno, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Termin
składania:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Miedźno o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości

Miejsce składania

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji, która nastąpiła w dniu ……………………………….

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

Imię i Nazwisko/Nazwa

PESEL (dotyczy osób fizycznych)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel

współwłaściciel

użytkownik

najemca

lokator

inny ................................................

D. ADRES SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod Pocztowy

Poczta

Kraj

Nr telefonu

E-mail

E. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(wypełniać jeżeli inny niż wymieniony w częśc D deklaracji)

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod Pocztowy

Poczta

Kraj

Nr telefonu

E-mail


F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY

(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

G. ZADEKLAROWANIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje na czas stały: ……….……... osób.

H. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNANLNYMI

Oświadczam, że będę ponosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na ww. nieruchomości w wysokości równej iloczynowi liczby zdeklarowanych przeze mnie mieszkańców i aktualnej stawki od osoby, której wysokość ustalona została przez Radę Gminy Miedźno.

I. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (TZW. ZIELONYCH)

(odpowiednie zaznaczyć)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji :

znajduje się kompostownik

NIE znajduje się kompostownik 

O pojemności : ...............................                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

.

.............................................................                        

              (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.......................................................................

( czytelny podpis)  

POUCZENIE:

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Wysokość aktualnej stawki od osoby za gospodarowanie odpadamikomunalnymi podawana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu, stronie internetowej gminy (www.miedzno.pl) oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu. Gminy Miedźno (www.bip.miedzno.akcessnet.pl)

2. Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania na indywidualnie przypisany rachunek bankowy, którego numer uzyskuje się w Urzędzie Gminy Miedźno po złożeniu pierwszej deklaracji, w trybie miesięcznym do 25 każdego miesiąca, za wyjątkiem grudnia, kiedy opłatę należy uiścić do 15.

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację.

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.

5. W przypadku nie wywiązania sięz obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za oddawanie odpadów zmieszanych, zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

Leszek Idasz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »