| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/XXXIV/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości oraz opłat dodatkowych za usługę odbioru odpadów komunalnych.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 7 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 2 osoby:

a) jeden pojemnik 80 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 80 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 60 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne);

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 3 – 4 osób:

a) jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 120 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 80 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne);

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 - 7 osób:

a) jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 240 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 120 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne);

4) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 i więcej osób:

a) jeden pojemnik 240 l i 120 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 240 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 120 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne).

§ 3. 1. Odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków, które powstały w wyniku m. in. prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości na indywidualne zgłoszenie za dodatkową opłatą.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 ustalana zostaje z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne pozwolenia na transport tych odpadów.

3. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe wskazane w ust. 1, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

4. Odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych w ilości nie przekraczającej 1 m3, należy przekazać do specjalistycznego kontenera znajdującego się w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4. Do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości obowiązani są korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach o odpowiedniej pojemności i kolorze określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno;

§ 5. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno dostarczy właścicielowi posesji pojemniki oraz worki na odpady o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 2.

§ 6. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych,

2) nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku odpadów szklanych,

3) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych.

§ 7. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, a odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są raz na kwartał.

§ 8. Opróżnianie kontenerów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów następować będzie po napełnieniu pojemnika lub na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr 200/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »