| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/XXXIV/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości oraz opłat dodatkowych za usługę odbioru odpadów komunalnych.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 7 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 2 osoby:

a) jeden pojemnik 80 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 80 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 60 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne);

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 3 – 4 osób:

a) jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 120 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 80 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne);

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 - 7 osób:

a) jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 240 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 120 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne);

4) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 i więcej osób:

a) jeden pojemnik 240 l i 120 l na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik 240 l na odpady segregowane szklane,

c) po jednym worku 120 l na pozostałe odpady segregowane (metal, papier, tworzywa sztuczne).

§ 3. 1. Odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków, które powstały w wyniku m. in. prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości na indywidualne zgłoszenie za dodatkową opłatą.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 ustalana zostaje z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne pozwolenia na transport tych odpadów.

3. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe wskazane w ust. 1, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

4. Odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych w ilości nie przekraczającej 1 m3, należy przekazać do specjalistycznego kontenera znajdującego się w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4. Do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości obowiązani są korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach o odpowiedniej pojemności i kolorze określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno;

§ 5. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno dostarczy właścicielowi posesji pojemniki oraz worki na odpady o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 2.

§ 6. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych,

2) nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku odpadów szklanych,

3) nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych.

§ 7. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, a odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są raz na kwartał.

§ 8. Opróżnianie kontenerów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów następować będzie po napełnieniu pojemnika lub na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr 200/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »