| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/301/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1

Ustala się Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilica, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/301/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 października 2013 r.

REGULAMIN POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PILICA

§ 1

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:

1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilica,

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którzy byli zatrudnieni w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilica.

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony, jeśli nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach lub przedszkolach, w każdym w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru.

§ 3

1. Świadczenia przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:

1) ciężką lub przewlekłą chorobą,

2) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

3) leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu,

4) rehabilitacją, leczeniem sanatoryjnym, okulistycznym lub dentystycznym,

5) nagłą ciężką chorobą lub wypadkiem.

§ 4

1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia finansowego.

2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, itp.),

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego.

§ 5

1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

2. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego mogą złożyć: nauczyciel lub prawny opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

3. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wniosek o zapomogę zdrowotną".

§ 6

1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia zdrowotnego podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

2. Pomoc zdrowotna nauczycielom, korzystającym z opieki zdrowotnej, udzielana jest raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby, świadczenie może być przyznane powtórnie w danym roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »