| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/358/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerklaniec i nie będących drogami publicznymi służebnościami gruntowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 252 i 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerklaniec i nie będących drogami publicznymi służebnościami gruntowymi (nieruchomości obciążone) na rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnące).

§ 2. Służebność gruntowa może być ustanowiona, gdy jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi bez uprzedniej zgody Rady Gminy Świerklaniec z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi następuje za wynagrodzeniem ustalonym w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę, płatnym jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnością gruntową następuje nieodpłatnie jeżeli ustanawiane są służebności wzajemne.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Świerklaniec z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową określa Wójt Gminy Świerklaniec w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 7. Ustanowienie służebności gruntowej uregulowane będzie umową w formie aktu notarialnego, przy czym koszty związane z jej zawarciem oraz koszty wpisu do księgi wieczystej ponosić będzie właściciel nieruchomości władnącej.

§ 8. Obciążanie nieruchomości służebnością gruntową na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy Świerklaniec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »