| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/393/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice,

Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują podmioty prowadzące na terenie Gminy Zbrosławice, zwanej dalej „Gminą”, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Podmiot prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.

3. Na ucznia niepełnosprawnego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

4. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn planowanej liczby uczniów na rok udzielenia dotacji i kwoty wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego i/lub objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dotacja ta nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Dotacja przekazywana jest z dołu w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu, przekazywanej do 20 dnia każdego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki, na którą została przekazana dotacja.

2. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji do 10 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo kontroli:

1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu,

2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

4. Dotowany na żądanie organu dotującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez organ dotujący.

5. Warunki oraz tryb zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, jak również sposób naliczania odsetek od kwot dotacji podlegającej zwrotowi określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/393/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 2013 r.

pieczęć placówki

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ……… dla przedszkola niepublicznego/innej formy wychowania przedszkolnego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

nazwa i adres placówki

prowadzonego przez

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko

1. Przedszkole niepubliczne/inna forma wychowania przedszkolnego jest wpisane/a do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Zbrosławice pod numerem ……………………………………………………………………………………………….

2. Planowana liczba uczniów w roku …………. wyniesie …………. w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych …………………………………………………………..

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………………....

c) liczba uczniów z innych gmin ………………………………………………………………...

3. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego/innej formy wychowania przedszkolnego

…………………………………………………………………………………………………………...........

nazwa banku

……………………………………...…………………………………………………………………............

numer rachunku bankowego

4. Wykaz uczniów planowanych do objęcia dotacją:

Lp.

Nazwa gminy

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania ucznia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…………………………………………………….

data i podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/393/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 2013 r.

pieczęć placówki

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W DANYM MIESIĄCU

1. Liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu/ innej formy wychowania przedszkolnego:

…………………………………………………………………………………………………………………

w miesiącu ……………………………………………………………………………………………………..

                                                                      (miesiąc i rok)

w tym:

- niepełnosprawnych …………………….……………………………………………………………………….

                                                                      (liczba)

- z innych gmin ………………….……………………………………………………………………………….

                                                                      (liczba)

                           

Nazwa Gminy i liczba uczniów w każdej z nich

Lp.

Nazwa Gminy

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania ucznia

2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

………………………………………..

                                                                                                                              podpis wnioskodawcy


pieczęć placówki

WYKAZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO/ INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIESIĄCU …………………………..… .......... r.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia ucznia

Adres zamieszkania ucznia

Sporządził: ………………………..……..                           

                            podpis, nr telefonu                                                       

              ………………………………………………..

pieczątka i podpis osoby upoważnionej

doreprezentowania organu prowadzącego


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/393/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 2013 r.

pieczęć placówki

                                         

ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI OTRZYMANEJ W …………………….. r.

1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego/innej formy wychowania przedszkolnego:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Miesiąc

Rzeczywista liczba uczniów

Stawka dotacji na 1 ucznia (zł)

Kwota dotacji należnej (zł)

Kwota otrzymanej dotacji (zł)

Różnica (zł)

1

2

3

4

5

6

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem:

Sporządził: ………………………..……..                                         

                            podpis, nr telefonu

                                                                                                  ………………………………………………..             

                                          pieczątkai podpis osoby upoważnionej

doreprezentowania organu prowadzącego


Uzasadnienie


Na mocy art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.) Rada Gminy Zbrosławice jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Z wnioskiem o wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Zbrosławice zwróciła się osoba zamierzająca rozpocząć działalność Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Akademia Małego Człowieka" od 2 stycznia 2014 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »