| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.507.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, w części określonej w § 2 ust. 3 - 4 załącznika Nr 1 do uchwały, jako niezgodnej z art. 19c ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Włodowice określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Upoważnienie do stanowienia we wskazanym zakresie Rada wywiodła z przepisu art. 19c ust. 1 ustawy, na mocy którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej . Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

Granice działań prawotwórczych Rady wyznacza, w pierwszej kolejności, norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Uwzględnienie wniosku zamyka jeden z etapów postępowania o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, który - w zakresie wyżej wskazanym - zależy od woli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących w ramach powołanego wyżej przepisu nie obejmuje dalszych czynności prowadzonych przez organ wykonawczy. Zatem wprowadzenie przepisu § 2 ust. 3 załacznika Nr 1 do uchwały wskazującego w jakim akcie nastąpi sprecyzowanie warunków realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej należy uznać za istotne naruszenie prawa. Dodać należy, że ustawodawca rozstrzygnął już tę kwestię w ramach przepisu art. 19d ustawy, nakładającego na organ wykonawczy gminy - po uwzględnieniu wniosku - obowiązek zawarcia umowy na czas określony. Tego samego rodzaju naruszenie stanowi regulacja zawarta § 2 ust. 4 załącznika, przewidująca prawo Gminy do odstąpienia od umowy "jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Inicjator nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy własnej".

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Włodowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »