| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.507.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, w części określonej w § 2 ust. 3 - 4 załącznika Nr 1 do uchwały, jako niezgodnej z art. 19c ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Włodowice określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Upoważnienie do stanowienia we wskazanym zakresie Rada wywiodła z przepisu art. 19c ust. 1 ustawy, na mocy którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej . Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

Granice działań prawotwórczych Rady wyznacza, w pierwszej kolejności, norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Uwzględnienie wniosku zamyka jeden z etapów postępowania o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, który - w zakresie wyżej wskazanym - zależy od woli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących w ramach powołanego wyżej przepisu nie obejmuje dalszych czynności prowadzonych przez organ wykonawczy. Zatem wprowadzenie przepisu § 2 ust. 3 załacznika Nr 1 do uchwały wskazującego w jakim akcie nastąpi sprecyzowanie warunków realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej należy uznać za istotne naruszenie prawa. Dodać należy, że ustawodawca rozstrzygnął już tę kwestię w ramach przepisu art. 19d ustawy, nakładającego na organ wykonawczy gminy - po uwzględnieniu wniosku - obowiązek zawarcia umowy na czas określony. Tego samego rodzaju naruszenie stanowi regulacja zawarta § 2 ust. 4 załącznika, przewidująca prawo Gminy do odstąpienia od umowy "jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Inicjator nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy własnej".

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Włodowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »