| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.510.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/338/2013 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIII/338/2013 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, w części określonej w:

- § 2 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie słów: "względnie jest członkiem stowarzyszenia czy klubu sportowego, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Ornontowice",

- § 2 ust. 2 załącznika Nr 2 do uchwały,

jako niezgodnej z art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 cyt, ustawy.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Ornontowice ustaliła zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Po dokonaniu analizy postanowień wskazanej uchwały organ nadzoru stwierdza, że stanowiąc regulacje zawarte w § 2 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały oraz § 2 załącznika Nr 2 do uchwały Rada Gminy Ornontowice wykroczyła poza zakres, w którym rada może realizować swoje kompetencje. W myśl bowiem art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. W tym miejscu należy wskazać także na art. 166 Konstytucji RP, który definiuje zadania własne, jako wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Wykonując zatem zadania własne gmina jest umocowana do czynienia tego tylko w takim zakresie, w jakim służy to zaspokajaniu potrzeb wspólnoty, którą - w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - tworzą jego mieszkańcy. Decydującym kryterium przesądzającym, czy dana osoba fizyczna jest mieszkańcem danej gminy jest fakt stałego zamieszkiwania na jej terenie.

Tymczasem Rada Gminy w Ornontowicach sformułowała regulacje w tym zakresie w sposób umożliwiający przyznanie nagród zawodnikom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy, a więc nie wchodzą w skład jej wspólnoty samorządowej (§ 2 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały - osoba nie zamieszkująca, lecz będąca członkiem stowarzyszenia czy klubu sportowego, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Ornontowice).

Z tych samych powodów za niezgodną z prawem organ nadzoru uznał także możliwość przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenia z zawodnikiem będącym członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego, mających siedzibę na terenie gminy (zatem niekoniecznie z zawodnikiem zamieszkałym na terenie gminy - § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do uchwały).

Organ nadzoru zwraca uwagę na utrwaloną w tym zakresie linię orzecznictwa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008r., sygn. akt: II GSK 327/07, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 września 2011r., sygn. akt: II SA/Gl 1345/11, - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w części określonej na wstepie, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Wojewody, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

Otrzymują:

1) Rada Gminy Ornontowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »