| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XIV/88/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 4508), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe ((Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4528).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XIV/88/11
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe
(Tekst jednolity)

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zwane dalej "stypendiami".

2. Zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Rady Gminy Świerklaniec do spraw sportu.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia jest określana w uchwale budżetowej Gminy Świerklaniec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 października 2013 r.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

§ 1. 1. Stypendia mogą być przyznane zawodnikom, stale zamieszkałym na terenie Gminy Świerklaniec.

2. [1]) Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu olimpijskiego, w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który spełnił jeden z poniższych warunków:

a) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub mistrzostwach Europy,

b) zajął medalowe miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski .

3. Warunki określone w ust.1 – 2 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.

4. [2]) Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w innych dyscyplinach niż te, o których jest mowa w § 1 ust. 2 mogą uzyskać stypendium sportowe uzależnione od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i znaczenia danego sportu dla Gminy Świerklaniec oraz stopnia rywalizacji w poszczególnych zawodach.

§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego, (stowarzyszenia), którego jest on członkiem.

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi zarządzeniem Wójt Gminy Świerklaniec.

§ 3. Stypendia przyznaje i pozbawia Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy Świerklaniec do spraw sportu.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

2. Wysokość stypendium wynosi:

a) zawodnik 13 – 14 lat – 100 miesięcznie brutto,

b) zawodnik 15 – 16 lat – 150 miesięcznie brutto,

c) zawodnik 17 – 18 lat – 200 miesięcznie brutto.

d) [3]) zawodnik powyżej 18 lat – 250 zł. miesięcznie brutto.

3. Stypendium jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium.

§ 5. 1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Komisja Rady Gminy Świerklaniec do spraw sportu rozpatruje i opiniuje wszystkie wnioski do 20 grudnia i przedkłada je Wójtowi Gminy Świerklaniec.

3. Opinie i wnioski Komisji nie są dla Wójta wiążące.

4. Wójt przyznaje stypendia w drodze decyzji.

§ 6. 1. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu (stowarzyszenia) i Gminy Świerklaniec.

2. Zawodnik, któremu przyznano stypendium może udostępnć swój wizerunek na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Świerklaniec.

§ 7. 1. Wójt pozbawia zawodnika stypendium w drodze decyzji jeżeli:

a) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

b) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika,

c) zawodnik zaprzestał startów lub treningów,

d) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

e) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy lub klubu sportowego ( stowarzyszenia), którego jest członkiem.

2. Wójt może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie prawa do stypendium następuje w drodze decyzji, od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu.

§ 8. O zaistnieniu przesłanek określonych w § 7 wnioskodawca lub zawodnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Wójta Gminy Świerklaniec, pod rygorem zwrotu, przez zawodnika, środków nienależnie pobranych.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4528, która weszła w życie z dniem 23.11.2012 r.).

[2]) Dodany przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »