| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/353/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2   pkt 4   i art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 20 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z   2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1   pkt 2   i art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 885 ze zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się z   dniem 1   grudnia 2013 r. Statut Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w   Połomi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/353/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 31 października 2013 r.  
 

STATUT  
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z   Zaburzeniami Psychicznymi  
w Połomi  

Dział I.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z   Zaburzeniami Psychicznymi w   Połomi zwany dalej Ośrodkiem, jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona budżetowa jednostka organizacyjna Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Ośrodek prowadzony jest przez Powiat Wodzisławski, jako zadanie zlecone z   zakresu administracji rządowej, finansowane z   budżetu państwa.  

3.   Nadzór merytoryczny, administracyjny i   finansowy nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Wodzisławiu Śląskim.  

4.   Działalność Ośrodka obejmuje obszar Powiatu Wodzisławskiego.  

5.   Ośrodek może przyjmować osoby spoza ternu Powiatu Wodzisławskiego w   ramach porozumień zawartych pomiędzy organami administracji samorządowej.  

6.   Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób.  

7.   Ośrodek jest ośrodkiem pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób upośledzonych umysłowo (typ B) w   rozumieniu ustawy o   ochronie zdrowia psychicznego.  

§   2.   Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z   Zaburzeniami Psychicznymi w   Połomi działa na podstawie obowiązującego prawa,w szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy o   samorządzie powiatowym z   dnia 5   czerwca 1998 r.,  

2)   ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004 r.,  

3)   ustawy o   ochronie zdrowia psychicznego z   dnia 19 sierpnia 1994 r.,  

4)   ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009 r.,  

5)   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej w   sprawie środowiskowych domów samopomocy z   dnia 9   grudnia 2010 r.,  

6)   innych przepisów dotyczących działalności jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,  

7)   niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

Dział II.
Nazwa i   siedziba jednostki budżetowej  

§   3.   1.   Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z   Zaburzeniami Psychicznymi w   Połomi działa pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Wsparcia w   Połomi.”  

2.   Siedzibą Ośrodka jest gmina Mszana, Połomia, ul. Centralna 48, 44-323 Połomia.  

3.   Ośrodek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Ośrodek Wsparcia w   Połomi, ul. Centralna 48, 44-323 Połomia."  

Dział III.
Przedmiot działalności podstawowej  

§   4.   Do zadań Ośrodka należy stwarzanie warunków aktywizacji psychicznej osób korzystających z   Ośrodka, które z   powodu upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w   życiu codziennym.  

Dział IV.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   5.   1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik w   randze Dyrektora zatrudniany przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie i   organizację pracy zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Dyrektor Ośrodka wykonuje względem zatrudnionych pracowników czynności w   sprawach z   zakresu prawa pracy.  

§   6.   Regulamin, schemat organizacyjny, program działalności oraz plan pracy na dany rok opracowuje Dyrektor w   uzgodnieniu z   Wojewodą Śląskim, a   zatwierdza je Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  

§   7.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący wydatki w   ramach uchwalonego budżetu Powiatu Wodzisławskiego.  

Dział V.
Postanowienia końcowe  

§   8.   Do zmian Statutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »