| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/238/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.)Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2013

dział

rodzaj dochodu

treść

zmniejszenie

zwiększenie

.010

Rolnictwo i łowiectwo

481 500,00

275 000,00

dochody bieżące

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

275 000,00

0,00

dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

206 500,00

0,00

dochody majątkowe

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

275 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

3 608,00

dochody majątkowe

dochody ze zbycia składników majatkowych

0,00

3 608,00

razem

481 500,00

278 608,00

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2013

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

.010

Rolnictwo i łowiectwo

606 500,00

400 000,00

.01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

606 500,00

400 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

606 500,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

400 000,00

600

Transport i łaczność

630,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

630,00

0,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

630,00

0,00

700

Gospodarka komunalna

20 161,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 161,00

0,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

161,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

7 405,00

27 000,00

75023

Urzędy gmin

7 000,00

27 000,00

wydatki bieżące

dotacje

0,00

27 000,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

0,00

75075

Promocja gmin

405,00

0,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

405,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

3 608,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

3 608,00

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

3 608,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

103 000,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

83 000,00

wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

83 000,00

80104

Przedszkola

0,00

20 000,00

wydatki bieżące

dotacje

0,00

20 000,00

852

Pomoc społeczna

37 139,00

20 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

20 000,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

20 000,00

0,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

20 000,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

17 139,00

0,00

wydatki bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

17 139,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

1 196,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

1 196,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

1 196,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

2 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

2 000,00

wydatki bieżące

dotacje

0,00

2 000,00

razem

671 835,00

556 804,00

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe                                                                                                  - 36.278.304,46 zł

- dochody bieżace                                                                                    24.108.181,01 zł

- dochody majątkowe                                                                                    12.170.123,45 zł

- wydatki budżetowe                                                                                                  - 39.568.172,34 zł

- wydatki bieżące                                                                                                  22.691.735,02 zł

- wydatki majątkowe                                                                                    16.876.437,32 zł

- deficyt budżetu w wysokości 3.289.867,88 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek                                                                                    -   2.200.000,00 zł

- wolnych środków                                                                                    -   1.089.867,88 zł

§ 4. Dokonać zmian w wydzielonych rachunkach dochodów :

ZSP Zaborze

dział

rozdział

rodzaj

treść

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

dochody bieżące

dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych

0,00

180,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

180,00

80104

Przedszkola

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

0,00

44,87

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

44,87

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

0,00

221,27

dochody bieżące

wpływy z usług

0,00

1 500,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

1 721,27

PP Chybie

dział

rozdział

rodzaj

treść

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

80104

Przedszkola

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

0,00

6 613,53

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

6 613,53

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

0,00

2 177,48

dochody bieżące

wpływy z usług

0,00

9 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

11 177,48

PP Mnich

dział

rozdział

rodzaj

treść

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

80104

Przedszkola

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

0,00

5 970,31

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

5 970,31

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

0,00

130,24

dochody bieżące

wpływy z usług

0,00

6 000,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

6 134,24

§ 5. W uchwale budżetowej na 2013 rok:

1) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący wykazu udzielonych dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/238/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/238/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/238/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/238/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/238/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »