| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 273/XXXI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. Zmienić statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu, zwany w dalszej części uchwały Statutem, w sposób następujący:

1) §2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Biblioteka działa na podstawie:

1)               ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 642 z późn. zm.);

2)               ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwana dalej Ustawą;

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594);

4) postanowień niniejszego statutu.;

2) §8 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec.

2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka w Dębowcu, ul. Szkolna 3;

2) Filia nr 1 w Gumnach nr 134

3) Filia nr 2 w Ogrodzonej nr 48;

3) §9 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)               gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2)               pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej;

3)               udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców, także chorych i niepełnosprawnych;

4)               organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;

5)               współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra społeczeństwa i użytkowników biblioteki;

6) ustawiczne dokształcanie kadry i doskonalenie form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

2. Do podstawowych zadań filii należy:

1) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej;

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców, także chorych i niepełnosprawnych;

3) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;

4) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra społeczeństwa i użytkowników biblioteki.;

4) §10 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Biblioteka i jej filie mogą podejmować inne działania niż wymienione w § 9 Statutu, mające na celu zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec.

2. Zasadnicza część działalności Biblioteki i jej filii jest nieodpłatna.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za wstęp i udział w imprezach, o których mowa w ust. 1. Opłaty te nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.;

5) §16 Statutu otrzymuje brzmienie:

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

3) komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. - standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84);

4) komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z dnia 18 grudnia 2012 r.)..

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu nie zmieniają się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 269/XXX/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »