| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 273/XXXI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. Zmienić statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu, zwany w dalszej części uchwały Statutem, w sposób następujący:

1) §2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Biblioteka działa na podstawie:

1)               ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 642 z późn. zm.);

2)               ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwana dalej Ustawą;

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594);

4) postanowień niniejszego statutu.;

2) §8 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec.

2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka w Dębowcu, ul. Szkolna 3;

2) Filia nr 1 w Gumnach nr 134

3) Filia nr 2 w Ogrodzonej nr 48;

3) §9 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)               gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2)               pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej;

3)               udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców, także chorych i niepełnosprawnych;

4)               organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;

5)               współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra społeczeństwa i użytkowników biblioteki;

6) ustawiczne dokształcanie kadry i doskonalenie form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

2. Do podstawowych zadań filii należy:

1) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej;

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców, także chorych i niepełnosprawnych;

3) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;

4) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra społeczeństwa i użytkowników biblioteki.;

4) §10 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Biblioteka i jej filie mogą podejmować inne działania niż wymienione w § 9 Statutu, mające na celu zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec.

2. Zasadnicza część działalności Biblioteki i jej filii jest nieodpłatna.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za wstęp i udział w imprezach, o których mowa w ust. 1. Opłaty te nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.;

5) §16 Statutu otrzymuje brzmienie:

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

3) komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. - standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84);

4) komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z dnia 18 grudnia 2012 r.)..

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu nie zmieniają się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 269/XXX/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »