| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/560/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXV/558/09 Rady Miasta Knurów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny, na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

RADA MIASTA KNURÓW
stwierdza:

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów”, przyjętego uchwałą Nr XLVI/678/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010 r.

i uchwala:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE SZKOŁY, POMIĘDZY UL. KS. A. KOZIEŁKA I UL. A. SŁONINY.

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w rejonie szkoły pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny, zwany dalej Planem, którego granice określone są na rysunku Planu, zwanym dalej Rysunkiem Planu.

2. Ustaleniami Planu są:

1) Tekst Planu, stanowiący treść niniejszej uchwały;

2) Rysunek Planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonym niniejszą uchwałą i jest jej integralną częścią stanowiąc Załącznik Nr 1.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:

1) Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu;

2) Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Rysunek Planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), zawiera następujące ustalenia Planu:

1) granicę obszaru objętego Planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi te tereny;

3) budynki objęte ochroną na podstawie Planu, jako dobra kultury;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Rysunek Planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), zawiera następujące informacje, nie stanowiące ustaleń Planu:

1) Wyrys ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów” z oznaczoną granicą obszaru objętego Planem;

2) powiązania komunikacyjne według ustaleń planów miejscowych w terenach przyległych;

3) symbol identyfikujący Plan – 5K;

4) przebieg ciągu pieszego.

§ 2.

1.               Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Knurów, o ile z treści Planu nie wynika inaczej;

2) obszarze – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte Planem;

3) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, wyznaczone na Rysunku Planu ciągłą linią rozgraniczającą;

4) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

5) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

6) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania budynków, które nie mogą jej przekraczać, nie muszą do niej przylegać, lecz mogą być dowolnie rozmieszczone w obrębie ograniczonego przez nią terenu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaleń Planu;

8) usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć realizacje budynków użyteczności publicznej wraz z towarzyszącym im zagospodarowaniem terenu;

9) elementach systemu informacyjnego i reklamowego należy przez to rozumieć usystematyzowane elementy zewnętrznej informacji kierunkowej, reklamowej i ogólnej, mające na celu ułatwienie komunikacji i orientacji w przestrzeni gminy takie jak: kierunkowskazy, reklamy kierunkowe, słupy i tablice ogłoszeniowe, gabloty i urządzenia reklamowe oraz informacyjne wolnostojące a także tablice reklamowe na ścianach budynków,

10) przepisach związanych z ochroną środowiska należy przez to rozumieć ustawy wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi obowiązującymi na dzień uchwalenia Planu:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

§ 3.

1.               Na obszarze Planu stosuje się następujące symbole identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi:

              1UO               teren usług oświaty i innych usług;

              2UZ               teren usług zdrowia i innych usług.

             

2.               Symbole wymienione w ust. 1 poprzedza się symbolem 5K. identyfikującym Plan.

3. Na obszarze Planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1) dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania i istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali, a także wymiany zabudowy na nową, z zachowaniem ustalonych w Planie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) dopuszcza się sytuowanie budynku, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy lub w odległości 1,5m od tej granicy, z zachowaniem pozostałych ustaleń Planu;

3) dopuszcza się sytuowanie otworów drzwiowych i okiennych wzdłuż drogi publicznej – ul.ks.A.Koziełka, bez względu na odległość od granicy działki;

4) w zakresie rozmieszczenia elementów systemu informacyjnego i reklamowego, ustala się, co następuje:

a) nośnik reklamowy o dużych gabarytach (powyżej 6 m2) mocowany na elewacjach budynków dostosować do elewacji skalą, tj. nie przekraczać 30% powierzchni danej elewacji, z zakazem zasłaniania okien,

b) rozmieszczenie kilku nośników informacyjnych i reklamowych na elewacji budynku realizować o jednakowej wielkości z mocowaniem według wyznaczonej jednej linii poziomej lub pionowej,

c) reklamy wolnostojące, stanowiące wielokrotność modułu 0,30mx0,30m, o gabarytach od 0,90m x 0,60m do 1,80m x 1,20m, realizować z dostosowaniem do formy określonej dla całej gminy w Zarządzeniu Nr OR-0121/322/2007 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01.10.2007r.;

5) przestrzeniami publicznymi w obszarze Planu są:

a) teren usług oświaty i innych usług oznaczony symbolem UO;

6) przy realizacji nowych inwestycji w obszarze Planu dostosować obniżenie krawężników do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

7) zakazuje się realizacji napowietrznych sieci i przyłączy energetycznych.

4. Na obszarze Planu obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się utwardzania i niwelacji terenów przy użyciu odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego i hutniczego;

2) obszar Planu jest objęty ochroną przed hałasem, zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska:

a) na terenie oznaczonym symbolem 1UO dopuszczalny poziom hałasu obowiązuje jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

b) na terenie oznaczonym symbolem 2UZ dopuszczalny poziom hałasu obowiązuje jak dla terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

3) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury;

4) zakazuje się stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem urządzeń grzewczych o sprawności niższej niż 80%;

5) w przypadku czasowego gromadzenia wytworzonych odpadów stałych poza budynkami, nakazuje się zapewnienie w tym celu obudowanych i zadaszonych placyków gospodarczych o nawierzchni utwardzonej.

5. Na obszarze planu obowiązują następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) obejmuje się ochroną prawem miejscowym budynki oznaczone na Rysunku Planu: nr 1 - budynek szkoły i nr 2 – budynek przy ul.ks.A.Koziełka 8, dla których:

a) nakazuje się zachowanie parametrów przestrzennych i formy architektonicznej, w tym kształtu dachu, podziałów architektonicznych elewacji, kształtu i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, z dopuszczeniem odstępstw wynikających z obowiązku zachowania norm bezpieczeństwa oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych;

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania, pod warunkiem zachowania zgodności z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu;

c) dopuszcza się wymianę pokrycia dachu z zastosowaniem materiałów innych niż występujące w pierwotnej konstrukcji, tj. materiałów dachówko – podobnych, łącznie z obróbką blacharską w zbliżonej kolorystyce;

d) dopuszcza się przebudowę struktur wewnętrznych bez naruszania bryły zewnętrznej;

e) dopuszcza się rozbudowę poprzez dodanie kolejnego budynku o zbliżonej formie architektonicznej – zachowującej proporcje bryły, kształt otworów okiennych i drzwiowych, podziały architektoniczne i materiały wykończeniowe elewacji, z możliwością połączenia z budynkiem objętym ochroną przejściem w formie korytarza;

f) zakazuje się nadbudowy o kolejną kondygnację.

6. Na obszarze planu obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy;

2) dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej;

3) nakazuje się realizację nowych sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym;

4) nakazuje się zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;

5) nakazuje się odprowadzanie ścieków komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej;

6) nakazuje się odprowadzanie ścieków z odwodnienia z nawierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem zastosowania instalacji zbierania wody deszczowej do wewnętrznego użytku z zastrzeżeniem pkt.7;

7) dopuszcza się rozsączanie wód opadowych po terenie pod warunkiem nie pogorszenia warunków terenowych nieruchomości sąsiednich;

8) ustala się pokrycie pełnego zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej do celów: bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych;

9) dopuszcza się docelowo dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich budynków;

10) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych systemów zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła zasilanych gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w tym również urządzeń wykorzystujących energię odnawialną z zastrzeżeniem pkt 11;

11) dopuszcza się, inne niż wymienione w pkt 10 urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe spełniające kryteria energetyczne i emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” o sprawności nie mniejszej niż 80%;

12) ustala się, że poszczególne tereny obsługiwane będą infrastrukturą w zakresie telekomunikacji poprzez rozbudowę sieci w dostosowaniu do występujących potrzeb inwestycyjnych, z dopuszczeniem różnych operatorów sieci abonenckiej;

13) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowych stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami Planu;

14) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach związanych z ochroną środowiska oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Knurów.

7. Na obszarze Planu określa się zasady dokonania scalania i podziału nieruchomości celem regulacji przebiegu granic lub poprawy zagospodarowania działek przyległych przy zachowaniu następujących warunków:

1) przy scaleniach istniejących nieruchomości granice nowo wydzielanych działek wyznaczyć pod kątem prostym w stosunku do osi pasa drogowego z dopuszczeniem odstępstwa plus/minus 10 stopni, oraz z dopuszczeniem innego kąta w stosunku do pasa drogowego w przypadku, gdy pozostałe podziały działek położonych przy tej samej drodze i tej samej stronie są inne i nie podlegają zmianom, w tym przypadku ustala się zasadę wyznaczenia przedmiotowych granic w dostosowaniu do istniejących podziałów własnościowych i stanu zagospodarowania;

2) szerokość frontu działki minimum 18,0m, a jej powierzchnia minimum 600m2;

3) ustala się obsługę wydzielanych działek, nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, poprzez drogi wewnętrzne lub wyznaczenie dojścia i dojazdu, w postaci ciągu pieszo-jezdnego.

8. Obszar objęty Planem położony jest w granicach terenu górniczego „Knurów” Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Knurów-Szczygłowice w Knurowie, ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego.

9. W obszarze objętym Planem nie występują tereny bezpośrednio narażone występowaniem powodzi oraz nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 4.

Teren usług oświaty i innych usług – 1UO

1. Teren, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku Planu symbolem 1UO - teren usług oświaty i innych usług , przeznacza się pod:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki;

b) inne usługi, a w szczególności pod:

- działalność biurową,

- pozaszkolne formy edukacji,

- praktykę lekarską,

- pracownie artystyczne i drobne rzemiosło,

- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne oraz działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej,

- punkty usług: jubilerskich, zegarmistrzowskich, szewskich, krawieckich, rymarskich, kaletniczych, fotograficznych, kserograficznych, introligatorskich, lutniczych, gastronomicznych, punkty napraw artykułów użytku osobistego, w tym dorabianie kluczy, kawiarnie internetowe,

- detaliczny handel,

- pozostałe usługi użyteczności publicznej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia sportowe oraz obiekty małej architektury,

b) budynki gospodarcze i garaże,

c) parkingi terenowe dla samochodów osobowych,

d) urządzenia infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona.

2. Dla terenu 1UO obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ogrodzenia o wysokości maksimum 1,30 m z dopuszczeniem wysokości powyżej 2,20 m wyłącznie w przypadku grodzenia boisk sportowych, z zakazem realizacji ogrodzeń pełnych i betonowych od strony ulicy i miejsc publicznych w tym ciągu pieszego;

2) wysokość budynków usługowych i budowli maksimum 20m, przy czym liczba kondygnacji nadziemnych maksimum 4, w tym jedna w formie poddasza pod dachem stromym;

3) nakazuje się:

a) utrzymanie powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie minimum 5%,

b) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy w granicach od 0,4 do 1,2,

c) zachowanie wskaźnika powierzchni zabudowy maksimum 60%,

d) zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu w ilości co najmniej jedno miejsce postojowe na dziesięciu zatrudnionych, lecz nie mniej niż 10 miejsc postojowych na cały teren,

e) utrzymanie ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu, o szerokości minimum 1,5m, łączącego ul.ks.A.Koziełka z ul.A.Słoniny, którego przebieg wyznacza się wzdłuż południowo - zachodniej granicy terenu,

f) realizację placyków gospodarczych obudowanych i zadaszonych;

4) zakazuje się:

a) lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów lokalizowanych na okres organizacji imprez,

b) przekraczania wysokości budynków gospodarczych i garaży powyżej 4m;

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez istniejące drogi publiczne - ul.A.Słoniny, ul.Ogrodową i ul.ks.A.Koziełka, znajdujące się poza obszarem Planu.

§ 5.

Teren usług zdrowia i innych usług – 2UZ

1. Teren, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UZ – teren usług zdrowia i innych usług , przeznacza się pod:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi zdrowia z wyłączeniem realizacji szpitala;

b) inne usługi a w szczególności pod:

- działalność biurową,

- pozaszkolne formy edukacji,

- praktykę lekarską,

- pracownie artystyczne i drobne rzemiosło,

- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne oraz działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej,

- punkty usług: jubilerskich, zegarmistrzowskich, szewskich, krawieckich, rymarskich, kaletniczych, fotograficznych, kserograficznych, introligatorskich, lutniczych, cateringowych, punkty napraw artykułów użytku osobistego, w tym dorabianie kluczy, kawiarnie internetowe,

- detaliczny handel,

- pozostałe usługi użyteczności publicznej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury wraz z zielenią urządzoną,

b) budynki gospodarcze i garaże,

c) parkingi terenowe dla samochodów osobowych,

d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej.

3. Dla terenu 2UZ obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ogrodzenia o wysokości maksimum 1,50m z zakazem realizacji ogrodzeń pełnych i betonowych od strony ulicy i miejsc publicznych w tym ciągu pieszego;

2) wysokość budynków usługowych i budowli maksimum 15m, przy czym liczba kondygnacji nadziemnych maksimum 3, w tym poddasze użytkowe;

3) nakazuje się:

a) utrzymanie powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie minimum 10%,

b) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy w granicach od 0,4 do 1,2,

c) zachowanie wskaźnika powierzchni zabudowy maksimum 70%,

d) zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu w ilości co najmniej jedno miejsce postojowe na 200 m2powierzchni użytkowej budynków oraz 1 miejsce na mieszkanie, lecz nie mniej niż 5 miejsc postojowych na cały teren,

e) realizację placyków gospodarczych obudowanych i zadaszonych;

4) zakazuje się:

a) przekraczania wysokości budynków gospodarczych i garaży powyżej 4m,

b) lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych;

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z istniejącej drogi publicznej - ul.ks.A.Koziełka, znajdującej się poza obszarem Planu.

§ 6.

Dla wszystkich terenów, położonych w obszarze objętym Planem, ustala się 30% (trzydzieści %) stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 8.

1.               Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.

2.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/560/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 30 października 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/560/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 30 października 2013 r.

Rada Miasta Knurów
postanawia, co następuje:

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.647 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Knurów
postanawia, co następuje:

w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul. A. Słoniny wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/560/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 30 października 2013 r.

RADA MIASTA KNURÓW
rozstrzyga :

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.647 z późniejszymi zmianami)

RADA MIASTA KNURÓW
rozstrzyga :

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul. A.Słoniny – inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - w sposób następujący:

1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych.

2. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie najlepszych efektów przy wykorzystaniu możliwie najniższych nakładów.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »