| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/303/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594; tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz.1586)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. Nadaje się Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/303/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 października 2013 r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W MYSZKOWIE UL. MILLENIUM 19c

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawą prawną działania są:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 pozycja 1586)

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2013 pozycja 182, tekst jednolity).

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011; nr 231 pozycja 1375, tekst jednolity).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2013; pozycja 885, tekst jednolity).

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2013; pozycja 594, tekst jednolity z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005; nr 189; pozycja 1598 z późniejszymi zmianami).

7. Przepisy niniejszego statutu.

§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Myszków, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie (typ A B C).

3. Siedziba Domu mieści się w Myszkowie, ul. Millenium 19c.

4. Misją Domu jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

5. Działania terapeutyczne prowadzone w Domu oparte są na treningach umiejętności społecznych oraz socjoterapii, arteterapii i psychoterapii.

Rozdział 2.
ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§ 3. Celem działalności Domu jest usamodzielnienie społeczne osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności intelektualnej i choroby psychicznej, w zakresie:

- umiejętności rozwiązywania problemów codziennych,

- dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

- umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,

- umiejętności spędzania wolnego czasu,

- umiejętności rozwijania hobby i wzbudzania zainteresowań,

- umiejętności wychwytywania objawów zwiastunowych choroby,

- aktywizacji zawodowej,

- rewalidacji,

- poradnictwa socjalnego,

- poradnictwa psychiatrycznego,

- poradnictwa psychologicznego.

§ 4. 1. Dom funkcjonuje w oparciu o zasady:

- partnerstwa, czyli poszanowania indywidualności i praw chorego,

- wielostronności oddziaływań, czyli oddziaływania w różnych sferach życia codziennego,

- stopniowania trudności,

- powtarzalności oddziaływań,

- zgodności psychospołecznych i biologicznych metod oddziaływania,

- optymalnej stymulacji.

2. Terapia realizowana w Domu oparta jest na indywidualnych planach postępowania wspierająco – aktywizującego.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZADZANIE.

§ 5. 1. Pracą Domu kieruje kierownik.

2. Kierownik działa na podstawie upoważnienia burmistrza.

3. Kierownika powołuje i odwołuje burmistrz.

4. Kierownik jest upoważniony do zatrudniania i zwalniania personelu Domu.

§ 6. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewoda Śląski.

§ 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA.

§ 8. Utrzymanie i funkcjonowanie Domu finansowane jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywane przez Wojewodę Śląskiego oraz z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 5.
MIENIE DOMU

§ 9. 1. Budynek stanowi własność gminy Myszków.

2. Mienie stanowi własność skarbu państwa.

3. Z pomieszczeń oraz mienia można korzystać jedynie w celu realizowania zadań Domu.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 10. 1. Postanowienia Statutu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 stycznia 2014r.

2. Zmiany niniejszego Statutu wprowadza się w sposób właściwy dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »