| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/305/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt.2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594, tekst jednolity z późń. zm. ) oraz na podstawie §4 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz.1586)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala

§ 1. Nadaje się Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7 statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/305/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 października 2013 r.

S T A T U T
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U z 2013r, poz.182, tekst jednolity)

2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z2011r, Nr 231 poz.1375, tekst jednolity)

3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005r Nr189, poz.1598 z późniejszymi zmianami)

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie

Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U z 2010r, Nr 238, poz.1586)

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2013r, poz.885, tekst jednolity)

6. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r, poz.594, tekst jednolity z późn. zm.)

§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy swym działaniem obejmuje teren powiatu myszkowskiego i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

3. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się w Myszkowie przy ul. Gałczyńskiego 6 i 7 .

Rozdział 2.
ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§ 3. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

2 . Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajania potrzeb życiowych i postępowania wspierająco – aktywizującego zmierzającego do osiągnięcia poprawy funkcjonowania w środowisku społecznym.

3. Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do samodzielnego życia.

4. Cele Domu realizuje się poprzez:

1) trening funkcjonowania w życiu codziennym,

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego

4) terapię ruchową

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

6) poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych i ich rodzin

7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

8) niezbędną opiekę

9) współdziałanie z rodzinami podopiecznych

10) współpracę z organizacjami i instytucjami

11) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia

12) gorący posiłek.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 4. 1. Kierownik działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Myszkowa, kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

3. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:

a/organizowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy

b/koordynowanie i nadzorowanie pracy personelu

c/dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Środowiskowego Domu Samopomocy

d/podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach Środowiskowego Domu Samopomocy

e/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników

§ 5. Nadzór nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 6. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowana :

a/ z dotacji Wojewody na realizację zadań w ramach administracji rządowej

b/z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa

3. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada samodzielny rachunek bankowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej gminy.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi własną księgowość.

Rozdział 5.
MIENIE OŚRODKA

§ 7. 1. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi własność gminy Myszków.

2. Mienie Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi własność skarbu państwa.

3. Z pomieszczeń oraz mienia Środowiskowego Domu Samopomocy można korzystać jedynie w celu realizowania zadań Domu.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Statut nadaje i dokonuje w nim wszelkich zmian Rada Miasta Myszkowa.

2. Postanowienia statutu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 stycznia 2014r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »