| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r. poz.724) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni -0,85 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,26 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni -0,30 zł

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych, w tym garaży w budynkach mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej -0,66

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej -21,30

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej -9,80

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej -4,45

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej -7,15 złz wyjątkiem :

a) garaży - od 1 m² powierzchni użytkowej -6,63 zł

b) budynków gospodarczych - od 1 m² powierzchni użytkowej -5,14 zł

3. od budowlizwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Przez budynek gospodarczy, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b) - rozumie się budynki lub ich części  związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby opieki społecznej.

2. grunty, budynki lub ich części, zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr (drogi), z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »