| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 października 2013r.

w przedmiocie określenia szczegółowych zasad uczęszczania Szymona Maciocha na zajęcia terapii sensorycznej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju do Przedszkola Nr 24 w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

1. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Krzyżanowice reprezentowaną przez:
- Grzegorza Utrackiego - Wójta Gminy Krzyżanowice, zwaną w treści umowy „Gminą”,
a Miastem Racibórz reprezentowanym przez:
- Mirosława Lenka - Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści umowy „Miastem”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie szczegółowych zasad uczęszczania Szymona Maciocha na zajęcia terapii sensorycznej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju do Przedszkola Nr 24 w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Racibórz.

§ 2. 1. Zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone w wymiarze 4 godziny miesięcznie.

2. Terminy uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 1 zostaną ustalone przez Dyrektora Przedszkola Nr 24 z rodzicami Szymona Maciocha.

3. Miasto zapewnia, że zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone przez odpowiednich specjalistów, zgodnie z wymaganiami określonymi w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Nr 16/12/13 z dnia 17 lipca 2013 roku.

§ 3. Koszt jednej godziny zajęć, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości 100,- zł. Planowo w 2013 r. odbędzie się 12 godzin zajęć 1200,00 zł, w 2014 r. 24 godziny – 2400,00 zł.

1. Gmina zwróci Miastu wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z Szymonem Maciocha w Przedszkolu Nr 24 w Raciborzu.

2. Zwrot wydatków będzie dokonywany z dołu, jeden raz w miesiącu, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Miasto Racibórz, do dnia 5 następnego miesiąca.

3. Do noty obciążeniowej będzie dołączone potwierdzone przez dyrektora Przedszkola Nr 24 w Raciborzu zestawienie godzin zajęć, w których uczestniczył Szymon Maciocha.

4. Zwrot wydatków będzie dokonywany przelewem na rachunek wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia Gminie noty obciążeniowej wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 3.

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 5. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Gmina ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla Przedszkola Nr 24 i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu.

Wójt Gminy Krzyżanowice


Grzegorz Utracki

Prezydent Miasta Racibórz


Mirosław Lenk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »