| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 października 2013r.

w przedmiocie określenia szczegółowych zasad uczęszczania Szymona Maciocha na zajęcia terapii sensorycznej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju do Przedszkola Nr 24 w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

1. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Krzyżanowice reprezentowaną przez:
- Grzegorza Utrackiego - Wójta Gminy Krzyżanowice, zwaną w treści umowy „Gminą”,
a Miastem Racibórz reprezentowanym przez:
- Mirosława Lenka - Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym w treści umowy „Miastem”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie szczegółowych zasad uczęszczania Szymona Maciocha na zajęcia terapii sensorycznej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju do Przedszkola Nr 24 w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Racibórz.

§ 2. 1. Zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone w wymiarze 4 godziny miesięcznie.

2. Terminy uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 1 zostaną ustalone przez Dyrektora Przedszkola Nr 24 z rodzicami Szymona Maciocha.

3. Miasto zapewnia, że zajęcia, o których mowa w § 1 będą prowadzone przez odpowiednich specjalistów, zgodnie z wymaganiami określonymi w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Nr 16/12/13 z dnia 17 lipca 2013 roku.

§ 3. Koszt jednej godziny zajęć, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości 100,- zł. Planowo w 2013 r. odbędzie się 12 godzin zajęć 1200,00 zł, w 2014 r. 24 godziny – 2400,00 zł.

1. Gmina zwróci Miastu wydatki poniesione na prowadzenie zajęć z Szymonem Maciocha w Przedszkolu Nr 24 w Raciborzu.

2. Zwrot wydatków będzie dokonywany z dołu, jeden raz w miesiącu, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Miasto Racibórz, do dnia 5 następnego miesiąca.

3. Do noty obciążeniowej będzie dołączone potwierdzone przez dyrektora Przedszkola Nr 24 w Raciborzu zestawienie godzin zajęć, w których uczestniczył Szymon Maciocha.

4. Zwrot wydatków będzie dokonywany przelewem na rachunek wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia Gminie noty obciążeniowej wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 3.

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 5. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Gmina ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla Przedszkola Nr 24 i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu.

Wójt Gminy Krzyżanowice


Grzegorz Utracki

Prezydent Miasta Racibórz


Mirosław Lenk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »