| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr VI/95/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa
z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2011 r. Nr 97, poz. 1831), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1) Uchwałą Nr XIV/311/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. poz. 504),

2) Uchwałą Nr XXIII/586/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 5647),

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR VI/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie: art. 8 ust. 1, pkt 1 i ust. 2, art. 11, art.75 ust.1 oraz art. 76 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić Statut jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, w treści jak w załączeniu.[1])

§ 2. Pracownicy dotychczasowego Żłobka - publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego część Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, stali się z mocy prawa pracownikami Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 3. 1. Mienie nieruchome stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała, będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i w dotychczasowej dyspozycji Żłobka funkcjonującego w jego strukturach, zostanie przekazane w trwały zarząd Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

2. Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała, będące dotychczas na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i wykorzystywane przez Żłobek funkcjonujący w jego strukturach, zostanie przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[2])


Załącznik do Uchwały Nr VI/95/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
z siedzibą w Bielsku-Białej

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, zwany dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1.[3]) Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22.

2. [4]) Działalność Żłobka prowadzona jest w obiektach zlokalizowanych w Bielsku-Białej:

- przy ul. Brodzińskiego 22,

- przy ul. Pod Grodziskiem 4.

§ 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 5. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 6. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców / opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

§ 7. Do zadań Żłobka należy:

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,

- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej,

- prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

- organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,

- promocja zdrowia,

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 8. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni pracują lub uczą się.

3. Z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.

4. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica / opiekuna prawnego wydłużony za dodatkową opłatą.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

§ 10. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości.

§ 12. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku są odpłatne, a wysokość opłat ustala Rada Miejska w Bielsku-Białej.

2. Przychody Żłobka są przychodami budżetu Gminy Bielsko-Biała.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

a) opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności,

b) rodzicom / opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.


Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


[1]) Załącznik do Uchwały Nr VI/95/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.  zmieniony został przez § 1 Uchwały Nr XIV/311/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. i § 1 UchwałyNr XXIII/586/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r.

[2]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2011 r. Nr 97 poz. 1831.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XIV/311/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. poz. 504), która weszła w życie z dniem 10 lutego 2012 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXIII/586/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 5647), która weszła w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »