| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr VI/95/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa
z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2011 r. Nr 97, poz. 1831), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1) Uchwałą Nr XIV/311/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. poz. 504),

2) Uchwałą Nr XXIII/586/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 5647),

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR VI/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego - jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała, powstałej z mocy prawa z dotychczasowego Żłobka działającego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie: art. 8 ust. 1, pkt 1 i ust. 2, art. 11, art.75 ust.1 oraz art. 76 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić Statut jednostki organizacyjnej Gminy Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, w treści jak w załączeniu.[1])

§ 2. Pracownicy dotychczasowego Żłobka - publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącego część Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, stali się z mocy prawa pracownikami Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 3. 1. Mienie nieruchome stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała, będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i w dotychczasowej dyspozycji Żłobka funkcjonującego w jego strukturach, zostanie przekazane w trwały zarząd Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

2. Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała, będące dotychczas na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i wykorzystywane przez Żłobek funkcjonujący w jego strukturach, zostanie przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Bielsko-Biała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[2])


Załącznik do Uchwały Nr VI/95/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
z siedzibą w Bielsku-Białej

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała o nazwie Żłobek Miejski, zwany dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1.[3]) Siedziba Żłobka mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22.

2. [4]) Działalność Żłobka prowadzona jest w obiektach zlokalizowanych w Bielsku-Białej:

- przy ul. Brodzińskiego 22,

- przy ul. Pod Grodziskiem 4.

§ 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 5. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 6. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców / opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

§ 7. Do zadań Żłobka należy:

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,

- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej,

- prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

- organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,

- promocja zdrowia,

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 8. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni pracują lub uczą się.

3. Z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.

4. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica / opiekuna prawnego wydłużony za dodatkową opłatą.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

§ 10. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości.

§ 12. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku są odpłatne, a wysokość opłat ustala Rada Miejska w Bielsku-Białej.

2. Przychody Żłobka są przychodami budżetu Gminy Bielsko-Biała.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

a) opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności,

b) rodzicom / opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.


Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


[1]) Załącznik do Uchwały Nr VI/95/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.  zmieniony został przez § 1 Uchwały Nr XIV/311/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. i § 1 UchwałyNr XXIII/586/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r.

[2]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2011 r. Nr 97 poz. 1831.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XIV/311/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. poz. 504), która weszła w życie z dniem 10 lutego 2012 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXIII/586/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 5647), która weszła w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »