| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza sie w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 30, poz. 415), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 662/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 4);

2) uchwałą Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr 662/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 4), który stanowi:

"§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.";

2) § 4 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391), który stanowi:

"§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

3. Jednolity tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała Nr 544/XXXVII/2009
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2) w związku z art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

2) [1]) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki;

3) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2);

4) nauczycielach - rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 2);

5) roku szkolnym - rozumie się przez to okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia następnego roku;

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3) ustawy - Karta Nauczyciela.

§ 2. [2]) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:


Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor zespołu szkół

każdego typu, liczącego:

- do 8 oddziałów

6

- od 9 do 16 oddziałów

5

- od 17 do 24 oddziałów

4

- powyżej 24 oddziałów

3

2.

Wicedyrektor zespołu szkół

każdego typu, liczącego:

- do 8 oddziałów

10

- od 9 do 16 oddziałów

9

- od 17 do 24 oddziałów

8

- powyżej 24 oddziałów

7

3.

Kierownik warsztatu szkolnego(szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół

9

4.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

10

5.

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

15

6.

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

4

6a.

Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

6

7.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

4

8.

Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

6

9.

Kierownik internatuw specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

6

10.

Kierownik internatu

15

11.

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

4

12.

Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

6

             

§ 3. [3]) Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli:

1) którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia i ustaje z końcem miesiąca zaprzestania pełnienia przez niego powierzonej mu funkcji;

2) zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z dniem zaprzestania pełnienia przez niego powierzonej mu funkcji.

§ 4. [4]) Traci moc uchwała Nr 292/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5. [5]) Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 6. [6]) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.


[1]) § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r.

[2]) § 2: - zmieniony przez § 1 uchwały Nr 662/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr1, poz.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2011 r. - zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r.

[3]) § 3: - skreślony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r. - według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r.

[4]) § 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r.

[5]) § 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r.

[6]) § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4391) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 listopada 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »