| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza sie jednolity tekst uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2005 r. Nr 24, poz. 740), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505), który stanowi:

"§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

3. Jednolity tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik do Obwieszczenia .
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia października 2013 r.

Uchwała Nr 293/XXIV/2005
Rady Powiatu Lublinieckiego
z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1), art. 12 pkt 1) i 11) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3) w związku z art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”

Rada Powiatu w Lublińcuuchwala, co następuje:

§ 1. 1.[1]) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawyk - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela:


Lp.


Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin


1.

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek, z wyjątkiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego


20

2.

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

24

3.

Doradca zawodowy w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

20


4.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedzi (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach specjalnych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych)


20


5.

Rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach specjalnych)


20


6.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedzi, rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną w szkołach i placówkach specjalnych


24


7.

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim


18

2. [2]) (skreślony).

§ 2. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych wynosi rocznie 648 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów;

2) godziny poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć;

3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości;

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych).

3. W szkołach kształcących w systemie zaocznym, obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, który zatrudniony jest w systemie stacjonarnym i zaocznym, oblicza się odejmując od obowiązkowej liczby godzin w kształceniu zaocznym, liczbę godzin przydzieloną do realizacji danego przedmiotu w systemie stacjonarnym pomnożoną przez 38.

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze, przy czym:

1) w okresie semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin;

2) za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5. W szkołach kształcących w systemie zaocznym dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę konsultacji i ćwiczeń należy rozumieć jednostkę 45 minut, a przez pozostałych zajęć - 60 minut.

§ 3. 1.[3]) W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, pensum nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ten sposób, że:

1) liczbę godzin realizowanych przez nauczyciela w poszczególnych pensach przelicza się na etat dzieląc liczbę godzin realizowanych według danego pensum przez to pensum;

2) następnie oblicza się łączny wymiar etatu, który realizuje nauczyciel, sumując wyliczone wymiary etatów w pkt 1);

3) z wyliczonego w pkt. 2) łącznego wymiaru etatu, realizowanego przez nauczyciela, wylicza się proporcjonalnie pensum dla tego nauczyciela, czyli liczbę godzin stanowiących jego etat;

4) wyliczone godziny zaokrągla się do pełnych godzin, przy czym czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2. [4]) Wszystkie godziny realizowane powyżej pensum ustalonego według zasad określonych w ust. 2 stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

§ 4. [5]) Ustaleniom zawartym w niniejszej uchwale podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1) ustawy - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) uchwała nr 144/XIX/2000 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia pensum dydaktycznego pedagogów oraz psychologów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubliniecki;

2) uchwała nr 152/XX/2000 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XIX/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia pensum dydaktycznego pedagogów oraz psychologów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubliniecki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2012 r.

[2]) § 1 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2012 r.

[3]) ust. 1: - skreślony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2012 r. - wg mumeracji ustalonej przez § 1 pkt 5 uchwały Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2012 r.

[4]) § 2 wg mumeracji ustalonej przez § 1 pkt 5 uchwały Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2012 r.

[5]) § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały  Nr 269/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 4505) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 listopada 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »