| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

1. Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 5642) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 (Dz. Urz. Woj. Śl z dnia 1 lipca 2013 r., poz.4550).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 (Dz. Urz. Woj. Śl z dnia 1 lipca 2013 r., poz.4550), który stanowi: „ §2. Pozostała treść Statutu nie ulega zmianie”;

2) §3 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 (Dz. Urz. Woj. Śl z dnia 1 lipca 2013 r., poz.4550), który stanowi: „ §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu”;

3) §4 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 (Dz. Urz. Woj. Śl z dnia 1 lipca 2013 r., poz.4550), który stanowi: „ §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”;

4) uchwały Nr 405/XXIV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

3. Jednolity tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

Uchwała Nr 283/XVII/2012
Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 20/2012 Rady Społecznej SP ZOZ w Lublińcu z dnia 4 października 2012 roku w sprawie: Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9 Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 233/XIV/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 283/XVII/2012
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 31 października 2012 r.

S T A T U T
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, zwany dalej „Zespołem” jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu może używać nazwy skróconej, w brzmieniu: „SPZOZ w Lublińcu”.

§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest Lubliniec.

2. Adres Zespołu: ul. Sobieskiego 9, 42 – 700 Lubliniec.

§ 3. Podmiotem Tworzącym Zespołu jest Powiat Lubliniecki.

§ 4. 1. Zespół działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej” oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) innych aktów normatywnych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

3) niniejszego Statutu.

2. Statut Zespołu i zmiany do Statutu nadaje Podmiot Tworzący.

3. Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i zakresu działania Zespołu wymagają zmian w Statucie i winny być zgłoszone organowi rejestrowemu w ciągu czternastu dni od dokonania zmiany, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin.

§ 5. 1. Zespół posiada osobowość prawną.

2. Zespół został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004716.

§ 6. 1. Misja Zespołu brzmi: „Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania”.

2. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

3. Zespół może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

§ 7. Zespół organizuje i udziela świadczenia zdrowotne obejmujące działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 8. 1. Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ratownictwo medyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna.

2. Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:

1) chorób wewnętrznych,

2) chorób płuc,

3) pediatrii,

4) położnictwa i ginekologii,

5) anestezjologii i intensywnej terapii,

6) chirurgii ogólnej,

7) neonatologii,

8) medycyny ratunkowej,

9) diabetologii,

10) kardiologii,

11) onkologii klinicznej,

12) urologii,

13) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

14) medycyny rodzinnej,

15) geriatrii,

16) diagnostyki laboratoryjnej,

17) radiologii i diagnostyki obrazowej,

18) farmakologii klinicznej.

3. Zespół może wykonywać czynności dla zapewnienia kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej oraz ratownikom medycznym, możliwości szkoleń wewnętrznych.

§ 9. Zespół realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przedsiębiorstwa,

2) jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej,

3) komórki organizacyjne działalności pomocniczej.

2. Wykaz przedsiębiorstw oraz jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 11. Organami Zespołu są:

1. Dyrektor Zespołu, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

2. Rada Społeczna.

§ 12. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.

2. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 13. 1. W Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym Powiatu Lublinieckiego,

2) doradczym Dyrektora Zespołu.

2. Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ustawy o działalności leczniczej.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej.

4. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołani przez organ, który ich delegował. Przyczyną odwołania może być:

1) nienależyte wykonywanie obowiązków,

2) wykonywanie działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zespołu,

3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) przyczyny określone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające zasiadanie w Radzie Społecznej w szczególności podjęcie zatrudnienia w Zespole.

§ 14. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół określa Regulamin Organizacyjny.

             

§ 15. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:

a) ustawie o działalności leczniczej,

b) ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

d) innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Zespół sporządza roczne sprawozdanie finansowe i ustala wynik finansowy swojej działalności.

3. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.

§ 16. 1. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zespołu może być dokonane przez Zespół na zasadach określonych przez Podmiot Tworzący. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody Podmiotu Tworzącego.

§ 17. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

1) z Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych umów oraz osobom fizycznym,

3) z prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono w punktach 1 – 2, między innymi:

- najmu i dzierżawy,

- hostelu,

- transportu,

- usług kserograficznych,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

5) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,

6) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej.

§ 18. 1. Wartość majątku Zespołu określają:

a) fundusz założycielski,

b) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zespołowi części mienia Powiatu Lublinieckiego.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 19. 1. Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku.

2. Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu jest zatwierdzane przez Radę Powiatu w Lublińcu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 21. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Powiat Lubliniecki.

§ 22. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załącznik Nr 1 do Statutu
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.

Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych SPZOZ w Lublińcu:

1. Przedsiębiorstwo Szpital SP ZOZ w Lublińcu:

1) oddział gruźlicy i chorób płuc 19 łóżek, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

2) oddział chorób wewnętrznych 35 łóżek, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej, 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3) oddział pediatryczny 22 łóżka, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

4) oddział noworodkowy 12 łóżek, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

5) oddział anestezjologii i intensywnej terapii 4 łóżka oraz wydzielona jednoosobowa izolatka, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

6) oddział położniczo - ginekologiczny 22 łóżka, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

7) oddział chirurgii ogólnej 30 łóżek,w tym: 18 łóżek chirurgii ogólnej, 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 5 łóżek urazowo – ortopedycznych i 5 łóżek urologicznych, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

8) blok operacyjny, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

9) blok porodów niepowikłanych, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

10) izba przyjęć, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

11) dział anestezjologii, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

12) pracownia USG, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

14) pracownia endoskopii, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

15) medyczne laboratorium diagnostyczne, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,             

16) pracownia RTG, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

17) pracownia endoskopii, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

18) apteka, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

19) transport, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

20) centralna tlenownia, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

21) centralna sterylizatornia, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

22) dział magazynowania i ekspedycji krwi i preparatów krwiopochodnych, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9.

2. [1]) Przedsiębiorstwo Zespół Poradni SP ZOZ w Lublińcu:

1) [2]) poradnia kardiologiczna, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

2) [3]) poradnia cukrzycowa, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3) [4]) poradnia chorób piersi, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

4) [5]) poradnia chirurgii ogólnej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

5) [6]) poradnia proktologiczna, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

6) poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

7) poradnia patologii noworodka, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

8) poradnia gruźlicy i chorób płuc, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

9) poradnia położniczo - ginekologiczna, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

10) poradnia ginekologiczna dla dzieci, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,             

11) poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

12) poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

13) poradnia wad postawy, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

14) szkoła rodzenia, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

15) ośrodek domowego leczenia tlenem, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

16) [7]) pracownia EKG, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

17) pracownia EKG wysiłkowe, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

18) pracownia cytologii, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

19) pracownia mammografii, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

20) ambulatorium ogólne, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

21) zespół wyjazdowy ogólny, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

22) [8]) gabinet diagnostyczno – zabiegowy, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

23) gabinet diagnostyczno – zabiegowy, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 64,

24) [9]) poradnia endokrynologiczna, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

25) [10]) poradnia hematologiczna, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

26) [11]) poradnia wad serca Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

27) [12]) poradnia nadciśnienia tętniczego Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

28) [13]) poradnia chorób naczyń Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

29) [14]) poradnia leczenia bólu Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

30) [15]) poradnia reumatologiczna Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

31) [16]) poradnia chorób zakaźnych Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

32) [17]) poradnia patologii ciąży Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

33) [18]) poradnia preluksacyjna Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

34) [19]) poradnia chirurgii dziecięcej Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

35) [20]) pracownia UKG, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3. Przedsiębiorstwo Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Lublińcu:

1) zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

2) zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9,

3) zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Woźniki, ul. Dworcowa 21,

4) dyspozytornia medyczna, Lubliniec, ul. PCK 10,

5) [21]) (skreślony)                                                                                   


[1]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 1 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[2]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 2 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[3]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 3 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[4]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 4 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[5]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 5 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[6]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 6 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[7]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 7 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[8]) w brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 8 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[9]) dodany przez §1 ust. 9 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[10]) dodany przez §1 ust. 10 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[11]) dodany przez §1 ust. 11 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[12]) dodany przez §1 ust. 12 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[13]) dodany przez §1 ust. 13 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[14]) dodany przez §1 ust. 14 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[15]) dodany przez §1 ust. 15 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[16]) dodany przez §1 ust. 16 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[17]) dodany przez §1 ust. 17uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[18]) dodany przez §1 ust. 18 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[19]) dodany przez §1 ust. 19 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[20]) dodany przez §1 ust. 20 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

[21]) skreślony przez §1 ust. 21 uchwały Nr 368/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4550), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »