| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/414/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust.   3 ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity - Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 roku w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwała:  

§ 1.  

Dokonać zmiany w   § 2   ust. 6   uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 27 marca 2013 r., który otrzymuje brzmienie:  

6.   Jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaje worków do selektywnej zbiórki określone zostały w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Będzina.  

§ 2.  

Pozostałe przepisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/414/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 października 2013 r.

W art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst   jednolity - Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) ustawodawca upoważnił radę gminy, do   określenia w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W   związku ze zmianą art.   5 ust.   1 pkt 1   ww. ustawy, wprowadzoną przez ustawę z   dnia 25 stycznia 2013   roku o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2013   r. poz. 228) Rada Miejska Będzina uchwałą Nr   XXXV/361/2013 z   dnia 27 marca 2013   roku w   sprawie zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 6   grudnia 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła o   przejęciu obowiązku wyposażenia nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jako część usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W   związku z   faktem, iż na gminie ciąży obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, a   stronami stosunku zobowiązaniowego są   gmina i   podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, konieczne jest wykreślenie z   przedmiotowej uchwały zdania: „Wyposażenie nieruchomości w   worki do selektywnej zbiórki odpadów następuje nieodpłatnie na podstawie umowy właściciela z   przedsiębiorcą”. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »